Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 7. ledna 2021

Č. j.: MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 8. ledna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 14. prosince 2020 č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN takto:

- účinnost opatření uvedená v čl. I se mění z doby do 15. ledna 2021 na dobu do odvolání mimořádného opatření,

- ruší se v čl. VlIl pravidlo, že mimořádné opatření pozbývá platnosti dnem 15. ledna 2021.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky, a je přijímáno mimo jiné i za účelem umožnění postupného rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemickým šířením onemocnění COVID-19 v populaci. Opatření směřuje především v maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména včasnou detekcí bezpříznakových infikovaných osob, oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření, včetně používání přiměřených ochranných pomůcek dýchacích cest. S ohledem na vývoj situace se prodlužuje platnost a účinnost mimořádného opatření.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví