Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 14. prosince 2020

Č. j.: MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center (dále jen „antigenní odběrové centrum") se s účinností ode dne 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 nařizuje:

a) provést vyšetření na stanoveni přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy, (dále jen „testovaná osoba"), pokud požádají o provedení antigenního testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 5 dní; vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo POC antigenní test s negativním výsledkem,

b) provést konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR testované osobě, která nemá klinické příznaky onemocněni COVID-19, ale byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2; zároveň se této testované osobě nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení; v případě, že v antigenním odběrovém centru nelze tento konfirmační test provést, toto centrum zajistí vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) a informuje testovanou osobu o nařízení konfirmačního testu.

II.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb uvedeným v čl. I se nařizuje s účinností ode dne 16. prosince 2020 neprodlené oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že testovaná osoba s klinickými příznaky onemocnění COVID-19 byla pozitivně testována POC antigenním testem, nebo že testovaná osoba bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 byla pozitivně testována POC antigenním testem a byl jí následně proveden konfirmační test RT-PCR podle čl. I písm. b) na přítomnost viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem.

III.

Všem testovaným osobám podle čl. I, které byly pozitivně testovány POC antigenním testem, nebo jejich zákonným zástupcům, se nařizuje bezodkladné po zjištění výsledku vyšetřeni telefonicky oznámit tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo poskytovateli zdravotních služeb, s nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnélékařských služeb. V případě, že tuto skutečnost nelze oznámit žádnému z poskytovatelů uvedených ve větě první, oznámí tuto skutečnost krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy dle místní příslušnosti.

IV.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů podle čl. I, se nařizuje s účinností ode dne 16. prosince 2020 bez zbytečného odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu, popřípadě následné provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR podle čl. I písm. b), na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 u testované osoby podle čl. I do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

V.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy, kterým byla testovanou osobou podle čl. I sdělena skutečnost podle čl. III, se nařizuje s účinností ode dne 16. prosince 2020 nařídit izolaci

a) testované osobě, která byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má klinické příznaky onemocnění COVID-19; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nařizováni izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a ukončování izolace použije obdobné;

b) testované osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a byla následně provedeným konfirmačním testem metodou RT-PCR pozitivně testována na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to postupem podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace při pozitivním výsledku RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

VI.

Pro účely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znějí pozdějších předpisů, se toto opatření považuje za opatření proti infekčním onemocněním podle §30 odst. 1 tohoto zákona.

VII.

Tímto mimořádným opatřením se zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020 č.j. MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN.

VIII.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem 15. ledna 2021.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky, a je přijímáno mimo jiné i za účelem umožnění postupného rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemickým šířením onemocnění COVID-19 v populaci.

Opatření směřuje především v maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména včasnou detekcí bezpříznakových infikovaných osob, oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření, včetně používání přiměřených ochranných pomůcek dýchacích cest. S ohledem na vývoj situace a velký zájem občanů se testovat se umožňuje toto testování o dva dny dříve, než bylo původně zamýšleno.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví