Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 21. prosince 2020

Č. j.: MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb

a) lůžkové péče akutní (dále jen „poskytovatel akutní lůžkové péče") se s účinností od 22. prosince 2020 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných a přiměřených personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě II.

b) lůžkové péče následné a dlouhodobé, včetně následné intenzivní péče (dále jen „poskytovatel následné lůžkové péče“) se s účinností od 22. prosince 2020 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných a přiměřených personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě III.

II.

Opatření nařizovaná poskytovatelům akutní lůžkové péče

a) omezení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče dle §5 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách"),

b) průběžné navyšování kapacit akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí COVID-19, a to dle aktuální epidemiologické situace a dle predikcí potřeby hospitalizační péče,

c) průběžné uvolňování lůžek akutní lůžkové péče překladem pacientů do následné nebo dlouhodobé péče, nebo propuštěním pacientů do domácího ošetřování, a to ve všech případech, ve kterých je překlad či propuštění pacienta možné, aniž by tím bylo ohroženo zdraví pacienta,

d) koordinovat svoji činnost s krajským koordinátorem intenzivní péče, který je oprávněn usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji podle §82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb.

III.

Opatření nařizovaná poskytovatelům následné lůžkové péče

a) průběžné uvolňování lůžek následné péče za účelem přijímání pacientů překládaných z akutní lůžkové péče,

b) poskytování maximální součinnosti poskytovatelům akutní lůžkové péče při zajištění překladů pacientů za účelem uvolnění kapacit akutní lůžkové péče,

c) koordinovat svoji činnost s krajským koordinátorem intenzivní péče, který je oprávněn usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji podle §82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb.

IV.

S účinností ode dne 22. prosince 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. listopadu 2020, č. j. MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN.

V.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem implementace opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, na území České republiky.

S ohledem na opětovně rostoucí trend počtu hospitalizovaných pacientů s nemocí COVID- 19, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní lůžkové péče, včetně péče intenzivní, je nutné opět v těch krajích, kde je to potřeba, vytvářet nezbytné kapacity akutní lůžkové péče, včetně péče intenzivní, pro osoby s nemocí COVID-19, a to v souladu s aktuální epidemiologickou situací, dle predikcí potřeby hospitalizační péče a v koordinaci s krajským koordinátorem intenzivní péče.

Poskytovatelům následné lůžkové péče se nařizuje poskytovat součinnosti poskytovatelům akutní péče při překladech pacientů tak, aby bylo umožněno uvolnění kapacit pro poskytování akutní péče všem pacientům, kteří budou tuto péči z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu potřebovat.

Tímto opatřením není dotčena kapacita zdravotnického systému určená pro poskytování neodkladné péče, u které by jejím neposkytnutím hrozilo bezprostřední ohrožení života, náhlá smrt, vážné ohrožení zdraví nebo vážné zhoršení zdravotního stavu.

Tímto opatřením není dotčeno poskytování neodkladné péče pacientům s jinými zdravotními problémy, než je nemoc COVID-19 v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno její poskytování pacientům, kteří tento druh péče potřebují,

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví