Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZd ČR, částka 12/2020

Cerebrovaskulární péče v ČR 2020

ČÁST I.

Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče

Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Kontext

Cévní mozkové příhody jsou celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Česká republika patří k zemím s vysokou morbiditou, a mortalitou na cévní mozkové příhody. Účinným prostředkem ke snižování těchto nepříznivých ukazatelů je zkvalitnění primární i sekundární prevence cerebrovaskulárních onemocnění a zejména koncentrace pacientů v akutní fázi onemocnění do center vysoce specializované péče (dále jen „centra").

Fungování center zahrnuje stanovení jednotných pravidel tak, aby se sjednotila zdravotní péče poskytovaná pacientům s cerebrovaskulárním onemocněním po stránce technické, materiální a personální, a dále umožňuje udržení dostatečné odbornosti všech členů multidisciplinárního týmu i zajištění dostupnosti, kvality a efektivity zdravotní péče při zvýšení kvality poskytované péče.

Kritéria pro zařazení poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel") do sítě center byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných společností (Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP, Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP, Česká společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP, Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Česká radiologická společnost ČLS JEP).

ČÁST II.

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče

Čl. 1

Výzva

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ") tímto uveřejňuje podle §112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách) výzvu k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dále jen „Komplexní cerebrovaskulární centrum" nebo „KCC").

Územím, pro které má být tato vysoce specializovaná péče poskytována, je Česká republika.

Statut KCC bude udělen na období 5 let.

Pro zajištění kvality a dostupnosti vysoce specializované cerebrovaskulární péče se za optimální pro ČR považuje maximálně 15 KCC.

Žádost o udělení statutu KCC se stanovenými doklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy. Pro tento účel je nutné použít formulář žádosti uvedený v příloze výzvy. Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lhůty žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví.

Čl. 2

Obecné požadavky

Statut KCC lze udělit poskytovateli zdravotních služeb, který zajistí pacientům poskytování komplexní zdravotní péče, disponuje multioborovým týmem s příslušným lůžkovým, ambulantním, stacionárním a laboratorním zázemím. Pod pojmem „vysoce specializovaná cerebrovaskulární péče" se rozumí zdravotní péče zajišťovaná v rámci oborů neurologie a neurochirurgie v úzké spolupráci s ostatními klinickými a diagnostickými obory (cévní chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, intervenční radiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství, kardiologie).

Péče o pacienta v KCC je koordinována oborem neurologie s neurologickou jednotkou intenzivní péče, a to samostatnou nebo v rámci neurochirurgické či multioborové jednotky intenzivní péče, s vyčleněnými lůžky a personálem pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči (dále jen „neurologická JIP"). Poskytovatel zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a akutní léčebně rehabilitační péči o pacienty s cerebrovaskulárními onemocněními a spolupracuje s centry vysoce specializované péče pro pacienty s iktem.

Poskytovatel, žádající o udělení statutu KCC, musí splňovat v době podání žádosti požadavky podle této výzvy jdoucí i nad rámec požadavků podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 357/2020 Sb., a požadavků podle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb., není-li dále uvedeno jinak.

Čl. 3

Požadavky na personální zabezpečení péče KCC

a) vedoucím KCC je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie nebo neurochirurgie, který pracuje v rozsahu úvazku 1,0

b) mimo vedoucího lékaře dále KCC disponuje:

 • 2,0 úvazky lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru neurochirurgie,
 • 5,5 úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie pro lůžka
 • 0,6 úvazku lékařů pro cévní neurologickou ambulanci
 • 2,0 úvazku lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicína v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace, dostupnost 5 dní v týdnu
 • 2,0 úvazku intervenčního radiologa
 • 3,0 úvazku radiologa

Ve fakultních nemocnicích může být úvazek lékařů součtem úvazku ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě.

c) nelékařskými zdravotnickými pracovníky podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Dále je 24 hodin denně v rámci poskytovatele, který má statut KCC, zajištěna dostupnost zdravotních služeb v oborech:

 • anesteziologie a intenzivní medicína
 • cévní chirurgie
 • vnitřní lékařství nebo kardiologie
 • klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství

V KCC musí být dále zajištěna dostupnost zdravotních služeb v oboru lékařská mikrobiologie a dostupnost následujících pracovníků:

 • fyzioterapeut v rozsahu úvazku 1,0 zajišťující fyzioterapii na lůžkách jednotky intenzivní péče spadajících pod KCC
 • fyzioterapeut v rozsahu úvazku 1,0 na 10 lůžek zajišťující fyzioterapii na lůžkách neurologických a neurochirurgických spadající pod KCC, potřebu úvazku vyššího než 2,0 je možno doplnit úvazkem ergoterapeuta
 • fyzioterapeut v rozsahu úvazku 1,0 na 5 lůžek, minimálně však úvazek 3,0 v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace, dostupnost 5 dnů v týdnu
 • fyzioterapeut v rozsahu úvazku 1,0 v rámci rehabilitační ambulance pro léčbu pacientů po cévní mozkové příhodě
 • ergoterapeut v rozsahu úvazku 1,0 na 7 lůžek, minimální úvazek 2,0, dostupnost 5 dní v týdnu, v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace
 • ergoterapeut v rozsahu úvazku 1,0, v rámci rehabilitační ambulance pro léčbu pacientů po cévní mozkové příhodě
 • klinický logoped nebo logoped ve zdravotnictví v rozsahu úvazku 1,0, z toho minimálně 0,2 klinický logoped
 • klinický psycholog nebo psycholog ve zdravotnictví v rozsahu úvazku 1,0 z toho minimálně 0,2 klinický psycholog
 • zdravotně sociální nebo sociální pracovník v rozsahu úvazku 1,0
 • nutriční terapeut - konziliárně dostupný, v rámci poskytovatele
 • ortotik/ protetik - konziliárně či smluvní zajištění, v rámci poskytovatele.

Čl. 4

Požadavky na technické a věcné vybavení KCC

Nezbytnou součástí KCC je urgentní příjem v přímé návaznosti na diagnostický komplement a jednotku intenzivní péče nebo takové organizační řešení, které zajistí časově optimální návaznost diagnostické a léčebné složky péče.

a) Lůžková a ambulantní část

 • Neurologická jednotka intenzivní péče, a to samostatná nebo v rámci multioborové či neurochirurgické JIP, s vyčleněnými lůžky pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči, v počtu minimálně 5 lůžek odbornosti 2I9 (resp. 2T9) pro poskytování ošetřovacího dne intenzivní péče optimálně 00053 (minimálně 00055) doplněná minimálně o 8 lůžek intenzivní péče nižšího typu (00057 nebo 00058), na které je zároveň poskytována komplexní léčebně rehabilitační péče
 • pokud budou pro KCC využita i neurochirurgická JIP lůžka, pak zároveň počet lůžek neurologické nebo multioborové JIP odbornosti 2I9 (resp. 2T9), která jsou vyčleněna pro centrum, musí být z celkového počtu minimálně 8, z toho minimálně 4 lůžka intenzivní péče nižšího typu a minimálně 4 lůžka intenzivní péče vyššího typu
 • Neurochirurgická lůžka v počtu minimálně 20 lůžek
 • Standardní lůžkové oddělení neurologie s počtem lůžek minimálně 20
 • Oddělení akutní léčebné rehabilitace s lůžkovou stanicí včasné rehabilitace, kde pro potřeby cerebrovaskulárního programu je k dispozici minimálně 10 lůžek vybavených pro komplexní rehabilitační péči o pacienty po cévní mozkové příhodě a kde je dostupnost pracovníků, jak uvedena viz výše čl. 3 bod 1) při minimálním počtu hospitalizovaných pacientů v KCC (500/rok). V případě významně vyššího počtu pacientů a nedostupnosti jiné akutní lůžkové rehabilitace v primárním spádu KCC je nutné adekvátní navýšení počtu lůžek
 • Rehabilitační ambulance zaměřena na vyšetření a léčbu spastické parézy pacientů po cévní mozkové příhodě vedena lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitace a fyzikální medicína a s vyčleněným úvazkem fyzioterapeuta a ergoterapeuta pro tyto potřeby v rozsahu úvazku viz čl. 3 bod 1)
 • Neurologická nebo rehabilitační ambulance vybavena pro aplikaci botulotoxinu

b) Přístrojové vybavení

 • sonografický přístroj pro duplexní extrakraniální a transkraniální vyšetření, umístěný trva¬le na neurologické JIP
 • minimálně 1 neurochirurgický sál s operačním mikroskopem
 • MD CT přístroj
 • MR přístroj o síle pole alespoň 1,5 T,
 • Angiografický přístroj s vybavením pro neurointervenční výkony

Čl. 5

Požadavky na minimální počet provedených zdravotních výkonů

Počty vždy za 1 rok:

 • minimálně 500 hospitalizovaných pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním
 • minimálně 50 systémových trombolýz
 • minimálně 100 neurochirurgických cévních operací na krčních a mozkových tepnách
 • minimálně 60 endovaskulárních výkonů na krčních a mozkových tepnách

Pro hodnocení počtu systémových trombolýz je rozhodující údaj v příslušné mezinárodní informační databázi RES-Q.

Čl. 6

Poskytovatel, který získá statut KCC, pravidelně sleduje níže uvedené indikátory kvality poskytované zdravotní péče a pravidelně ke dni 1.6. daného roku uveřejňuje ucelené výsledky za předchozí rok na svých internetových stránkách. Verifikační analýza z centrálních dat Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) bude pravidelně publikována ke dni 1.6. následujícího kalendářního roku.

Indikátory kvality:

1. Počet pacientů hospitalizovaných v daném KCC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost primární spádové oblasti

2. Počet pacientů hospitalizovaných v KCC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost sekundární spádové oblasti KCC

3. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče daného KCC v procentech

4. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v KCC v procentech

5. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do KCC v procentech

6. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC v procentech

7. Počet úmrtí do 30 dnů, v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v KCC v procentech a jejich průměrný věk

8. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v KCC v procentech

9. Počet pacientů s diagnózou aneuryzmatu mozkových tepen, disekce, A-V malformace či zkratu, intracerebrálního krvácení, kterým byla provedena intervence (klip aneuryzmatu, resekce A-V malformace, evakuace hematomu, embolizace v mozkovém řečišti) v KCC

10. Počet pacientů, kterým byl v rámci primární i sekundární prevence iCMP zaveden stent či provedena PTA či endarterektomie na tepnách zásobujících mozek extra i intrakraniálně v KCC

11. Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném KCC (I60-I64, G45)

Čl. 7

Pořadí uchazečů:

Pořadí žadatelů o udělení statutu KCC bude stanoveno v souladu s kritérii v §112 odst. 4 zákona o zdravotních službách, tj. s přihlédnutím ke kvalifikačním předpokladům zdravotnických pracovníků, objemu a rozsahu poskytované zdravotní péče a její dostupnosti; a dále s přihlédnutím k provedeným zdravotním výkonům a počtům hospitalizovaných pacientů dle čl. 4 a 5 výzvy.

Za zásadní kritéria pro udělení statutu KCC Ministerstvo zdravotnictví považuje:

1. personální zabezpečení vysoce specializované cerebrovaskulární péče

2. technické a věcné vybavení KCC podle čl. 4

3. počet hospitalizovaných pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním v období od 1.1. do 31.12.2019

4. počet pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním hospitalizovaných na JIP v období od 1.1. do 31.12.2019

5. počet systémových trombolýz, zaznamenaných v příslušné databázi RES.Q v období od 1.1. do 31.12.2019

6. počet endovaskulárních výkonů na tepnách zásobujících mozek v období od 1.1. do 31.12.2019

7. počet neurochirurgických cévních operací v období od 1.1. do 31.12.2019

Příloha

Žádost o udělení statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeče o statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb

……………………………………………………………………………………………………………

Statutární orgán

……………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………...………….. e-mail: …………..……………………………………………….

Datová schránka ……….……………………………………………………………………………..

Poskytovatel tímto žádá o udělení statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Poskytovatel prohlašuje, že:

1. všechny údaje uvedené v žádosti a přiložených dokumentech jsou pravdivé,

2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče udělen, a umožní kontrolu jejich plnění,

3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mu byl statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku,

4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení jeho činnosti poskytovaly zdravotní pojišťovny a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ministerstvu zdravotnictví údaje o počtu provedených zdravotních výkonů a poskytované vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Souhlas není udělen pro účely jakéhokoliv zveřejnění těchto údajů či poskytnutí třetím osobám.

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele

V ………………………………………… dne ……………………..

Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů od uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

K žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče musí být přiloženy:

1. prohlášení žadatele o statut KCC, že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce specializovaná péče poskytována, a na personální zabezpečení této péče v rozsahu uvedeném ve výzvě,

2. údaje o technickém a věcném vybavení KCC, v němž má být vysoce specializovaná péče poskytována, a o jejím personálním zabezpečení,

3. osobní údaje - jméno a příjmení pracovníka určeného pro výkon funkce vedoucího KCC, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku,

4. osobní údaje - jmenný seznam zdravotnických pracovníků, kteří se podílí na činnostech KCC včetně uvedení jejich kvalifikace a výše úvazků (doklady o kvalifikaci neposílat)

5. údaje o počtu pacientů, jimž byly u poskytovatele, u kterého má být vysoce specializovaná péče poskytována, provedeny níže uvedené zdravotní výkony (pro každý zdravotní výkon započíst stejné rodné číslo vždy pouze 1x) v období od 1.1. do 31.12.2019

- počet hospitalizovaných pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním v rámci poskytovatele

- počet pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním hospitalizovaných na JIP,

- počet systémových trombolýz, zaznamenaných v příslušné databázi RES.Q

- počet endovaskulárních výkonů na tepnách zásobujících mozek,

- počet neurochirurgických cévních operací.

6. popis organizace urgentního příjmu, a to včetně specifikace IČP, která se podílí na zajištění péče v rámci urgentního příjmu

Údaje podle bodu 2-5 vyplňte do následující tabulky, včetně dalších údajů:

Aktuální stav u žadatele (ke dni podání žádosti, není-li požadováno jinak)

Počet hospitalizovaných pacientů s CMP a TIA *

Počet pacientů s CMP a TIA na JIP *

Počet provedených systémových trombolýz *

Počet provedených endovaskulárních výkonů *

Počet provedených neurochirurgických cévních operací *

Jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání a velikost pracovního úvazku pracovníka určeného pro výkon funkce vedoucího centra *

Počet pracovních úvazků neurochirurgů *

Počet pracovních úvazků neurologů *

Počet pracovních úvazků radiologů

Počet pracovních úvazků intervenčních radiologů

Velikost pracovního úvazku rhb lékaře *

Počet pracovních úvazků fyzioterapeutů *

Počet pracovních úvazků ergoterapeutů *

Velikost pracovního úvazku klinického logopeda *

Velikost pracovního úvazku klinického psychologa *

Velikost pracovního úvazku zdravotně sociálního pracovníka *

Velikost pracovního úvazku nutričního terapeuta *

Konziliárně zajištěný ortotik - protetik *

Počet lůžek - JIP 00053 nebo 00055 */ z toho nasmlouvaných zdravotními pojišťovnami

Počet lůžek - JIP 00057 nebo 00058 */ z toho nasmlouvaných zdravotními pojišťovnami

Počet lůžek - standardní neurologické oddělení */ z toho nasmlouvaných zdravotními pojišťovnami

Počet lůžek - neurochirurgické oddělení */ z toho na-smlouvaných zdravotními pojišťovnami

Počet lůžek - oddělení akutní léčebné rehabilitace / z toho nasmlouvaných zdravotními pojišťovnami

Počet neurochirurgických sálů s operačním mikroskopem *

Angiografický přístroj s vybavením pro neurointervenční výkony *

MD CT přístroj *

MRI přístroj o síle pole alespoň 1.5 T *

UZ přístroj trvale umístěný na JIP *

ČÁST III.

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Čl. 1

Výzva

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ") tímto uveřejňuje podle §112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) výzvu k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (dále jen „Iktové centrum" nebo „IC").

Územím, pro které má být tato vysoce specializovaná péče poskytována, je Česká republika. Statut IC bude udělen na období 5 let.

Pro zajištění kvality a dostupnosti vysoce specializované péče o pacienty s iktem se za optimální pro ČR považuje maximálně 40 IC.

Žádost o udělení statutu IC se stanovenými doklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy. Pro tento účel je nutné použít formulář žádosti uvedený v příloze výzvy. Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lhůty žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví.

Čl. 2

Základní obecné požadavky nezbytné pro udělení statutu IC

Statut IC lze udělit poskytovateli, který zajistí pacientům poskytování komplexní zdravotní péče, disponuje multioborovým týmem s příslušným lůžkovým, ambulantním, stacionárním a laboratorním zázemím. Pod pojmem „vysoce specializovaná péče o pacienty s iktem" se rozumí zdravotní péče zajišťovaná v rámci oboru neurologie v úzké spolupráci s ostatními klinickými a diagnostickými obory (radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství, kardiologie, cévní chirurgie /nebo neurochirurgie/ - kvůli provedení akutních endarterektomií).

Péče o pacienta v IC je koordinována oborem neurologie s neurologickou jednotkou intenzivní péče, a to samostatnou nebo v rámci multioborové jednotky intenzivní péče, s vyčleněnými lůžky a personálem pro vysoce specializovanou péči o pacienty s iktem (dále jen „neurologická JIP"). Poskytovatel zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a akutní léčebně rehabilitační péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami a spolupracuje s centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dále jen „KCC") a neurologickými pracovišti v regionu. Nemá však povinnost zajišťovat péči v oborech neurochirurgie a intervenční radiologie.

Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o udělení statutu IC, musí splňovat v době podání žádosti požadavky podle této výzvy jdoucí i nad rámec požadavků podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 357/2013 Sb., a požadavků podle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb., není-li dále uvedeno jinak

Čl. 3

Požadavky na personální zabezpečení IC

a) vedoucím IC je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie, který v IC pracuje v rozsahu 1,0

b) mimo vedoucího IC dále disponuje:

3.0 úvazky lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie pro lůžkovou část

2.0 úvazku lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicína v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace (dostupnost 5 dní v týdnu)

c) 0,2 úvazku lékařů pro cévní neurologickou ambulanci

d) nelékařskými zdravotnickými pracovníky podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Uvedené počty lékařů, není-li uvedeno jinak, musí být vyčleněny pro činnost IC.

Ve fakultních nemocnicích může být úvazek lékařů součtem úvazku ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě

Dále je 24 hodin denně v rámci poskytovatele zdravotních služeb, který má statut IC, zajištěna dostupnost zdravotních služeb v oborech:

 • cévní chirurgie nebo neurochirurgie (kvůli provedení akutních endarterektomií)
 • radiologie a zobrazovací metody
 • vnitřní lékařství nebo kardiologie
 • anesteziologie a intenzivní medicína
 • klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství

V IC musí být dále zajištěna dostupnost zdravotních služeb v oboru lékařská mikrobiologie a dostupnost následujících pracovníků: •

 • fyzioterapeut v rozsahu úvazku 1,0 na 10 lůžek zajišťující fyzioterapii na lůžkách neurologických a neurochirurgických spadajících pod IC, potřebu úvazku vyššího než 2,0 je možno doplnit úvazkem ergoterapeuta
 • fyzioterapeut v rozsahu úvazku 1,0 na 5 lůžek, minimálně však 3,0 úvazku v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace, dostupnost 5 dnů v týdnu
 • ergoterapeut v rozsahu úvazku minimálně 1,0 v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace, dostupnost 5 dní v týdnu
 • klinický logoped nebo logoped ve zdravotnictví v rozsahu úvazku minimálně 0,6 nebo smluvní zajištění
 • klinický psycholog nebo psycholog ve zdravotnictví v rozsahu úvazku minimálně 0,6 nebo smluvní zajištění
 • zdravotně sociální nebo sociální pracovník v rozsahu úvazku 0,4
 • nutriční terapeut - konziliárně dostupný, v rámci poskytovatele
 • ortotik / protetik - konziliárně či smluvně dostupný, v rámci poskytovatele

Čl. 4

Požadavky na technické a věcné vybavení

Nezbytnou součástí IC je urgentní příjem v přímé návaznosti na diagnostický komplement a jednotku intenzivní péče nebo takové organizační řešení, které zajistí časově optimální návaznost diagnostické a léčebné složky péče.

 • Neurologická jednotka intenzivní péče, a to samostatná nebo v rámci multioborové JIP s vyčleněnými lůžky pro vysoce specializovanou péči o pacienty s iktem, v počtu minimálně 4 lůžek, odbornosti 2I9 (resp. 2T9) pro poskytování ošetřovacího dne intenzivní péče optimálně 00053 (minimálně 00055) doplněná minimálně o 4 lůžka intenzivní péče nižšího typu (00057 nebo 00058), na které je zároveň poskytována komplexní léčebně rehabilitační péče
 • Standardní lůžkové oddělení neurologie s počtem lůžek minimálně 20
 • Oddělení akutní léčebné rehabilitace s lůžkovou stanicí včasné rehabilitace, kde pro pacienty s cévními mozkovými příhodami je k dispozici minimálně 10 lůžek, vybavené pro rehabilitační péči o pacienty po cévní mozkové příhodě a kde je dostupnost pracovníků uvedena viz výše čl. 3 bod 1)
 • Není-li z kapacitních důvodů v IC možné umístit indikovaného pacienta na oddělení akutní léčebné rehabilitace, je možné pro tyto potřeby využívat oddělení akutní léčebné rehabilitace i mimo IC v jiném zdravotnickém zařízení vybaveném pro rehabilitační péči o pacienty po cévní mozkové příhodě, je-li tam zajištěna plná dostupnost pracovníků dle personálních požadavků uvedených v čl. 3 bod 1) v částech, které se vztahují na pracovníky v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace. Takovéto řešení musí být zajištěno smluvním závazkem mezi IC a poskytovatelem poskytujícím pro IC akutní rehabilitační péči
 • MD CT
 • sonografický přístroj pro duplexní extrakraniální a transkraniální vyšetření, umístěný trvale na neurologické JIP

Čl. 5

Požadavky na minimální počet provedených zdravotních výkonů:

Počty vždy za 1 rok:

 • minimálně 200 hospitalizovaných pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním v rámci poskytovatele
 • minimálně 30 systémových trombolýz

Pro hodnocení počtu systémových trombolýz je rozhodující údaj v příslušné mezinárodní informační databázi RES-Q.

Čl. 6

Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti IC

Poskytovatel, který získá statut IC, pravidelně sleduje níže uvedené indikátory kvality poskytované zdravotní péče a pravidelně ke dni 1.6. daného roku uveřejňuje ucelené výsledky za předchozí rok na svých internetových stránkách. Verifikační analýza z centrálních dat Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) bude pravidelně publikována ke dni 1.6. následujícího kalendářního roku.

Indikátory kvality:

1. Počet pacientů hospitalizovaných v daném IC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost primární spádové oblasti

2. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče daného IC v procentech

3. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v IC v procentech

4. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do IC v procentech

5. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného IC v procentech

6. Počet úmrtí do 30 dnů, v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v IC v procentech a jejich průměrný věk

7. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v IC v procentech

8. Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném IC (I60-I64, G45)

Čl. 7

Pořadí uchazečů:

Pořadí žadatelů o udělení statutu IC bude stanoveno v souladu s kritérii v §112 odst. 4 zákona o zdravotních službách, tj. s přihlédnutím ke kvalifikačním předpokladům zdravotnických pracovníků, objemu a rozsahu poskytované zdravotní péče a její dostupnosti; a dále s přihlédnutím k provedeným zdravotním výkonům a počtům hospitalizovaných pacientů dle čl. 4 a 5 výzvy.

Za zásadní kritéria pro udělení statutu centra IC Ministerstvo zdravotnictví považuje:

1. personální zabezpečení vysoce specializované péče o pacienty s iktem podle čl. 3

2. technické a věcné vybavení IC podle čl. 4

3. počet hospitalizovaných pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním v období od 1.1. do 31.12.2019

4. počet pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním hospitalizovaných na JIP v období od 1.1. do 31.12.2019

5. počet systémových trombolýz, zaznamenaných v příslušné databázi RES.Q v období od 1.1. do 31.12.2019

Další kritéria:

1. fungování urgentního příjmu

Příloha

Žádost o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeče o statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb

……………………………………………………………………………………………………………

Statutární orgán

……………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………...………….. e-mail: …………..……………………………………………….

Datová schránka ……….……………………………………………………………………………..

Poskytovatel zdravotních služeb tímto žádá o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem.

Poskytovatel prohlašuje, že:

1. všechny údaje uvedené v žádosti a přiložených dokumentech jsou pravdivé,

2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut IC udělen, a umožní kontrolu jejich plnění,

3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mu byl statut IC udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku,

4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení jeho činnosti poskytovaly zdravotní pojišťovny a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ministerstvu zdravotnictví údaje o počtu provedených zdravotních výkonů a poskytované vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Souhlas není udělen pro účely jakéhokoliv zveřejnění těchto údajů či poskytnutí třetím osobám.

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb

V ………………………………………. dne ………………………….

Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů od uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

K žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem musí být přiloženy:

1. prohlášení žadatele o statut IC, že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce specializovaná péče o pacienty s iktem poskytována, a na personální zabezpečení této péče v rozsahu uvedeném ve výzvě,

2. údaje o technickém a věcném vybavení IC, v němž má být vysoce specializovaná péče poskytována, a o jejím personálním zabezpečení, 

3. osobní údaje - jméno a příjmení pracovníka určeného pro výkon funkce vedoucího IC, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku,

4. osobní údaje - jmenný seznam zdravotnických pracovníků, kteří se podílí na činnostech IC včetně uvedení jejich kvalifikace a výše úvazků (doklady o kvalifikaci neposílat),

5. údaje o počtu pacientů, jimž byly u poskytovatele, u kterého má být vysoce specializovaná péče poskytována, provedeny níže uvedené zdravotní výkony (pro každý zdravotní výkon započíst stejné rodné číslo vždy pouze 1x) v období od 1.1. do 31.12.2019,

- počet hospitalizovaných pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním

- počet pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním hospitalizovaných na JIP

- počet systémových trombolýz, zaznamenaných v příslušné databázi RES.Q

6. popis organizace urgentního příjmu, a to včetně specifikace IČP, která se podílí na zajištění péče v rámci UP.

Údaje podle bodu 2-5 vyplňte do následující tabulky, včetně dalších údajů

Aktuální stav u žadatele (ke dni podání žádosti, není-li požadováno jinak)

Počet hospitalizovaných pacientů s CMP a TIA*

Počet pacientů s CMP a TIA na JIP *

Počet provedených systémových trombolýz *

Jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání a velikost pracovního úvazku pracovníka určeného pro výkon funkce vedoucího centra *

Počet pracovních úvazků neurologů *

Počet pracovních úvazků radiologů

Velikost pracovního úvazku RHB lékaře *

Počet pracovních úvazků fyzioterapeutů *

Počet pracovních úvazků ergoterapeutů *

Velikost pracovního úvazku klinického logopeda *

Velikost pracovního úvazku klinického psychologa *

Velikost pracovního úvazku zdravotně sociálního pracovníka *

Velikost pracovního úvazku nutričního terapeuta *

Konziliárně zajištěný ortotik - protetik *

Počet lůžek - JIP 00053 nebo 00055 * / z toho nasmlouvaných zdravotními pojišťovnami

Počet lůžek - JIP 00057 nebo 00058 * / z toho nasmlouvaných zdravotními pojišťovnami

Počet lůžek - standardní neurologické oddělení */ z toho nasmlouvaných zdravotními pojišťovnami

Počet lůžek - oddělení akutní léčebné rehabilitace * / z toho nasmlouvaných zdravotními pojišťovnami

MD CT přístroj *

UZ přístroj trvale umístěný na JIP *