Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZd ČR, částka 12/2020

Centra vysoce specializované onkogynekologické péče

Výzva k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle §112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

A) pro Pardubický kraj

B) pro Prahu a Středočeský kraj

ČÁST I.

Kontext

V současné době jsou zhoubné novotvary (dále jen „ZN") i přes zavádění nových léčebných modalit druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Ve vyspělých státech umírá na zhoubné nádory čtvrtina obyvatelstva a incidence zhoubných nádorů obecně narůstá.

Centralizace pacientek se ZN do center vysoce specializované onkogynekologické péče (dále jen „OGC") umožňuje vytvoření a udržení dostatečné erudice všech členů multidisciplinárního týmu. Se zvyšující se náročností a individualizací managementu je možné získat a udržet erudici pouze při dostatečném počtu provedených výkonů. Řada prací v minulosti doložila lepší prognózu pacientek a lepší výsledky léčby, pokud je prováděna specialistou onkogynekologem v centru s dostatečným počtem pacientů. Rychle se rozvíjí i oblast diagnostická, vyžadující nákladné přístrojové vybavení (CT, MRI, high end UZ přístroj, PET/CT, scintigrafie), specializovaná vyšetření (molekulárně biologická specifikace nádorů), ale i vysokou erudici vyšetřujícího.

Centralizace umožňuje současně zvyšovat efektivitu managementu, tedy snížit prostředky vynakládané na diagnostiku, léčbu a další sledování jednoho pacienta při zachování nebo dokonce zvýšení kvality poskytované péče. Centralizovaná péče by měla být racionálně indikována u pacientek, které mohou z této léčby profitovat nejvíce při synergii kvalitní chirurgické léčby a drahé farmakologické léčby.

Centralizace pacientek a specializovaných diagnostických a léčebných výkonů má v neposlední řadě klíčový význam pro postgraduální vzdělávání a je zohledněna v systému specializačního vzdělávání.

Kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel") do sítě center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných společností a zástupců poskytovatelů zdravotních služeb pracujících v Komisi pro vysoce specializovanou péči v oboru onkogynekologie.

ČÁST II.

Výzva k podání žádosti o udělení statutu OGC 

Čl. 1

Základní podmínky udělení statutu OGC

Ministerstvo zdravotnictví tímto uveřejňuje podle §112 zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) z důvodů zajištění regionální dostupnosti onkogynekologické péče výzvu k podání žádosti o udělení statutu OGC pro:

  • region Pardubický kraj - 1 OGC
  • region Praha a Středočeský kraj - 2 OGC

Statut OGC bude udělen na období 3 let.

Onkogynekologickým onemocněním se rozumí zhoubné nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla, ovária, tuby a peritonea s diagnózou podle aktuální Mezinárodní klasifikace nemocí (C 51 - C58).

Za vysoce specializovanou onkogynekologickou péči se považují níže uvedené výkony prováděné v OGC pacientkám se zhoubnými gynekologickými nádory:

A. Výkony, které se provádí pouze v odbornosti gynekologie (C51-C58) v OGC:

63513 Vulvektomie jednoduchá

63515 Vulvektomie radikální (včetně uzlin)

63525 Kolpektomie pro karcinom

63575 Hysterektomie radikální (Wertheim, Mackenrodt, Meigs)

63634 Roboticky asistovaná radikální hysterektomie

63592 Transpozice ovárií (adnex) - samostatné operace

63593 Transpozice ovárií (adnex) - provedeno současně s jiným výkonem

63594 Radikální operace pro ca ovária

63595 Druhá operace pro karcinomy ovaria

63596 Totální omentektomie

63579 Hysterektomie a adnexetomie s omentektomií pro malignitu

Laparoskopické výkony u gynekologických malignit s DRG kódy

B. Výkony, které se mohou provádět i v jiných odbornostech (urologie, chirurgie), v oboru gynekologie se však provádí v OGC (C51-C58):

51239 Radikální exstirpace axilárních nebo inguinálních uzlin

51810 Otevřená exenterace pánve

76471 Lymfadenektomie pánevní

76441 Lymfadenektomie retroperitoneální

76711 Robotická extenzivní pánevní nebo retroperiotneální lymfadenektomie

47277 Radiační navigovaný chirurgický výkon (a 15 min.)

Statut centra onkogynekologické péče může získat pouze poskytovatel, který je zároveň držitelem statutu centra vysoce specializované onkologické péče podle §112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách, a v souladu s Věstníkem MZ ČR částka 5/2014 Centra vysoce specializované onkologické péče v ČR. Není-li žadatel držitelem statutu centra vysoce specializované onkologické péče, pak musí předložit smlouvu o spolupráci s poskytovatelem, který je držitelem statutu centra vysoce specializované onkologické péče na základě které, je schopen zajistit plnění podmínek pro poskytování vysoce specializované onkologické péče. Takovou smlouvu doloží žadatel ve své žádosti.

Žádost se stanovenými doklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy. Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lhůty žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví.

Pro tento účel je nutno použít doporučený formulář žádosti o udělení statutu OGC uvedený v příloze výzvy.

Čl. 2

V rámci jednoho poskytovatele, který žádá o statut OGC, musí být pro pacienty zajištěna:

a) akutní lůžková péče intenzivní

- jednotka intenzivní péče vybavená v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, příloha č. 4, část II. Zvláštní požadavky, bod 2, akutní lůžková péče intenzivní (nejméně 4 lůžka - může být součástí multioborové JIP)

- návaznost na anesteziologicko-resuscitační lůžka,

b) akutní lůžková péče standardní,

- vyčleněná lůžka pro onkogynekologii a péči o nemocné s gynekologickými malignitami (nejméně 10 lůžek),

c) ambulantní péče v odbornosti 603 pro diagnostiku a dispenzární péči.

d) vybavení pro podávání systémové léčby (centrální ředění cytostatik, stacionář)

Dále musí být v OGC zajištěna mezioborová spolupráce a dostupnost:

Nezbytná je 24 hodinová dostupnost dalších oborů a komplementu (vnitřní lékařství, chirurgie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, radioterapie, radiologie a zobrazovací metody včetně CT a MRI, klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství, transfuzní oddělení - krevní banka, lékařská mikrobiologie tak, aby byla zajištěna nepřetržitá konsiliární, diagnostická a léčebná péče).

Čl. 3

Požadavky na personální zabezpečení péče v OGC

Poskytovatel žádající o udělení statutu OGC, musí splňovat v době podání žádosti požadavky jdoucí i nad rámec požadavků podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.

Personální zabezpečení:

- nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví s certifikovaným kurzem onkogynekologie (podle vyhlášky č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů, zubních lékařů) absolvovaným na akreditovaném pracovišti, který pracuje na gynekologickém pracovišti poskytovatele v rozsahu 1,0 úvazku

- nejméně 1 lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví v rozsahu 1, 0 úvazku

- nejméně 1 lékař v rámci daného poskytovatele se specializovanou způsobilostí v oboru:

- klinická onkologie

- chirurgie nebo onkochirurgie

- radiační onkologie

- radiologie a zobrazovací metody

- patologie

- nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vedoucím pracovníkem OGC je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví s certifikovaným kurzem onkogynekologie (podle vyhlášky č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů, zubních lékařů) absolvovaným na akreditovaném pracovišti, s úvazkem 1,0 v OGC.

Ve fakultních nemocnicích může být úvazek lékařů součtem úvazku ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě.

Čl. 4

Požadavky na technické a věcné vybavení OGC

Poskytovatel žádající o udělení statutu OGC, musí splňovat v době podání žádosti požadavky jdoucí i nad rámec požadavků podle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Technické vybavení:

- operační sál.

- vlastní diagnostický komplement - high-end ultrazvukový přístroj s abdominální a endokavitální sondou,

- dostupnost peroperačního histopatologického vyšetření v místě,

- vybavení k detekci sentinelové uzliny (pomocí radiokoloidu nebo s využitím fluorescenční metody).

Čl. 5

Požadavky na minimální počet léčených onkogynekologických pacientů a provedených zdravotních výkonů v OGC

Minimální objem poskytované péče v OGC je následující:

- min. 100 nových záchytů gynekologických ročně (pánevních) zhoubných nádorů (ZN prsu jsou uváděny samostatně mimo tento počet),

- min. 60 radikálních operací (C51 - C 58) ročně, dle seznamu výkonů uvedeném v čl. 1.

Počty je nutno uvést za uplynulé 2 roky, tj. od 1.1.2018 do 31.12.2018 a od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Čl. 6

Ostatní požadavky

OGC:

- sleduje počty nových záchytů, onkologické výsledky a komplikace poskytované komplexní onkogynekologické péče pro dg. C51 - C58,

- musí mít vytvořen dlouhodobý vzdělávací program pro lékaře i další zdravotnické pracovníky ve formě celoživotního vzdělávání,

- realizuje multidisciplinární indikační semináře definované a vykazované zdravotním výkonem č. 51881 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění pozdějších předpisů,

- provádí výzkum, zapojuje se do národních i mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, zavádí výsledky lékařské vědy do praxe, vykazuje publikační činnost.

Čl. 7

Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti OGC

Poskytovatel, který získá statut OGC pravidelně sleduje ke dni 31.12. daného roku níže uvedené indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání předloží Ministerstvu zdravotnictví.

Indikátory kvality a výkonnosti OGC:

1. splnění personálních a technických požadavků

2. počet nových záchytů gynekologických (pánevních) zhoubných nádorů za rok

3. počet radikálních operací gynekologických (pánevních) zhoubných nádorů za rok

4. průměrná doba hospitalizace dle diagnóz

5. 3 leté přežití podle diagnóz a stádií onemocnění

6. 5 leté přežití podle diagnóz a stádií onemocnění

Čl. 8

Pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů o udělení statutu OGC bude stanoveno v souladu s kritérii v §112 odst. 4 zákona o zdravotních službách, tj. s přihlédnutím ke kvalifikačním předpokladům zdravotnických pracovníků, objemu a rozsahu poskytované zdravotní péče a její dostupnosti a s přihlédnutím k provedeným zdravotním výkonům a počtům záchytů gynekologických (pánevních) zhoubných nádorů dle čl. 5 a k požadavkům dle čl. 4.

Za zásadní kritéria pro udělení statutu OGC Ministerstvo zdravotnictví považuje:

1. personální zabezpečení vysoce specializované onkogynekologické péče

2. počet výkonů a počet záchytů gynekologických (pánevních) zhoubných nádorů podle čl. 5

3. přístrojové vybavení OGC podle čl. 4

Další kritéria:

1. dostupnost mezioborové spolupráce v rámci OGC podle čl. 2

2. zapojení do vědecko-výzkumných projektů, publikační činnost podle čl. 6

Příloha

Žádost o udělení statutu OGC

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchazeče o statut OGC

……………………………………………………………………………………………………………

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb

……………………………………………………………………………………………………………

Statutární orgán

……………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………… e-mail: ……………………………………………………………….

FAX: ………………………………………………………………….

Poskytovatel zdravotních služeb tímto žádá o udělení statutu centra vysoce specializované onkogynekologické péče.

Poskytovatel zdravotních služeb prohlašuje, že:

1. všechny údaje uvedené v žádosti a přiložených dokumentech jsou pravdivé,

2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut OGC udělen a umožní kontrolu jejich plnění,

3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mi byl statut OGC udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku,

4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení dosavadní činnosti poskytovaly ÚZIS a zdravotní pojišťovny Ministerstvu zdravotnictví údaje o počtu nových záchytů a poskytované komplexní onkogynekologické péče pro diagnózy C 51 - C 58.

Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb

V ………………………………….. dne ………………………

Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů od uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotních služeb, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

K žádosti o udělení statutu OGC musí být přiloženy:

1. prohlášení uchazeče o statut OGC, že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce specializovaná onkogynekologická péče poskytována, a na personální zabezpečení této péče v rozsahu uvedeném ve výzvě,

2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péče, kterou je uchazeč o statut OGC schopen zajistit,

3. osobní údaje - jméno a příjmení vedoucího pracovníka OGC, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku,

4. údaje o technickém a věcném vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce specializovaná péče poskytována, a o jejím personálním zabezpečení,

5. údaje o počtu pacientů, jimž byly u uchazeče o statut OGC provedeny níže uvedené zdravotní výkony (pro každý zdravotní výkon započíst stejné rodné číslo vždy pouze 1x) za uplynulé 2 roky, tj. od 1.1.2018 do 31.12.2018 a od 1.1.2019 do 31.12.2019:

- počet záchytů gynekologických (pánevních) zhoubných nádorů ročně, (event. ZN prsu - jsou uváděny samostatně mimo tento počet)

- počet radikálních operací (C 51 - C 58) ročně,

Údaje podle bodů 3. - 5. vyplňte do následující tabulky, včetně dalších údajů:

Aktuální stav u žadatele ke dni podání žádosti, není-li uvedeno jinak.

Počet nových záchytů gynekologických zhoubných nádorů ročně

Počet zhoubných nádorů prsu

Počet radikálních operací (C51 - C 58) ročně, z toho:

- počet radikálních pánevních operací

- počet paraaortálních systematických lymfadenektomií

- počet radikálních hysterektomií

Jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání a velikost pracovního úvazku vedoucího pracovníka centra

Jmenný seznam a výši úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví s certifikovaným kurzem onkogynekologie

Jmenný seznam a výši úvazků lékařů se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví

Jmenný seznam a výši úvazků lékařů se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru klinická onkologie

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo onkochirurgie

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků lékařů se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody

Jmenný seznam a výši pracovních úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru patologie

Počet standardních onkogynekologických lůžek

Počet lůžek - JIP (monitorovaných lůžek)

Počet high-end ultrazvukových přístrojů s abdominální a endokavitální sondou

Vybavení k detekci sentinelové uzliny (pomocí radiokoloidu nebo s využitím fluorescenční metody)

Ostatní požadavky (k čl. 6)

Popis organizace multidisciplinárních indikačních seminářů

Výzkum - počet studií

Počet odborných publikací s uvedením výše impakt faktoru