Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 21. prosince 2020

Č. j.: MZDR 60510/2020-1/MIN/KAN

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

I.

Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé lety ze všech letišť na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s cestujícími na palubě letadla na všechna letiště na území České republiky se zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 12:00 hod. do odvolání tohoto ochranného opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020 do 23:59 hod., tyto lety provádět, a to s výjimkou letů ambulantních, letů repatriačních, a letů pro záchranu života.

II.

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ochranné opatření se vydává vzhledem ke skutečnosti, že na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) došlo v posledních dnech k rapidnímu nárůstu nově diagnostikovaných případů onemocnění COVID-19, obzvláště v jihovýchodní Anglii. Z genetických analýz se ukázalo, že příčinou je nová varianta viru SARS-CoV-2 definovaná vícero mutacemi hrotových proteinů (delece 69-70, delece 144-145, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H). Dosavadní analýzy ukazují, že tato varianta viru způsobuje významně vyšší přenos onemocnění než dosud známé varianta a odhaduje se, že má potenciál zvýšit reprodukční číslo R o 0,4 nebo více s odhadovanou zvýšenou přenositelností až o 70 % (viz Threat Assessment Brief vydaný dne 20. prosince 2020 Evropským středisko pro kontrolu a prevenci nemocí). Navíc se tato varianta viru objevuje v době zvýšené míry cestování a setkávání se lidí spojenými s blížícími se vánočními svátky.

Cílem ochranného opatření je vytvoření podmínek pro zamezení šíření tohoto onemocnění.

Z výše uvedených důvodů je žádoucí zakázat aktuální a případně nová přímá letecká spojení z Velké Británie do České republiky na stanovenou dobu. Opatření se zaměřuje na všechny letecké dopravce provozující přímé lety z Velké Británie do České republiky.

Toto ochranné opatření je v souladu s čl. 21a odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení dalšího zavlečení a rozšíření nákazy nové, závažnější varianty koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví