Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 30. listopadu 2020

Č, j.: MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center (AOC) se s účinností ode dne 4. prosince 2020 do 18. prosince 2020 nařizuje

a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vykonávajících svou činnost na základě školského zákona na území České republiky, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy, (dále jen "pedagogický pracovník"), pokud požádají o provedení antigenního testu a prokáží se potvrzením podle čl. II; vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem,

b) provést konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR pedagogickému pracovníkovi, který nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2; zároveň se tomuto pedagogickému pracovníkovi nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu na místě podrobit bez prodlení.

II.

Všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají pedagogické pracovníky podle čl. I., se nařizuje vydat na žádost zaměstnance potvrzení o jeho zaměstnání jako pedagogického pracovníka a umožnit tomuto zaměstnanci absolvovat vyšetření podle či. I., pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.

III.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb uvedeným v čl. I se nařizuje s účinností ode dne 4. prosince 2020 neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že pedagogický pracovník s klinickými příznaky onemocnění COVID-19 byl pozitivně testován POC antigenním testem, nebo že pedagogický pracovník bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 byl pozitivně testován POC antigenním testem a byl mu následně proveden konfirmační test RT-PCR podle čl. I písm. b) na přítomnost viru SARS- CoV-2 s pozitivním výsledkem.

IV.

Všem pedagogickým pracovníkům podle čl. I, kteří byli pozitivně testováni POC antigenním testem, se nařizuje bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznámit tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovateli zdravotních služeb, s nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

V.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů podle čl. I, se nařizuje s účinností ode dne 4. prosince 2020 bez zbytečného odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu, popřípadě následně provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR podle čl. I písm. b), na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 u testovaného pedagogického pracovníka podle čl. I do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

VI.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kterým byla pedagogickým pracovníkem podle čl. I sdělena skutečnost podle čl. IV, se nařizuje s účinností ode dne 4. prosince 2020 nařídit:

a) pedagogickému pracovníkovi, který byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má klinické příznaky onemocnění COVID-19, izolaci; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a ukončování izolace použije obdobně;

b) pedagogickému pracovníkovi, který nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a byl následně provedeným konfirmačním testem metodou RT-PCR pozitivně testován na přítomnost viru SARS-CoV-2, nařídit izolaci postupem podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

VII.

Pro účely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znějí pozdějších předpisů, se toto opatření považuje za opatření proti infekčním onemocněním podle §30 odst. 1 tohoto zákona.

VIII.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem 18. prosince 2020.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky, a je přijímáno z důvodu aby se neopakovala situace ze začátku školního roku, kdy byly školy a školská zařízení považovány za pravděpodobná místa šíření nákazy, onemocnění se vyskytovalo jak mezi studenty, tak i pedagogickým sborem, a musela být nařízena izolace či karanténa žákům či učitelskému sboru řadě škol či školských zařízení a muselo být přistoupeno k přechodu na distanční výuku, tak aby byl přerušen nekontrolovaný přenos infekce. Školy a školská zařízení by měly přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat opatření týkající se úprav režimu spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména včasnou detekcí bezpříznakových infikovaných osob, oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko- epidemiologických opatření, včetně používání přiměřených ochranných pomůcek dýchacích cest. Toto opatření je zaměřeno na včasné odhalení SARS-CoV-2 pozitivních osob ve školách a ve školských zařízeních, kde může dojít k úzkému a dlouhodobému kontaktu učitelů a žáků navzájem, proto zde hrozí riziko snadného šíření onemocnění COVID-19 a neodhalený SARS-CoV-2 pozitivní pedagogický pracovník může být rizikem pro ostatní osoby ve škole.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví