Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 23. prosince 2020

Č. j.: MZDR 62040/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem provozovatelům spaloven nebezpečných odpadů odstraňujících infekční odpady ze zdravotnických zařízení nebo jim obdobných zařízení se s účinností od 24. prosince 2020 do ukončení nouzového stavu nařizuje, při zachování požadavků na bezpečné nakládání s infekčními odpady ze zdravotnických zařízení před jejich konečným odstraněním ve spalovnách nebezpečných odpadů, soustřeďovat tyto odpady nejdéle po dobu:

a) 72 hodin, nebo

b) 60 dnů, pokud jsou umístěny v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě do 8 °C.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v České republice.

V souvislosti s nadále probíhajícím testováním v odběrových místech, následným vyšetřováním a vyhodnocováním odebraných vzorků a s probíhajícím kampaňovým antigenním testováním a plánovaným očkováním proti onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 lze předpokládat zvýšenou produkci infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení nebo jim obdobných zařízení. Je proto potřeba provozovatelům spaloven k plnění jejich povinností zajistit odpovídající úpravu podmínek pro soustřeďování odpadu před jejich konečným odstraněním Proto se prodlužují lhůty uložení takovýchto odpadů, avšak ne déle než na 72 hod., resp. 60 dnů, pokud jsou umístěny v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě do 8 °C, přičemž dodržením těchto lhůt nelze předpokládat negativní ovlivnění zdraví, a to zejm. u osob s těmito infekčními odpady nakládajícími ve spalovnách nebezpečných odpadů.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví