Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZd ČR, částka 13/2020

Výzva k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle §112 zákona č. 372/2011 Sb.

Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče v ČR

ČÁST I.

Kontext

V současné době jsou kardiovaskulární choroby, i přes významné pokroky, na 1. místě příčin úmrtí občanů v ČR. Nemoci oběhové soustavy se na celkové standardizované úmrtnosti v ČR podílejí téměř 45 %. Proto je diagnostika a léčba těchto závažných onemocnění soustředěna do center vysoce specializované péče tak, aby byla zajištěna dostupnost, kvalita a efektivita zdravotní péče.

Kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě vysoce specializovaných kardiovaskulárních center byla připravena ve spolupráci se zástupci zdravotních pojišťoven a odborných společností (Česká kardiologická společnost, Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, Česká angiologická společnost, Česká společnost intervenční radiologie, Česká radiologická společnost).

ČÁST II.

Čl. 1

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární péče

Ministerstvo zdravotnictví tímto uveřejňuje, podle §112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách), výzvu k podání žádosti (dále jen „výzva") o udělení statutu:

a) centra vysoce specializované kardiovaskulární péče (dále jen „KC")

b) centra vysoce specializované kardiovaskulární péče pro děti (dále jen „KCD")

c) centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé (dále jen „KKC"), včetně center, která navíc provádějí transplantace srdce a související výkony (dále jen „KKC-HTx")

d) centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro děti, která provádějí transplantace srdce a související výkony (dále jen „KKCD-HTx")

Čl. 2

Základní podmínky pro udělení statutu

Územím, pro které má být tato vysoce specializovaná péče poskytována, je Česká republika. Statut bude udělen na dobu 5 let.

Pro zajištění kvality a dostupnosti kardiovaskulární péče se za optimální pro ČR považuje:

- maximálně 13 center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé, z toho dvě centra provozující program transplantace srdce a komplexní program mechanické srdeční podpory

- 1 centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro děti včetně programu transplantace srdce a komplexní program mechanické srdeční podpory (KKCD-HTx)

- maximálně 10 center vysoce specializované kardiovaskulární péče

- 1 centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče pro děti

Zdravotní výkony považované za vysoce specializovanou komplexní kardiovaskulární péči jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Žádost o udělení statutu KC, KKC, KCD, KKCD-HTx se stanovenými doklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy. Pro tento účel je nutné použít formulář žádosti uvedený v příloze výzvy. Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lhůty žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví.

ČÁST III

Obecné požadavky

Čl. 1

Rozsah poskytovaných služeb jednotlivými typy kardiocenter - Tabulka č.1

Všechny úrovně kardiovaskulárních center

 • urgentní příjem;
 • heliport nebo provozní místo HEMS (Helicopter Emergency Medical Services). Platí pro všechna centra s výjimkou KCD;
 • lůžkové zázemí akutní a standardní lůžkové péče dle specifikací uvedených v tabulce č. 1 a 2. Obsah tabulek je udán symboly: • - je požadováno, o - může být zřízeno, - - není obsahem činnosti;
 • poskytují základní diagnostické spektrum v kardiologii a angiologii (neinvazivní a funkční vyšetření, ambulantní monitorace EKG a krevního tlaku) včetně zobrazovacích metod (echokardiografie, MRI, CT, invazivní vyšetření);
 • zajišťují nepřetržitou dostupnost kardiovaskulární péče včetně invazivních vyšetření kardiovaskulárního systému (s výjimkou KCD, kde je tato péče požadována v elektivním režimu).

KC, KCD:

 • zajišťují nepřetržitou dostupnost intervenční kardiologické péče a angiologické nebo intervenčně radiologické péče a cévně chirurgické péče;
 • zajišťují specializovanou kardiologickou a angiologickou péči o všechna běžná kardiovaskulární onemocnění;
 • zajišťují specializovanou ambulantní péči včetně specializované péče o pacienty s velmi pokročilým srdečním selháváním
 • provádí pravidelný roční interní audit výsledků a výskytu komplikací.

KKC, KKCD:

 • zajišťují nepřetržitou dostupnost kardiochirurgické péče (vč. intenzivní a anesteziologické péče, perfuzionistů), cévně chirurgické péče, intervenčně radiologické nebo angiologické péče;
 • implantace a explantace dlouhodobých mechanických oběhových podpor, pokud je prováděno v KKC, pak pouze v indikaci destinační terapie (po předchozím posouzení případné indikace k transplantaci a vyloučení transplantability), přičemž zajištění této služby není mandatorní;
 • podílí se na pregraduální a/nebo postgraduální výuce;
 • provádí výzkum, centrum se zapojuje do národních i mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, zavádí výsledky lékařské vědy do praxe, vykazuje publikační činnost v mezinárodních odborných časopisech;
 • provádí pravidelný roční interní audit výsledků a výskytu komplikací;
 • pravidelně odesílá příslušná data o specializovaných výkonech do národních registrů dle platné právní úpravy;
 • minimálně 1x týdně realizuje indikační semináře (indikační kardiotým, indikační angiotým, indikační elektrofyziologický tým);
 • ad hoc svolává indikační ECMO tým (indikace zavedení a/nebo odpojení mechanické oběhové podpory).

KKC a KKCD s transplantačním programem zajišťují:

 • transplantace srdce;
 • implantace a explantace dlouhodobých mechanických oběhových podpor, včetně „bridge to transplant" léčby a „destinační" léčby;
 • intervenční a operační výkony u pacientů na dlouhodobých mechanických podporách a po transplantaci srdce;
 • dostupnost služeb transplantační imunologie, transplantační patologie; koordinační služby orgánových transplantací, služby koordinátorů dlouhodobých mechanických podpor, dostupnost eliminačních metod pro léčbu rejekcí v prostředí intenzivní péče (plazmaferéza/imunoadsobce) a zavedené metody monitorace hladin imunosupresiv;
 • léčbu komplikací u nemocných po transplantaci srdce a s dlouhodobou mechanickou srdeční podporou v indikaci mostu k transplantaci a poskytují konzultační činnost;

Dále provádějí vyšetřování pacientů s pokročilým srdečním selháním, posuzují transplantabilitu a provádějí léčbu pacientů na čekací listině transplantace srdce (ve spolupráci s KC a KKC).

Čl. 2

Požadavky na vybavení jednotlivých center - Tabulka č. 2

Požadavky na technické vybavení jednotlivých center udává tabulka č. 2. taxativně jsou vyjmenovány pouze přístroje pro specializovanou péči.

Předpokladem je vybavení pro běžnou kardiologickou péči (EKG, sonografy vyšší a střední třídy, přístroje pro zátěžové a funkční testování, zázemí biochemických laboratoří vč. stanovení specifických kardiomarkerů, radiodiagnostických metod vč. CT a MRI).

Je předpokládáno propojení s poskytováním služeb dalších odborností, jakými jsou interní medicína, neurologie, anesteziologie a resuscitační péče, radiodiagnostika.

Čl. 3

Požadavky na personální obsazení jednotlivých center - Tabulka č. 3

Vedoucím pracovníkem centra:

je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru kardiologie nebo kardiochirurgie s minimálně 10letou praxí a úvazkem 1,0. V případě KCD je vedoucím pracovníkem centra lékař se specializovanou způsobilostí v oboru dětské kardiologie. V případě KKCD je to lékař se specializovanou způsobilostí v oboru dětské kardiologie nebo v oboru kardiochirurgie s rozsáhlou zkušeností s dětskou kardiochirurgií. Ve fakultních nemocnicích může být úvazek součtem úvazku ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě.

Další personální zabezpečení centra sumarizuje tabulka č. 3:

Ve všech případech, kde je uváděna celková výše úvazků, může být ve fakultních nemocnicích úvazek konkrétního lékaře součtem jeho úvazku ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě. V odůvodněných případech lze nahradit úvazek 1,0 součtem částečných pracovních úvazků, minimálně však ve výši 0,4.

Čl. 4

Požadavky na výkony prováděné v jednotlivých centrech - Tabulka č. 4

Počty sledovaných výkonů pro jednotlivé typy center udává tabulka č. 4.

Čl. 5

Pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů o udělení statutu centra bude stanoveno v souladu s kritérii v §112 odst. 4 zákona o zdravotních službách, tj.: s přihlédnutím ke kvalifikačním předpokladům zdravotnických pracovníků, objemu a rozsahu poskytované zdravotní péče a její dostupnosti a s přihlédnutím k provedeným zdravotním výkonům a počtům hospitalizovaných pacientů uvedených v tabulce č. 4 v období od 1.1.2017 - 31.12.2019 a to vždy jednotlivě za každý kalendářní rok.

Za zásadní kritéria pro udělení statutu centra Ministerstvo zdravotnictví považuje v tomto pořadí důležitosti:

1. personální zabezpečení vysoce specializované kardiovaskulární péče podle tabulky č. 3

2. technické a věcné vybavení podle tabulky č. 2

3. počet výkonů intervenční kardiologie, arytmologických výkonů, cévních perkutánních intervencí, kardiochirurgických a cévních výkonů podle tabulky č. 4

Čl. 6

Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra

Poskytovatel, který získá statut centra, pravidelně sleduje níže uvedené indikátory kvality poskytované zdravotní péče a pravidelně ke dni 1.6. daného roku uveřejňuje ucelené výsledky za předchozí rok na svých internetových stránkách. Verifikační analýza z centrálních dat Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) bude pravidelně publikována ke dni 1.6. následujícího kalendářního roku.

Indikátory kvality:

- Počty vysoce specializovaných výkonů uvedených v tabulce č. 4;

- Pro KC, KKC, počty nemocných ošetřených pro akutní koronární syndromy (AKS) a času „door-to-needle" pro pacienty léčené primární PCI pro AKS s ST elevacemi.

- Pro KKCD-HTx je indikátorem kvality 30 denní pooperační úmrtnost vztažená ke komplexitě výkonů sledovaná v databázi European Congenital Heart Surgeons Association (https://echsacongenitaldb.org).

Tabulka č. 1 Vysoce specializovaná zdravotní péče poskytovaná v jednotlivých typech center

Typ výkonu / charakteristika

KC

KKC

KKC-HTx

KCD

KKCD-HTX

Výkony intervenční kardiologie

Diagnostická koronarografie, pravostranná katetrizace

Metody k posouzení funkční významnosti koronární stenózy a invazivní zobrazovací metody

-

o

Perkutánní koronární intervence (PCI)

-

o

Implantace okludérů

-

Perkutánní implantace chlopní a další strukturální intervence na chlopních

-

-

Endomyokardiální biopsie (EMB)

-

o •+

-

Arytmologické výkony

Katetrizační ablace vč. ablací komplexních arytmií

o

Katetrizační ablace z epikardiálního přístupu

-

o •+

-

Implantace kardiostimulátorů, defibrilátorů a epizodních záznamníků

-

Extrakce nitrosrdečních elektrod

-

o •+

-

Cévní perkutánní intervence

Perkutánní revaskularizace periferních tepen (PTA + stenty, stentgrafty) vč. lokální trombolýzy farmakologické i mechanické, implantace kaválních filtrů, embolizace krvácivých komplikací

o

o

Implantace stentgraftů do hrudní a břišní aorty

-

-

o

Endovaskulární výkony s vysokým rizikem reperfuzního poškození plic

o •+

-

o

Implantace oběhových podpor

Implantace krátkodobých oběhových podpor

o

Implantace dlouhodobých oběhových podpor jako „bridge to transplant"

-

+

-

Implantace dlouhodobých oběhových podpor jako „destination therapy"*

-

o* •+

-

o

Kardiochirurgické výkony

Kardiochirurgie

Všechny typy kardiochirurgických operací (revaskularizační a chlopenní výkony, operace vrozených vad u dospělých, výkony na aortě a perikardu, výkony pro arytmie)

-

-

Srdeční transplantace

-

+

-

Řešení vrozených srdečních vad u dětí

-

-

-

Cévní chirurgie

Výkony na periferních tepnách

-

o

Transplantace cévních štěpů čerstvých nebo kryoprezervovaných

-

o

-

o

Operace torakoabdominálních výdutí

-

o

-

o

Operace břišní aorty viscerálních větví aorty

o

o

-

o

Jiné služby a výkony

Poradna pro nemocné s pokročilými formami srdečního selhání

o

Komplexní invazivní péče o nemocné se srdeční zástavou

o

Péče o nemocné s plicní hypertenzí**

-

o

o

Péče o nemocné s vzácnými KV on.***

-

o •+

Genetická vyšetření KV onemocnění

-

o •+

Specializované vyšetření vzorků EMB

-

o •+

o

Legenda

- je požadováno, o- může být zřízeno, - - není obsahem činnosti;

+ - platí jen pro KKC-HTx a KKCD-HTx

* - po předchozím posouzení pacienta v KKC-HTx a vyloučení transplantability

** - centra s dostupnou centrovou péčí hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění

*** - vzácné vrozené srdeční vady, aortální syndromy, vaskulitidy, dědičné arytmie, dědičné kardiomyopatie, vzácná metabolická onemocnění

Tabulka č. 2 Vybavení jednotlivých kategorií center kardiovaskulární péče

Typ činnosti / charakteristika

KC

KKC

KKC-HTx

KCD

KKCD-HTX

Urgentní příjem

Heliport / dostupnost HEMS

-

Dostupná péče

Kardiologie včetně intervenční kardiologie

Kardiochirurgie

-

-

Cévní chirurgie

-

Anesteziologie / intenzivní péče

Angiologie

-

Radiodiagnostika

Vaskulární intervenční radiologie, intervenční radiologie nebo intervenční angiologie

(s licencí F021ČLK)

o

o

Biochemie a hematologie

Neurologie

Interna vč. endoskopií

• ***

• ***

Vyšetření k posouzení imunokompatibility

-

+

-

Koordinátoři transplantací

-

+

-

Koordinátor dlouhodobých oběhových podpor

-

o •+

-

o

Lůžková kapacita

Kardiologie

Lůžka intenzivní péče

6

8

4

4

Lůžka standardní

20

20

6

6

Kardiochirurgie a cévní chirurgie

Lůžka intenzivní péče kardiochirurgie

0

10

-

6

Lůžka intenzivní péče cévní chirurgie

5

-

-

Lůžka standardní kardiochirurgická

0

15

-

10

Lůžka standardní cévně-chirurgická

10

-

-

Katetrizační a operační sály

Kat. sály koronární / srdeční intervence

2

2

1

1

Kat. sály arytmologické (ablace, implantace)

1

1 / 2+

1

1

Katetrizační sály pro periferní intervence

1

1

-

-*

Sál/RTG přístroj pro endomyokard. biopsie

0

0 / 1+

-

-*

Operační sály pro kardiochirurgii

0

2 / 3+

-

2

Operační sály pro cévní chirurgii

1

1

-

-

Další vybavení

CT srdce vč. CT koronarografie + CTA periferních cév

• **

MRI srdce + MRA periferních cév

• **

Echokardiografie vč TEE

Zařízení pro mechanickou trombektomii

-o

-o

Zařízení pro mechanickou aterektomii

o

o

o-

o-

Cévní sonografie

Ablační zařízení

ICUS

-

o

Vybavení pro mech. podpory krátkodobé

-*

o

Vybavení pro mech. podpory dlouhodobé

-

o •+

-

Funkční metody (zátěžové)

Monitorovací metody (EKG, krevní tlak)

Plazmaferéza / imunoadsorbce

-

+

-

Specializované ambulance

Ambulance srdečního selhání

o

Ambulance dlouhodobých srdečních podpor

-

o •+

-

o

• - je požadováno, o - může být zřízeno, - - není obsahem činnosti;

* - může být zřízeno

** - CT a MRI přístroje v KC nemusí být schopno provádění CT a MRI srdce

*** - u KKCD-HTx dostupnost pediatrie

+ - platí jen pro KKC-HTx

Tabulka č. 3 Požadavky na personální zabezpečení péče v jednotlivých typech center*

Odborná způsobilost / praxe / licence

KC

KKC

KKC-HTx

KCD

KKCD-HTX

Kardiologie / intenzivní medicína / angiologie / intervenční radiologie

Specializovaná způsobilost kardiologie

6

11

4****

8****

Intervenční kardiologie

4

4

2

2

Transesofageální echokardiografie

2

3

-

2

Kardiostimulace

1

2

0

1

Elektrofyziologie / Intervenční arytmologie

2

3

1

1

Anesteziologie / intenzivní medicína

-

8

2

5

Vaskulární intervenční radiologie nebo intervenční radiologie nebo intervenční angiologie

(s licencí ČLK F021)

1 ** *

2 *** / 2***+

0

1

Angiologie

1

2

0

1

Kardiochirurgie / cévní chirurgie

Specializovaná způsobilost kardiochirurgie

0

4 / 5+

0

4

Cévní chirurgie

2

3

0

1

* - Ve všech případech, kde je uváděna celková výše úvazků, může být ve fakultních nemocnicích požadovaný úvazek konkrétního lékaře součtem jeho úvazků ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě.

** V odůvodněných případech lze nahradit úvazek 1,0 součtem částečných pracovních úvazků, minimálně však ve výši 0,4. Všechny tyto částečné úvazky musí být v daném zdravotnickém zařízení žadatele.

*** 2 lékaři se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru vaskulární intervenční radiologie nebo intervenční radiologie nebo se specializovanou způsobilostí v oboru angiologie a s licencí ČLK F021 (intervenční angiologie)

*** - zvláštní odborná způsobilost v oboru dětská kardiologie

+ - platí jen pro KKC-HTx

Tabulka č. 4. Minimální počty výkonů požadované pro jednotlivé typy center

Typ činnosti /charakteristika

KC

KKC

KKC-HTx

KCD

KKCD-HTX*

Výkony intervenční kardiologie

Srdeční katetrizace obecně

1500

1 500

50

200

Perkutánní koronární intervence (PCI)

400

500

0

-

Strukturální intervence (implantace chlopní, okludérů)

-

80

0

50

Arytmologické výkony

Katetrizační ablace komplexních arytmií

75

100 / 150+

0

•*

Implantace kardiostimulátorů, defibrilátorů a epizodních záznamníků

120

150

0

•*

Cévní perkutánní intervence

Perkutánní revaskularizace periferních tepen (PTA) vč. lokální trombolýzy farmakologické či mechanické, implantace stentů a periferních i aortálních stentgraftů.

150

400

0

0

Kardiochirurgické výkony

Kardiochirurgie

Všechny typy kardiochirurgických operací (revaskularizační a chlopenní výkony, operace vrozených vad u dospělých, výkony na aortě a perikardu, výkony pro arytmie)

0

400

0

300

Srdeční transplantace

o

•**+

o

•**

Cévní chirurgie

Výkony na periferních tepnách

150

200

0

0

* - u KKCD-HTx počty nelze fixně stanovit pro obecně nízký a měnlivý počet výkonů

** - číslo nelze předpovědět, závisí na dostupnosti dárců orgánů

+ - platí jen pro KKC-HTx

Příloha

Žádost o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče

Poskytovatel zdravotních služeb tímto žádá o udělení:

a) statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární péče pro dospělé*

b) statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární péče pro děti*

c) statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé*

d) statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé která, provádějí transplantace srdce*

e) statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro děti, která provádějí transplantace srdce*

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeče o statut centra vysoce specializované zdravotní péče

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb

Statutární orgán ……………………………………………………….. IČO ………………………...

Telefon: ……………………………………………………… DS …………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………………

Poskytovatel tímto žádá o udělení statutu centra (doplnit typ centra)

Poskytovatel prohlašuje, že:

1. všechny údaje uvedené v žádosti a přiložených dokumentech jsou pravdivé,

2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče udělen, a umožní kontrolu jejich plnění,

3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mu byl statut centra vysoce specializované kardiovaskulární péče udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku,

4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení jeho činnosti poskytovaly zdravotní pojišťovny a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ministerstvu zdravotnictví údaje o počtu provedených zdravotních výkonů a poskytované vysoce specializované kardiovaskulární péče. Souhlas není udělen pro účely jakéhokoliv zveřejnění těchto údajů či poskytnutí třetím osobám.

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele

V ………………………………………………. dne …………………………………..

Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů od uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. 

K žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární péče musí být přiloženy:

1. prohlášení žadatele o statut KC, KCD, KKC, že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce specializovaná onkologická péče poskytována, a na personální zabezpečení této péče v rozsahu uvedeném ve výzvě,

2. údaje o technickém a věcném vybavení centra, v němž má být vysoce specializovaná péče poskytována, a o jejím personálním zabezpečení,

3. osobní údaje - jméno a příjmení pracovníka určeného pro výkon funkce vedoucího centra, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku,

4. údaje o počtu pacientů, jimž byly u poskytovatele, u kterého má být vysoce specializovaná péče poskytována, provedeny níže uvedené zdravotní výkony podle tabulky č. 4 (pro každý zdravotní výkon započíst stejné rodné číslo vždy pouze 1x) v období od 1.1.2017 - 31.12.2019 a to vždy jednotlivě za každý kalendářní rok.

Údaje podle bodu 2-4 vyplňte do následující tabulky, včetně dalších údajů:

Aktuální stav u žadatele

(ke dni podání žádosti, není-li uvedeno jinak)

Intervenční kardiologie

Počet srdečních katetrizací

Počet perkutánních koronárních intervencí

Počet strukturálních intervencí (implantace chlopní, okludérů)

Arytmologické výkony

Počet katetrizačních ablací komplexních arytmií

Počet implantací kardiostimulátorů, defibrilátorů a epizodních záznamníků

Cévní perkutánní intervence

Počet perkutánních revaskularizací periferních cév (PTA + stenty, stentgrafty)

vč. lokální trombolýzy farmakologické i mechanické, implantace kaválních filtrů, embolizace krvácivých komplikací

Počet aortálních stentgraftů

Kardiochirurgické výkony - kardiochirurgie

Počet kardiochirurgických a chlopenních výkonů všech typů a operací vrozených vad u dospělých

Počet revaskularizačních a chlopenních výkonů

Počet operací vrozených vad u dospělých

Počet výkonů na aortě a perikardu

Počet výkonů pro arytmie

Počet srdečních transplantací

Cévní chirurgie

Počet výkonů na periferních tepnách

Jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání a velikost pracovního úvazku vedoucího pracovníka centra

Jmenný seznam a výše úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru kardiologie

Jmenný seznam a výše pracovních úvazků lékařů s praxí v intervenční kardiologii

Jmenný seznam a výše pracovních úvazků lékařů s praxí v transezofageální echokardiografii

Jmenný seznam a výše pracovních úvazků lékařů s praxí v kardiostimulaci

Jmenný seznam a výše pracovních úvazků lékařů s odbornou způsobilostí v oboru elektrofyziologie/intervenční arytmologie

Jmenný seznam a výše pracovních úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie/intenzivní medicína

Jmenný seznam a výše pracovních úvazků lékařů s praxí v elektrofyziologii/intervenční arytmologii

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků lékařů se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru angiologie/intervenční radiologie

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru kardiochirurgie

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru cévní chirurgie

Lůžka kardiologie

Počet lůžek intenzivní péče

Počet standardních lůžek

Lůžka kardiochirurgie a cévní chirurgie

Počet lůžek intenzivní péče kardiochirurgie

Počet lůžek intenzivní péče cévní chirurgie

Počet lůžek standardních kardiochirurgie

Počet lůžek standardních cévně chirurgických

Počet katetrizačních sálů koronární / srdeční intervence

Počet katetrizačních sálů arytmologické (ablace, implantace)

Počet katetrizačních sálů pro periferní intervence

Počet sál/RTG přístrojů pro endomyokard. biopsie

Počet operačních sálů pro kardiochirurgii

Počet operačních sálů pro cévní chirurgii

CT srdce

MRI srdce

Echokardiografie vč TEE

Cévní sonografie

Ablační zařízení

ICUS

Vybavení pro mech. podpory krátkodobé

Vybavení pro mech. podpory dlouhodobé

Funkční metody (zátěžové)

Monitorovací metody (EKG, krevní tlak)

Plazmaferéza / imunoadsorbce