Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zprávy MF, částka 2/2020

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

Referent: Ing. T. Havelková, e-mail: tereza.havelkova@mfcr.cz

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2019, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Aktualizovaný metodický pokyn se použije pro údaje rokem 2020 počínaje, v návaznosti na vyhlášku č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti ve znění účinném od 1.1.2020 (vyhláška č. 344/2019 Sb.) a v návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění účinném od 1.1.2020 (vyhláška č. 343/2019 Sb.).

Obsah:

1) Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

2) Atribut „Nástroj“ (NNN)

3) Atribut „Prostorová jednotka“ (Z)

4) Prostředky na EU/FM programy, které část XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M nevykazuje

5) Informativní kontrolní vazby

Ad 1) Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

V souladu s požadavky kladenými mezinárodními metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního deficitu / přebytku je nezbytné zajistit vykazování EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) na úrovni jednotlivých položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění v příjmech a výdajích územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti a to v členění podle nástroje (NNN) a prostorové jednotky (Z). Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) proto obsahuje část XI. „Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek“ a část XII. „Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek.“

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:

I. příjmy ze zahraničních zdrojů - zejména z rozpočtu EU, z EHP/Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů a z NATO, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů zveřejněném na internetových stránkách Ministerstva financí1) (dále jen „číselník nástrojů“), která je nebo má být spolufinancována ze zahraničních zdrojů,

II. související příjmy, kterými jsou příjmy poskytnuté jinými subjekty z tuzemských zdrojů - přijaté povinné krytí způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, tj. příjmy určené na krytí té části způsobilých výdaj ů realizovaných v rámci nástroj ů uvedených v číselníku nástrojů, která povinně je nebo má být financována tuzemskými zdroji (jedná se o tzv. podíl národního financování k projektům nebo programům EU, finančních mechanismů nebo NATO).

Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. sledují bez ohledu na to:

a) odkud byly přijaty2)

b) o jaké prostředky se jedná3)

c) zda byly přijaty jako záloha před realizací výdaje příjemcem či jako refundace po realizaci

výdaje z vlastních zdrojů příjemce.

Příjmy, které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy, nejsou zahrnuty ani v části XI.

Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy (dále jen „příjmy“) v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástroj ů a prostorových jednotek

V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:

I. výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů - zejména z rozpočtu EU, z EHP/ Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů a z NATO, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástroj ů, která je nebo má být spolufinancována ze zahraničních zdrojů,

II. související výdaje, kterými jsou výdaje financované z tuzemských zdrojů - povinné financování způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, tj. ta část způsobilých výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která povinně je nebo má být financována z tuzemských zdrojů (jedná se o tzv. podíl národního financování k projektům nebo programům EU, finančních mechanismů nebo NATO).

Všechny výše uvedené výdaje se v části XII. sledují bez ohledu na to, zda byly realizovány před přijetím odpovídajících příjmů určených na jejich (spolu)financování (tj. dočasně kryty z jiných zdrojů) anebo až po jejich přijetí.

V části XII. se vykazují pouze způsobilé výdaje v rámci schválených nástrojů.

Výdaje, které nevstupují do části II. Rozpočtové výdaje, nejsou zahrnuty ani v části XII.

Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje (dále jen „výdaje“) v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

Ad 2) Atribut Nástroj (NNN)

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých nástroj ů (viz číselník nástrojů).

K identifikaci nástroje (NNN) se použije číselník trojmístných nástrojů pro územní samosprávné celky.

Ad 3) Atribut Prostorová jednotka (Z)

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých prostorových jednotek (Z) (viz Tabulka 1).

Tabulka 1: Prostorové jednotky (Z) v částech XI. a XII.

d

Zkratka

1

Prostředky z tuzemských zdrojů - povinné financování způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů

CZ

5

Prostředky ze zahraničních zdrojů

ZHR

Příjmy

Kódem Z = 1 (CZ) se označí přijaté povinné tuzemské krytí způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů; kódem Z = 5 (ZHR) se označí příjmy ze zahraničních zdrojů. To vše v souladu s částí ad 1).

Výdaje

Kódem Z = 1 (CZ) se označí část způsobilých výdajů povinně financovaná z tuzemských zdrojů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů; kódem Z = 5 (ZHR) se označí výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů. To vše v souladu s částí ad 1).

Výdaje se označují příslušným kódem atributu Prostorová jednotka podle stanoveného poměru spolufinancování ze zahraničních zdrojů.

Ad 4) Prostředky na EU/FM programy, které část XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M nevykazuje

V části XI. a XII. finančního výkazu nejsou sledovány:

I. příjmy a související výdaje z tuzemských zdrojů, které nejsou povinným krytím způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů. Jedná se zejména o nezpůsobilé výdaje v projektech EU/FM.

II. výdaje na přípravu dosud neschválených projektů (výdaje na přípravné práce, zpracování studie proveditelnosti apod.) v okamžiku realizace, které by se v případě schválení projektů k financování z prostředků EU/FM staly způsobilými. Pokud dojde k výběru projektu v průběhu rozpočtového období, resp. v termínu do předložení ročního výkazu a vykazující jednotka má dostatečné množství informací pro zahájení financování na základě podmínek v následně vydaném právním aktu k realizaci projektu, pak se způsobilé výdaje vykáží při nejbližším předkládání finančního výkazu v plné výši za celé období od počátku roku. Zpětně se všechny výkazy od začátku účetního a rozpočtového roku neupravují. Úpravy lze provádět pouze v rozpočtově a účetně neuzavřeném roce, proto se výdaje na přípravu dosud neschválených projektů, které byly schváleny až po odevzdání finančního výkazu za příslušný rok, v části XII. finančního výkazu neobjeví. Výkazy z předchozích let nelze upravovat. Pojem výběru projektu4) je řešen vydanými metodikami Ministerstva financí Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF. Nicméně určení konkrétního okamžiku, od kdy lze projekt označit jako schválený, není v kompetenci Ministerstva financí.

III. výdaje nad rámec přijatých prostředků v režimu zjednodušeného vykazování. Zjednodušené vykazování je možné aplikovat v podobě nepřímých výdaj ů (paušálních výdajů), jednotkových výdajů nebo jednorázových částek. Je-li v projektu aplikováno zjednodušené vykazování, v části XII. se s kódem prostorové jednotky Z=5 (EU) a příslušným nástrojem vykáží výdaje, které jsou nejvýše rovny limitu stanovenému výší refundace, tedy výší prostředků přijatých v režimu zjednodušeného vykazování. Úpravu zápisu při dodatečném zjištění skutečné výše výdajů podléhajícím režimu zjednodušeného vykazování lze realizovat pouze v rozpočtově a účetně neukončeném roce. Znamená to, že se nebudou zpětně upravovat všechny výkazy od začátku účetního a rozpočtového roku, ale tato úprava bude provedena v následujícím finančním výkaze. Výkazy z předchozích let nelze upravovat. Pokud nastane opačná situace a přijaté příjmy převyšují výdaje spojené s programem/projektem EU/FM, přijaté příjmy nad rámec výdajů zůstávají příjemci a není zapotřebí je jakkoliv vypořádávat.

IV. prostředky na projekty EU v režimu přezávazkování. Pokud se zjistí, že prostředky na část projektu nebo celý projekt již spadají do přezávazkování, nebo se jím mají bezprostředně stát, nebo přešly z režimu přezávazkování do financování v rámci alokace operačního programu, řídicí orgán (resp. zprostředkující subjekt) bude mít za povinnost bez zbytečného odkladu informovat všechny konečné příjemce, kterým ukládá vyhláška předkládat výkazy během rozpočtového roku, jak a od jakého okamžiku mají změnit způsob vykazování (účtování) následného financování realizovaného projektu.

K úpravě účetní věty v části zdrojů dojde v momentě zjištění přezávazkování. To znamená, že se nebudou zpětně upravovat všechny výkazy od začátku účetního a rozpočtového roku, ale tato úprava bude provedena v následujícím účetním, finančním výkaze. Úpravy lze provádět pouze v rozpočtově a účetně neuzavřeném roce. Výkazy z předchozích let nelze upravovat.

Pro finanční vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. u víceletého projektu, u kterého v průběhu jeho financování došlo ke zjištění jeho přezávazkování a ke změně zdrojů financování jeho výdajů, platí, že finanční vypořádání proběhne podle §4 odst. 2 písm. a) a b). Finanční vypořádání tedy proběhne vždy po ukončení příslušného kalendářního roku počínaje rokem zjištění, že jsou výdaje daného projektu přezávazkované a nikoliv po jejich ukončení jako v případě projektů EU. Obdobně se postupuje i v případě, kdy je celý projekt, na který byly poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu, od počátku v přezávazkování.

V části XI. finančního výkazu také nejsou sledovány s kódem prostorové jednotky Z=1 vlastní prostředky (zdroje) realizátora projektu, neboť užití na tuzemské krytí způsobilých výdajů je pouze jedním z možných užití těchto prostředků (užití těchto prostředků však na straně výdajů v části XII. s prostorovou jednotkou Z=1 a příslušným nástrojem zaznamenáno bude).

Ad 5) Informativní kontrolní vazby

V návaznosti na zjištěné rozdíly mezi vykazovanými příjmy s prostorovou jednotkou Z=5 v části XI. a výdaji s prostorovou jednotkou Z=5 v části XII. se zavádějí nové kontrolní vazby v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS), aby se minimalizovaly případy opomenutí označení výdaje v části XII. finančního výkazu. Vzhledem k tomu, že rozdíly na půlroční a roční bázi jsou vysvětlitelné mj. časovým nesouladem mezi příjmem (např. přijetím dotace) s prostorovou jednotkou Z=5 a souvisejícím výdajem s prostorovou jednotkou Z=5, negativní vyhodnocení informativní vazby nemusí znamenat chybu ve vykazování. Jejich cílem je poukázat na povinnost vykazování výdaj ů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM v části XII.

Kontrolní vazby jsou informativního charakteru a nemají vliv na úspěšné zpracování výkazu FIN 2-12 M v CSÚIS. Kontroly jsou zavedeny jako půlroční, uplatní se ve výkaze za červen a prosinec. Kontroly jsou nastaveny na sloupci 3 - Výsledek od počátku roku a porovnávají výši vykázaných příjmů a výdajů s prostorovou jednotkou Z=5 za příslušný nástroj v částech XI. a XII. finančního výkazu.

INFORMATIVNÍ KONTROLNÍ VAZBY

bez vlivu na úspěšné zpracování výkazu FIN 2-12 M v CSÚIS

NÁSTROJ (NNN), Třída 4 (vyjma RP 413*), Z = 5, sl. 3, část XI. > 0

musí

NÁSTROJ (NNN), Třída 5 a 6 (vyjma RP 534*, 5363, 5364, 5366, 5367, 5368), Z = 5 , sl. 3, část XII. > 0

0,6* (NÁSTROJ (NNN), Třída 4 (vyjma RP 413*), Z = 5, sl. 3, část XI.)

NÁSTROJ (NNN), Třída 5 a 6 (vyjma RP 534*, 5363, 5364, 5366, 5367, 5368), Z = 5 , sl. 3, část XII.

Znění a nastavení kontrolních vazeb je také součástí dokumentu Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS5).

1) http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku

soubor IISSP_CSUIS_Nastroje_02_01_2020.xlsx nebo jeho aktualizace; z aktuálního programového období se Nástroj 187 - Program rozvoje venkova 2014 + ÚO (účetní operace) ve výkaznictví územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti nepoužije.

2) Např. příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska nemusí být nutně přijaty přímo z EU či EHP / Norska / Švýcarska. Příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP/Norska/Švýcarska budou typicky přijímány od kapitol státního rozpočtu (resp. OSS) nebo od Národního fondu.

3) Např. jako příjmy z rozpočtu EU, tj. „evropské“ mohou být označeny též prostředky přijaté od kapitoly státního rozpočtu v rámci touto kapitolou (resp. OSS) poskytnutého předfinancování.

4) Schválení, resp. výběr projektu viz kapitola 3.12 na programové období 2007 - 2013 (https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2015/metodika-financnich-toku-a-kontroly-prog-21161), resp. kapitola 5.1 na programové období 2014 - 2020 (https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2018/metodicky-pokyn-financnich-toku-programu-32694)

5) https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace soubor IISSP-CSUIS_Postup_2020-07-02_CSUIS-Kontroly-ALL-v-54-20200702 nebo jeho aktualizace.