Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 29. prosince 2020

Č. j.: MZDR 60510/2020-3/MIN/KAN

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

I.

Přímé lety ze všech letišť na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s cestujícími na palubě letadla na všechna letiště na území České republiky mohou být s účinností ode dne 1. ledna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto ochranného opatření prováděny pouze, pokud se jedná o lety ambulantní, repatriační, pro záchranu života nebo lety s cestujícími, kteří před nástupem do letadla leteckému dopravci předloží potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nejpozději 72 hodin před odletem a kteří jsou:

a) občany České republiky s obvyklým bydlištěm v České republice nebo jejich rodinnými příslušníky, kteří je doprovázejí,

b) občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky nebo jejich rodinnými příslušníky, kteří je doprovázejí,

c) držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,

d) ostatními cizinci, pokud přes území České republiky pouze letecky tranzitují nebo přestupují na navazující let ze stejného letiště, a to do 12 hodin od příletu.

Cestující musí zároveň splňovat ostatní podmínky vstupu na území České republiky podle příslušného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví1).

II.

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ochranné opatření se vydává vzhledem ke skutečnosti, že na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie") došlo v posledních dnech k prudkému nárůstu nově diagnostikovaných případů onemocnění COVID-19, obzvláště v jihovýchodní Anglii. Z genetických analýz se ukázalo, že příčinou je nová varianta viru SARS- CoV-2 definovaná vícero mutacemi hrotových proteinů (delece 69-70, delece 144-145, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H). Dosavadní analýzy ukazují, že tato varianta viru způsobuje významně vyšší přenos onemocnění než dosud známé varianty a odhaduje se, že má potenciál zvýšit reprodukční číslo R o 0,4 nebo více s odhadovanou zvýšenou přenositelností až o 70 % (viz Threat Assessment Brief vydaný dne 20. prosince 2020 Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí). Navíc se tato varianta viru objevuje v době zvýšené míry cestování a setkávání se lidí spojenými s vánočními svátky.

Cílem ochranného opatření je vytvoření podmínek pro zamezení šíření tohoto onemocnění.

Z výše uvedených důvodů je žádoucí uložit podmínky v souvislosti s přímým leteckým spojením z Velké Británie do České republiky na stanovenou dobu. Opatření se zaměřuje na všechny letecké dopravce provozující přímé lety s cestujícími na palubě z Velké Británie do České republiky.

Toto ochranné opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení dalšího zavlečení a rozšíření nákazy nové, závažnější varianty koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky.

Toto ochranné opatření bere v úvahu příslušné doporučení Evropské komise2). Primárním cílem stanoveného omezení je zajistit návrat osob domů, tedy do místa obvyklého bydliště nebo umožnit přestup na další let.

Cestující na přímých letech musí kromě podmínek uvedených v tomto ochranném opatření splňovat i ostatní podmínky vstupu dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které tyto podmínky obecně stanovuje - týká se například definice rodinných příslušníků nebo povinností po příletu. Ke dni vydání tohoto ochranného opatření se jednalo o ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2020, č.j. MZDR 20599/2020-45/MIN/KAN, zveřejněné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví

1) K 23. prosinci 2020 se jednalo o ochranné opatření ze dne 20. prosince 2020, č.j. MZDR 20599/2020-45/MIN/KAN, zveřejněné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

2) COMMISSION RECOMMENDATION of 22.12.2020 on a coordinated approach to travel and transport in response to the SARS-COV-2 variant observed in the United Kingdom