Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MŽP ČR, částka 9/2020

Sdělení

odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů

Na základě přílohy č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění, Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje ve Věstníku MŽP číselníky pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence za rok 2020 (ohlašování v roce 2021) a tím pro splnění povinnosti dle písm. c) odst. 3 §17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Číselníky jsou uvedeny podle označení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Zařazení stacionárního zdroje podle zákona (k položce č. 2 tabulky 1.2.)

KÓD

TEXT

1.1.a.

Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně

1.1.b.

Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW

1.2.a.

Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně

1.2.b.

Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW

1.3.a.

Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně

1.3.b.

Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW

1.4.a.

Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem

1.4.b.

Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW, které nejsou uvedeny pod jiným kódem

2.1.

Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách

Druh topeniště (k položce č. 11 tabulky 1.2.)

KÓD

TEXT

111

pásový rošt

112

pásový rošt s pohazovačem

113

přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty

114

pevný rošt

115

granulační topeniště

116

tavící topeniště

117

cyklónové topeniště

118

fluidní topeniště

121

olejové topeniště

131

plynové topeniště

132

plynová turbína s jednoduchým cyklem

134

pístový spalovací motor plynový (zážehový nebo dvoupalivový vznětový)

136

pístový spalovací motor dieselový (s výjimkou dvoupalivových)

138

plynová turbína s kombinovaným cyklem

141

kombinované topeniště práškové - rošt

142

kombinované topeniště práškové - olej

143

kombinované topeniště práškové - plyn

144

kombinované topeniště roštové - olej

145

kombinované topeniště roštové - plyn

151

kombinované topeniště plyn - olej

152

teplovzdušný přímotopný spalovací stacionární zdroj

153

sálavý přímotopný spalovací stacionární zdroj

160

spalovací stacionární zdroj (bez přímého kontaktu) spadající pod kódy 1.4. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který souvisí s provozem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod kódy 1.1. až 9.24.

161

jiný spalovací stacionární zdroj bez přímého kontaktu spadající pod kódy 1.4. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, neuvedený pod kódem 160

Druhy paliva nebo odpadu (k položce č. 17 tabulky 1.2.)

KÓD

TEXT

101

hnědé uhlí tříděné

102

hnědé uhlí prachové

103

černé uhlí tříděné

104

černé uhlí prachové

105

proplástek

106

lignit

107

koks

108

výlisky z uhlí

109

dřevní biomasa

110

bylinná biomasa (sláma, apod.)

111

jiný druh biomasy

112

výlisky z biomasy

113

dřevotříska, překližka, dřevovláknitá deska nebo jiné lepené dřevo

114

biomasa odpadní

115

rašelina

116

pevný zbytek z destilace a zpracování surové ropy

117

směsi uhlí

199

jiné pevné palivo

201

topné oleje vysokosirné (obsah síry více než 1 %)*

202

topné oleje nízkosirné (obsah síry více než 0,1% a max. do 1 % vč.)*)

203

plynové oleje pro topení (obsah síry max. do 0,1 % vč.)*)

204

nafta*)

205

kapalná biopaliva*)

206

pyrolýzní olej*)

207

kapalný zbytek z destilace a zpracování surové ropy*)

208

nekomerční kapalné zbytky z chemické výroby pro vlastní spotřebu*)

299

jiné kapalné palivo*)

301

zemní plyn*)

302

propan, butan a jejich směsi *)

303

generátorový plyn, vč. produktů zplyňování rafinérských zbytků, apod.*)

304

vysokopecní plyn*)

305

koksárenský plyn*)

306

bioplyn*)

307

vodík*)

308

degazační plyn*)

309

skládkový plyn*)

310

kalový plyn*)

311

jiné plyny z ocelářského průmyslu (např. konvertorový plyn)*)

312

zkapalněný zemní plyn*)

313

zkapalněný ropný plyn*)

314

rafinérský topný plyn, plyn ze zplyňování rafinérských zbytků*)

315

pyrolýzní plyn*)

399

jiné plynné palivo*)

401

odpad

*) použije se rovněž v případě zjednodušeného ohlašování podle bodu 1 obecných pokynů uvedených v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Znečišťující látky (k položce č. 20 tabulky 1.2., k položce č. 14 tabulky 1.3., k položce 13 tabulky č. 1.4. a k položkám č. 4-12 tabulky 1.5.)

KÓD

Název

AN32

plynné anorganické sloučeniny, bod 3.2*)

AN33

plynné anorganické sloučeniny, bod 3.3*)

ANBR

brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako bromovodík (HBr)

ANCL

chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru (kromě chlorkyanu) vyjádřené jako chlorovodík (HCl)

ANF

fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako fluorovodík (HF)

ANKY

silné anorganické kyseliny (kromě HCl) vyjádřené jako H +

ARSN

arsan (arsenovodík)

As

arsen

AZB

azbest

BaP

benzo(a)pyren

BbF

benzo(b)fluoranten

Be

berylium

BENZ

benzen

BkF

benzo(k)fluoranten

Cd

kadmium

Co

kobalt (Co)

CO

oxid uhelnatý (CO)

CO2

oxid uhličitý

CS2

sirouhlík

Cr

chrom (bez šestimocného chromu)

Cr6

šestimocný chrom

Cu

měď

EKAR

estery kyseliny akrylové jmenovitě jinde neuvedené

FOSF

fosfan

FOSG

karbonyldichlorid (fosgen)

H2SO4

kyselina sírová

Hg

rtuť

CH4

methan

CHLK

chlorkyan

IndP

indeno(1,2,3-c,d)pyren

KYAN

kyanidy

KYAV

kyanovodík

Mn

mangan

NH3

amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (NH3)

Ni

nikl

NO2

oxid dusičitý (NO2)

NOx

oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx)

O101

2-naftylamin

O201

1,2-dibromethan

O202

buta-1,3-dien

O203

akrylonitril

O205

epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan)

O206

oxiran (epoxyethan)

O207

hydrazin

O208

2-methyloxiran (1,2-epoxypropan)

O209

vinylchlorid (chlorethen)

O301

N-nitrosodimethylamin

O302

1,2-dichlorethan (ethylendichlorid)

O303

toluidiny (2-methylanilin, 3-methylanilin a 4-methyanilin)

O304

tetrachlormethan

O305

trichlormethan (chloroform)

O306

1,1-dichlorethylen (vinylidenchlorid)

O307

benzylchlorid

O308

tetrachlorethylen

O309

trichlorethylen

O310

1,2-dichlorethylen

O311

acetaldehyd (ethanal)

O312

kyselina akrylová (kyselina propenová)

O313

ethylakrylát, methylakrylát

O314

diethylamin

O315

dimethylamin

O316

methylamin

O317

formaldehyd (methanal)

O318

kyselina mravenčí

O319

3-nitrotoluen

O320

4-nitrotoluen

O321

pyridin

O323

1,1,2,2-tetrachlorethan

O324

anilin

O325

2-aminoethan-1-ol (kolamin)

O326

fenol

O327

fenylhydrazin

O328

kresoly (hydroxyderiváty toluenu)

O329

thioly (merkaptany)

O330

nitrobenzen

O331

tetrachlorethan

O332

2-nitrofenol

O333

3-nitrofenol

O334

4-nitrofenol

O335

nitrokresoly

O336

nitrosloučeniny jmenovitě jinde neuvedené

O337

sulfidy (thioethery)

O401

1,4-dichlorbenzen

O402

benzaldehyd

O403

butylaldehyd (butanal)

O404

ethylbenzen

O405

2-furaldehyd (furfural)

O406

chlorbenzen

O407

2-chlor-butadien (chloropren)

O408

isopropylbenzen (kumen)

O409

methylacetát

O410

methylmethakrylát

O411

kyselina octová

O412

styren

O413

toluen

O414

vinylacetát

O415

xyleny (dimethylbenzeny)

O416

naftalen

O417

2-methylnaftalen

O418

1-methylnaftalen

O419

2-chlorpropan

O501

dichlormethan (methylenchlorid)

O502

chlorethan (ethylchlorid)

O503

butan-2-on (ethylmethylketon)

O504

propan-2-on (aceton, dimethylketon)

O505

butylacetát

O506

ethylacetát

O507

ethan-1,2-diol (ethylenglykol)

O508

4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon

O509

bifenyl

O510

difenylether

O511

diisopropylether

O512

N-methyl-2-pyrrolidon (N-methyl-Y-butyrolaktam)

O513

4-methylpentan-2-ol

O514

estery kyseliny benzoové

O515

alifatické a aromatické ethery, jmenovitě neuvedené v jiné skupině, s počtem atomů uhlíku v molekule 9 a nižším

O516

alifatické aldehydy, jmenovitě neuvedené v jiné skupině, s počtem atomů uhlíku v molekule 8 a nižším

O517

alkylalkoholy s počtem atomů uhlíku v molekule 6 a nižším

O518

alkany s počtem atomů uhlíku v molekule 11 a nižším s výjimkou methanu

O519

alkeny, jmenovitě neuvedené v jiné skupině, s počtem atomů uhlíku v molekule 11 a nižším

O601

těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) podle bodu 4.6., pokud pro ně nejsou stanoveny emisní limity v bodech 4.1. až 4.5.*)

O602

nehalogenované organické látky nespadající pod VOC vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) podle bodu 4.6., pokud pro ně nejsou stanoveny emisní limity v bodech 4.1. až 4.5.*)

O603

halogenované organické látky nespadající pod VOC vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) podle bodu 4.6., pokud pro ně nejsou stanoveny emisní limity v bodech 4.1. až 4.5.*)

ODP1

skupina kovů 1 (evidovaných u tepelného zpracování odpadu) - kadmium, thallium

ODP2

skupina kovů 2 (evidovaných u tepelného zpracování odpadu) - antimon, arsen, olovo, chrom, kobalt, měď, mangan, nikl, vanad

OR02

organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.2.*)

OR03

organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.3.*)

OR04

organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.4.*)

OR05

organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.5.*)

OR4B

organické sloučeniny uvedené pod bodem 4. - druhá skupina znečišťujících látek**)

OR4C

organické sloučeniny uvedené pod bodem 4. - třetí skupina znečišťujících látek**)

OR5A

organické sloučeniny uvedené pod bodem 5. - první skupina znečišťujících látek**)

OR5B

organické sloučeniny uvedené pod bodem 5. - druhá skupina znečišťujících látek**)

OR6A

organické sloučeniny uvedené pod bodem 6. - první skupina znečišťujících látek**)

OR6B

organické sloučeniny uvedené pod bodem 6. - druhá skupina znečišťujících látek**)

OR6C

organické sloučeniny uvedené pod bodem 6. - třetí skupina znečišťujících látek**)

OR7A

organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - první skupina znečišťujících látek**)

OR7B

organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - druhá skupina znečišťujících látek**)

OR7C

organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - třetí skupina znečišťujících látek**)

OR7D

organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - čtvrtá skupina znečišťujících látek**)

ORBR

organické sloučeniny bromu vyjádřené jako brom (Br)

ORCL

organické sloučeniny chloru vyjádřené jako chlor (Cl)

ORF

organické sloučeniny fluoru vyjádřené jako F (s výjimkou regulovaných látek a látek ovlivňujících klimatický systém Země)

PAH

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Pb

olovo

PCB

polychlorované bifenyly (PCB)

PCD

polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)

PENT

pentan

PHCB

hexachlorbenzen

PHCH

hexachlorcyklohexan

PM10

suspendované částice PM10

PM25

suspendované částice PM2,5

PO04

chlorované persistentní organické sloučeniny jinde neuvedené

PR01

skupina prvků podle bodu 2.1.*)

PR02

skupina prvků podle bodu 2.2.*)

PR03

skupina prvků podle bodu 2.3.*)

PTCB

trichlorbenzen

PTCF

tetrachlorfenol

Sb

antimon

Se

selen

SIRA

sloučeniny síry

SKL1

těžké kovy (evidované u výroby skla) skupina 1 (olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď)

SKL2

těžké kovy (evidované u výroby skla) skupina 2 (kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen)

Sn

cín

SO2

oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2)

STIB

stiban

SULF

sulfan

Te

tellur

Tl

thallium

TOC

organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)

TZL

tuhé znečišťující látky (TZL)

V

vanad

VOC

těkavé organické látky (VOC)

Zn

zinek

9999

jiné znečišťující látky a jejich směsi výše neuvedené

*) skupina znečišťujících látek uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.

**) skupina znečišťujících látek uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

Zařazení stacionárního zdroje podle zákona (k položce 2 tabulky 1.3.) *}

KÓD

TEXT

2.2.

Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t

2.3.

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně

2.4.

Biodegradační a solidifikační zařízení

2.5.

Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) s celkovým projektovaným výkonem vyšším než 1 t VOC včetně za rok

2.6.

Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3 za den

2.7.

Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel

3.1.a.

Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně

3.1.b.

Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW

3.2.

Rozmrazovny s přímým procesním ohřevem

3.3.

Třídění a jiná studená úprava uhlí

3.4.

Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení)

3.5.1.

Otop koksárenských baterií

3.5.2.

Příprava uhelné vsázky

3.5.3.

Koksování

3.5.4.

Vytlačování koksu

3.5.5.

Třídění koksu

3.5.6.

Chlazení koksu

3.6.

Zplyňování nebo zkapalňování uhlí, výroba nebo rafinace plynů, minerálních olejů nebo pyrolýzních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) nebo syntézních plynů

3.7.

Výroba bioplynu

4.1.1.

Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Příprava vsázky

4.1.2.

Spékací pásy aglomerace

4.1.3.

Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Manipulace se spečencem nebo jeho zpracování (chlazení, drcení, mletí, třídění)

4.1.4.

Peletizační provozy (drcení, sušení, peletizace)

4.2.1.

Výroba železa - Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou

4.2.2.

Odlévání (vysoká pec)

4.2.3.

Ohřívače větru

4.3.1.

Výroba oceli - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem

4.3.2.

Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem

4.3.3.

Kyslíkové konvertory

4.3.4.

Výroba oceli - Elektrické obloukové pece

4.3.5.

Výroba oceli - Pánvové pece

4.3.6.

Výroba oceli - Elektrické indukční pece s celkovou projektovanou kapacitou více než 2,5 t za hodinu

4.4.a.

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu

4.4.b.

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli za hodinu

4.5.a.

Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s celkovým projektovaným tepelným výkonem od 1 MW do 5 MW včetně

4.5.b.

Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s celkovým projektovaným tepelným výkonem více než 5 MW

4.6.1.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem

4.6.2.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Žíhací a sušící pece

4.6.3.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické obloukové peci

4.6.4.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické indukční peci

4.6.5.

Kuplovny

4.6.6.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích - kapalná paliva

4.6.7.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích - plynná paliva

4.7.

Úprava rud neželezných kovů

4.8.1.

Výroba nebo tavení neželezných kovů, slévání slitin, přetavování produktů, rafinace a výroba odlitků - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem

4.8.2.

Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů

4.9.

Elektrolytická výroba hliníku

4.10.

Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den

4.11.

Zpracování hliníku válcováním

4.12.a.

Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní

4.12.b.

Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větší než 30 m3 (vyjma oplachu)

4.13.

Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW

4.14.

Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW nebo vyšším

4.15.

Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s celkovou projektovanou kapacitou 1 t pokovené oceli za hodinu nebo nižší

4.16.

Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů - procesní vany s celkovou projektovanou kapacitou větší než 1 t pokovené oceli za hodinu

4.17.

Žárové pokovování zinkem

5.1.1.

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žáruvzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření - Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice

5.1.2.

Výroba cementářského slínku v rotačních pecích

5.1.3.

Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu

5.1.4.

Výroba vápna v rotačních pecích

5.1.5.

Výroba vápna v šachtových a jiných pecích

5.1.6.

Pece pro zpracování produktů odsíření

5.1.7.

Úprava a zušlechťování žáruvzdorných jílovců a kaolínů v rotačních pecích

5.2.

Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest

5.3.

Výroba skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování

5.4.

Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv

5.5.

Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o celkové projektované kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny ročně

5.6.

Chemické leštění skla

5.7.

Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod.

5.8.

Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích

5.9.

Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv

5.10.a.

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě od 5 t za den do 75 t za den včetně

5.10.b.

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě větší než 75 t za den

5.11.a.

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den - přemísťující se zařízení

5.11.b.

Zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den - činnosti nesouvisející s těžbou (výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba; příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot - nepřemisťující se zařízení)

5.11.c.

Těžba kamene, nerostů a paliv - kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava) o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.

5.14.a.

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů - přemísťující se zařízení

5.14.b.

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů - ostatní zařízení

6.1.

Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu

6.2.

Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) a allylchloridu (1- chlor-2-propenu)

6.3.

Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu

6.4.

Výroba polyvinylchloridu

6.5.a.

Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

6.5.b.

Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok

6.6.

Výroba a zpracování viskózy

6.7.

Výroba gumárenských pomocných přípravků

6.8.

Zpracování dehtu

6.9.

Výroba expandovaného polystyrenu

6.10.

Výroba acetylenu mokrou metodou

6.11.

Výroba chloru

6.12.

Výroba kyseliny chlorovodíkové

6.13.

Výroba síry (Clausův proces)

6.14.

Výroba kapalného oxidu siřičitého

6.15.

Výroba kyseliny sírové

6.16.

Výroba amoniaku

6.17.

Výroba kyseliny dusičné a jejích solí

6.18.

Výroba hnojiv

6.19.

Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů

6.20.a.

Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční produkce 10 t nebo menší

6.20.b.

Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční produkce větší než 10 t

6.21.

Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého

6.22.

Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého

6.23.

Výroba ostatních pigmentů

6.24.

Ropná rafinerie, výroba a zpracování petrochemických výrobků

6.25.

Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m3 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny)

7.1.

Jatka o celkové projektované kapacitě porážky větší než 50 t denně

7.2.

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší

7.3.

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší

7.4.

Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)

7.5.

Pražírny kávy o celkové projektované kapacitě větší než 1 t za den

7.6.

Udírny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracování více než 1 t výrobků denně

7.7.a.

Zpracování dřeva (přemísťující se zařízení, např. štěpkovače), o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok

7.7.b.

Zpracování dřeva (nepřemísťující se zařízení), vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok

7.8.

Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek

7.9.

Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny

7.10.

Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod kód 7.9.

7.11.a.

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je od 1 t za den do 10 t za den včetně

7.11.b.

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 10 t za den

7.12.a.

Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je 12 t hotových výrobků denně nebo menší

7.12.b.

Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně

7.13.

Výroba dřevěného uhlí

7.14.

Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů

7.15.

Krematoria a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat

7.16.

Veterinární asanační zařízení

7.17.

Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě

9.1.

Ofset s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.2.

Publikační hlubotisk s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.3.

Jiné tiskařské činnosti s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.4.

Knihtisk s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.5.

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,01 t za rok nebo větší; odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako halogenované, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,1 t za rok nebo větší

9.6.

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.7.

Chemické čištění

9.8.

Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají- li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.9.

Nátěry dřevěných povrchů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.10.

Přestříkávání vozidel - opravárenství s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,5 t za rok nebo větší a nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 t za rok

9.11.

Nanášení práškových plastů

9.12.

Nátěry kůže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.13.

Nátěry pásů a svitků

9.14.

Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 15 t za rok nebo větší

9.15.

Navalování navíjených drátů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.16.

Nanášení adhezivních materiálů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.17.

Impregnace dřeva s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.18.

Laminování dřeva a plastů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.19.

Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok nebo větší

9.20.

Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t za rok nebo větší

9.21.

Výroba obuvi s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

9.22.

Výroba farmaceutických směsí

9.23.

Zpracování kaučuku, výroba pryže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok nebo větší

9.24.

Extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků

10.1.

Terminály na skladování benzinu

10.2.

Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu

11.b.

Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9.

*) zařazení vybraných zdrojů uvedeno včetně názvu skupiny

Označení sektoru (k položce č. 3 tabulky 1.3.)

KÓD

TEXT

1A1a

Veřejná energetika a výroba tepla (pouze rozmrazovny)

1A1b

Rafinérie ropy

1A1c

Zpracování uhlí (brikety, koks, zplyňování)

1A2a

Železo a ocel

1A2b

Neželezné kovy

1A2c

Chemické produkty

1A2d

Buničina, papír a tisk

1A2e

Potraviny, nápoje a tabák

1A2f

Minerální nekovové výrobky - cement, vápno, sklo, cihly, keramika, asfaltové směsi (lze upřesnit v položce 4a)

1A2gviii

Ostatní výroby výše neuvedené (lze upřesnit v položce 4a)

1B1a

Těžba, skladování a prodej uhlí

1B1b

Briketárny, koksování, apod. - fugitivní emise

1B1c

Jiné fugitivní emise z těžby a úpravy paliv (výroba dřevěného uhlí, apod.)

1B2ai

Průzkum, těžba, 1. stupeň zpracování a doprava ropy

1B2aiv

Zpracování ropy, odsíření, skladování a manipulace, aj.

1B2av

Distribuce (terminály, čerpací stanice)

1B2b

Průzkum, těžba, 1. stupeň zpracování a doprava zemního plynu

1B2c

Plyny a páry z těžby a výrobních zařízení (zpracování ropy, apod.) - odfuky a spalování na flérách

2A1

Výroba cementu - skladování a manipulace se surovinami a produkty

2A2

Výroba vápna - skladování a manipulace se surovinami a produkty

2A5a

Těžba nerostných surovin (mimo uhlí), např. kamenolomy

2A5b

Stavby a demolice (příprava stavebních směsí, recyklační linky stavebních hmot, apod.)

2A5c

Skladování, manipulace a doprava - ostatní minerální nekovové výrobky

2A6

Jiné zpracování nerostných surovin - žáruvzdorné materiály, apod. (lze upřesnit v položce 4a)

2B1

Výroba amoniaku

2B2

Výroba kyseliny dusičné

2B3

Výroba kyseliny adipové

2B5

Výroba karbidů

2B6

Výroba oxidu titaničitého

2B7

Výroba sody

2B10a

Ostatní chemické procesy (lze upřesnit v položce 4a)

2B10b

Skladování, manipulace a doprava chemických výrobků (lze upřesnit v položce 4a)

2C1

Výroba železa a oceli

2C2

Výroba slitin

2C3

Výroba hliníku

2C4

Výroba hořčíku

2C5

Výroba olova

2C6

Výroba zinku

2C7a

Výroba mědi

2C7b

Výroba niklu

2C7c

Výroby dalších kovů a jiné procesy (povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů)

2C7d

Skladování, manipulace a doprava kovových výrobků

2D

Použití organických rozpouštědel (nátěrové hmoty, odmašťování, chemické produkty, apod.)

2D3b

Výroba asfaltových směsí a jejich použití

2D3c

Výroba asfaltových krytin a jejich použití

2H1

Buničina a papír

2H2

Potraviny a nápoje

2I

Zpracování dřeva

2J

Výrobky s obsahem persistentních organických sloučenin

2K

Použití výrobků s obsahem persistentních organických sloučenin a těžkých kovů (elektrická zařízení apod.)

2L

Ostatní procesy výše neuvedené (např. povrchové úpravy kovů a plastů jiné než v 2C7c, veterinární asanační zařízení, vydělávání kůží, aj.)

5A

Ukládání pevných odpadů - skládkování

5B1

Kompostování

5B2

Výroba bioplynu

5C1bv

Krematoria

5D1

Čistírny odpadních vod - komunální

5D2

Čistírny odpadních vod - průmyslové

5D3

Jiné nakládání s odpadními vodami

5E

Jiné nakládání s odpady - sanační zařízení, kaly (lze upřesnit v položce 4a)

Název stacionárního zdroje (k položce č. 4 tabulky 1.3.)

KÓD

TEXT

Souhrnné vyplnění údajů*)

8.0.0.

Ostatní stacionární zdroje jinde neuvedené (kódy 11.1. - 11.9. přílohy č. 2 k zák. č. 201/2012 Sb.)

8.1.0.

Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t (kód 2.2. přílohy č. 2)

X

8.1.1.

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 tun nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně (kód 2.3. přílohy č. 2)

X

8.1.2.

Biodegradační a solidifikační zařízení (kód 2.4. přílohy č. 2)

X

8.1.3.

Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) s celkovým projektovaným ročním výkonem vyšším než 1 t VOC včetně (kód 2.5. přílohy č. 2)

X

8.1.4.

Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3 za den (kód 2.6. přílohy č. 2)

X

8.1.5.

Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel (kód 2.7. přílohy č. 2)

X

8.2.0.a.

Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně (kód 3.1. přílohy č. 2)

X

8.2.0.b.

Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW (kód 3.1. přílohy č. 2)

X

8.2.1.

Rozmrazovny s přímým procením ohřevem (kód 3.2. přílohy č. 2)

X

8.2.2.1.

Třídění a jiná studená úprava uhlí (kód 3.3. přílohy č. 2)

X

8.2.2.2.

Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení) (kód 3.4. přílohy č. 2)

8.2.3.1.

Výroba koksu - Otop koksárenských baterií (kód 3.5.1. přílohy č. 2)

8.2.3.2.

Výroba koksu - Příprava uhelné vsázky (kód 3.5.2. přílohy č. 2)

8.2.3.3.

Výroba koksu - Vytlačování koksu (kód 3.5.4. přílohy č. 2)

8.2.3.4.

Výroba koksu - Třídění koksu (kód 3.5.5. přílohy č. 2)

X

8.2.3.5.

Výroba koksu - Chlazení koksu (kód 3.5.6. přílohy č. 2)

8.2.3.6.

Výroba koksu - Koksování (kód 3.5.3. přílohy č. 2)

8.2.4.1.

Zplyňování nebo zkapalňování uhlí, výroba nebo rafinace plynů, minerálních olejů nebo pyrolýzních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) nebo syntézních plynů (kód 3.6. přílohy č. 2)

X

8.2.4.2.

Výroba bioplynu (kód 3.7. přílohy č. 2)

X

8.3.1.1.

Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Příprava vsázky (kód 4.1.1. přílohy č. 2)

X

8.3.1.2.

Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Spékací pásy aglomerace (kód 4.1.2. přílohy č. 2)

8.3.1.3.

Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Manipulace se spečencem nebo jeho zpracování (chlazení, drcení, mletí, třídění) (kód 4.1.3. přílohy č. 2)

8.3.1.4.

Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Peletizační provozy (drcení, sušení, peletizace) (kód 4.1.4. přílohy č. 2)

8.3.2.1.

Výroba železa - Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (kód 4.2.1. přílohy č. 2)

X

8.3.2.2.

Výroba železa - Odlévání (vysoká pec) (kód 4.2.2. přílohy č. 2)

8.3.2.3.

Výroba železa - Ohřívače větru (kód 4.2.3. přílohy č. 2)

8.3.3.1.

Výroba oceli - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem (kód 4.3.1. přílohy č. 2)

X

8.3.3.2.

Výroba oceli - Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem (kód 4.3.2. přílohy č. 2)

8.3.3.3.

Výroba oceli - Kyslíkové konvertory (kód 4.3.3. přílohy č. 2)

8.3.3.4.

Výroba oceli - Elektrické obloukové pece (kód 4.3.4. přílohy č. 2)

8.3.3.5.

Výroba oceli - Pánvové pece (kód 4.3.5. přílohy č. 2)

8.3.3.6.

Výroba oceli - Elektrické indukční pece s celkovou projektovanou kapacitou více než 2,5 t/hod (kód 4.3.6. přílohy č. 2)

8.3.4.1.a.

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu (kód 4.4. přílohy č. 2)

X

8.3.4.1.b.

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli za hodinu (kód 4.4. přílohy č. 2)

X

8.3.4.2.a.

Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s celkovým projektovaným tepelným výkonem od 1 MW do 5 MW včetně (kód 4.5. přílohy č. 2)

X

8.3.4.2.b.

Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s celkovým projektovaným tepelným výkonem více než 5 MW (kód 4.5. přílohy č. 2)

X

8.3.5.1.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem (kód 4.6.1. přílohy č. 2)

X

8.3.5.2.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Žíhací a sušící pece (kód 4.6.2. přílohy č. 2)

X

8.3.5.3.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické obloukové peci (kód 4.6.3. přílohy č. 2)

8.3.5.4.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické indukční peci (kód 4.6.4. přílohy č. 2)

X

8.3.5.5.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Kuplovny (kód 4.6.5. přílohy č. 2)

8.3.5.6.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích - kapalná paliva (kód 4.6.6. přílohy č. 2)

8.3.5.7.

Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích - plynná paliva (kód 4.6.7. přílohy č. 2)

8.3.6.1.

Úprava rud neželezných kovů (kód 4.7. přílohy č. 2)

X

8.3.7.1.

Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem (kód 4.8.1. přílohy č. 2)

X

8.3.7.2.

Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů (kód 4.8.2. přílohy č. 2)

8.3.7.3.

Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Elektrolytická výroba hliníku (kód 4.9. přílohy č. 2)

8.3.7.4.

Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den (kód 4.10. přílohy č. 2)

8.3.7.5.

Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Zpracování hliníku válcováním (kód 4.11. přílohy č. 2)

X

8.3.8.1.

Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní (kód 4.12. přílohy č. 2)

X

8.3.8.2.

Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně nad 30 m3 (vyjma oplachu) (kód 4.12. přílohy č. 2)

8.3.8.3.

Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW (kód 4.13. přílohy č. 2)

X

8.3.8.4.

Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW nebo vyšším (kód 4.14. přílohy č. 2)

X

8.3.8.5.

Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s celkovou projektovanou kapacitou 1 tuna pokovené oceli za hodinu nebo nižší (kód 4.15. přílohy č. 2)

X

8.3.8.6.

Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů - procesní vany s celkovou projektovanou kapacitou větší než 1 tuna pokovené oceli za hodinu (kód 4.16. přílohy č. 2)

8.3.8.7.

Žárové pokovování zinkem (kód 4.17. přílohy č. 2)

X

8.4.1.1.

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření - Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice (kód 5.1.1. přílohy č. 2)

X

8.4.1.2.

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření - Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (kód 5.1.2. přílohy č. 2)

8.4.1.3.

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření - Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (kód 5.1.3. přílohy č. 2)

X

8.4.1.4.

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření - Výroba vápna v rotačních pecích (kód 5.1.4. přílohy č. 2)

8.4.1.5.

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření - Výroba vápna v šachtových a jiných pecích (kód 5.1.5. přílohy č. 2)

8.4.1.6.

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření - Pece pro zpracování produktů odsíření (kód 5.1.6. přílohy č. 2)

8.4.1.7.

Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření - Úprava a zušlechťování žáruvzdorných jílovců a kaolínů v rotačních pecích (kód 5.1.7. přílohy č. 2)

8.4.1.8.

Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest (kód 5.2. přílohy č. 2)

X

8.4.2.1.

Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování o celkové projektované kapacitě tavení vyšší než 150 t/rok (kód 5.3. přílohy č. 2)

8.4.2.2.

Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování o celkové projektované kapacitě tavení nižší než 150 t/rok včetně (kód 5.3. přílohy č. 2)

X

8.4.2.3.

Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv (kód 5.4. přílohy č. 2)

X

8.4.2.4.

Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o celkové projektované kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny ročně (kód 5.5. přílohy č. 2)

X

8.4.2.5.

Chemické leštění skla (kód 5.6. přílohy č. 2)

X

8.4.3.1.

Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. (kód 5.7. přílohy č. 2)

8.4.3.2.

Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích (kód 5.8. přílohy č. 2)

8.4.3.3.

Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv (kód 5.9. přílohy č. 2)

X

8.4.4.1.a.

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě od 5 t za den do 75 t za den včetně (kód 5.10. přílohy č. 2)

X

8.4.4.1.b.

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě větší než 75 t/den (kód 5.10. přílohy č. 2)

8.4.5.a.

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den - přemísťující se zařízení (kód 5.11. přílohy č. 2)

X1)

8.4.5.b.

Zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den - činnosti nesouvisející s těžbou (výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba; příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot - nepřemisťující se zařízení) (kód 5.11. přílohy č. 2)

X

8.4.5.c.

Těžba kamene, nerostů a paliv - Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava), o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den (kód 5.11. přílohy č. 2)

X

8.4.6.a.

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů (kód 5.14. přílohy č. 2) - přemisťující se zařízení

X1)

8.4.6.b.

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů (kód 5.14. přílohy č. 2) - ostatní zařízení

X

8.5.1.1.

Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu (kód 6.1. přílohy č. 2)

X

8.5.1.2.

Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu (kód 6.3. přílohy č. 2)

X

8.5.1.3.

Výroba polyvinylchloridu (kód 6.4. přílohy č. 2)

X

8.5.1.4.a.

Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 6.5. přílohy č. 2)

X

8.5.1.4.b.

Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok (kód 6.5. přílohy č. 2)

X

8.5.1.5.

Výroba a zpracování viskózy (kód 6.6. přílohy č. 2)

8.5.1.6.

Výroba gumárenských pomocných přípravků (kód 6.7. přílohy č. 2)

X

8.5.1.7.

Výroba expandovaného polystyrénu (kód 6.9. přílohy č. 2)

X

8.5.1.8.

Výroba acetylenu mokrou metodou (kód 6.10. přílohy č. 2)

X

8.5.1.9.

Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) a allylchloridu (1-chlor-2-propenu) (kód 6.2. přílohy č. 2)

X

8.5.1.10.

Zpracování dehtu (kód 6.8. přílohy č. 2)

X

8.5.2.1.

Výroba chloru (kód 6.11. přílohy č. 2)

X

8.5.2.2.

Výroba kyseliny chlorovodíkové (kód 6.12. přílohy č. 2)

X

8.5.2.3.

Výroba síry (Clausův proces) (kód 6.13. přílohy č. 2)

8.5.2.4.

Výroba kapalného oxidu siřičitého (kód 6.14. přílohy č. 2)

X

8.5.2.5.

Výroba kyseliny sírové (kód 6.15. přílohy č. 2)

X

8.5.2.6.

Výroba amoniaku (kód 6.16. přílohy č. 2)

X

8.5.2.7.

Výroba kyseliny dusičné a jejích solí (kód 6.17. přílohy č. 2)

X

8.5.2.8.

Výroba hnojiv (kód 6.18. přílohy č. 2)

X

8.5.2.9.

Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého (kód 6.21. přílohy č. 2)

8.5.2.10.

Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého (kód 6.22. přílohy č. 2)

8.5.2.11.

Výroba ostatních pigmentů (kód 6.23. přílohy č. 2)

X

8.5.2.12.

Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů (kód 6.19. přílohy č. 2)

X

8.5.2.13.a.

Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční produkce 10 t nebo menší (kód 6.20. přílohy č. 2)

X

8.5.2.13.b.

Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční produkce větší než 10 t (kód 6.20. přílohy č. 2)

X

8.5.3.1.

Ropná rafinérie, výroba a zpracování petrochemických výrobků (kód 6.24. přílohy č. 2)

X

8.5.3.2.

Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m3 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny) (kód 6.25. přílohy č. 2)

X

8.6.1.

Jatka o celkové projektované kapacitě porážky větší než 50 t denně (kód 7.1. přílohy č. 2)

X

8.6.2.

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší (kód 7.2. přílohy č. 2)

X

8.6.3.

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší (kód 7.3. přílohy č. 2)

X

8.6.3.1.

Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) (kód 7.4. přílohy č. 2)

X

8.6.4.

Pražírny kávy o celkové projektované kapacitě větší než 1 t za den (kód 7.5. přílohy č. 2)

X

8.6.5.

Udírny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracování více než 1 t výrobků denně (kód 7.6. přílohy č. 2)

X

8.6.6.a.

Zpracování dřeva (přemísťující se zařízení, např. štěpkovače), o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok (kód 7.7. přílohy č. 2)

X

8.6.6.b.

Zpracování dřeva (nepřemísťující se zařízení), vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok (kód 7.7. přílohy č. 2)

X

8.6.7.1.

Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek o celkové projektované roční kapacitě větší než 150 m3 včetně (kód 7.8. přílohy č. 2)

X

8.6.7.2.

Sušení třísek a dřevních vláken při zpracování dřeva o projektované roční spotřebě materiálu větší než 150 m3 včetně (kód 7.7. přílohy č. 2)

X

8.6.7.3.

Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek - sušení třísek a dřevních vláken při zpracování dřeva o projektované roční kapacitě větší než 150 m3 včetně (kód 7.8. přílohy č. 2)

8.6.8.

Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny (kód 7.9. přílohy č. 2)

8.6.9.

Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.8. (kód 7.10. přílohy č. 2)

X

8.6.10.a.

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je od 1 t za den do 10 t za den včetně (kód 7.11. přílohy č. 2)

X

8.6.10.b.

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 10 t za den (kód 7.11. přílohy č. 2)

X

8.6.11.a.

Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je 12 t hotových výrobků denně nebo menší (kód 7.12. přílohy č. 2)

X

8.6.11.b.

Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně (kód 7.12. přílohy č. 2)

X

8.6.12.

Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů (kód 7.14. přílohy č. 2)

X

8.6.13.

Krematoria a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat (kód 7.15. přílohy č. 2)

X

8.6.14.

Veterinární asanační zařízení (kód 7.16. přílohy č. 2)

X

8.6.15.

Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě (kód 7.17. přílohy č. 2)

X

8.6.16.

Výroba dřevěného uhlí (kód 7.13. přílohy č. 2)

X

5.1.1.

Ofset s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.1. přílohy č. 2)

X

5.1.2.

Publikační hlubotisk s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.2. přílohy č. 2)

X

5.1.3.

Jiné tiskařské činnosti s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.3. přílohy č. 2)

X

5.1.4.

Knihtisk s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.4. přílohy č. 2)

X

5.2.1.

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek podle §21 písm. a) s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,01 t za rok nebo větší; odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek podle §21 písm. b) s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,1 t za rok nebo větší (kód 9.5. přílohy č. 2)

5.2.2.

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod bodem 2.1., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.6. přílohy č. 2)

X

5.3.

Chemické čištění (kód 9.7. přílohy č. 2)

X

5.4.1.

Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v podbodech 4.2. až 4.8., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.8. přílohy č. 2)

X

5.4.2.

Nátěry dřevěných povrchů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.9. přílohy č. 2)

X

5.4.3.

Přestříkávání vozidel - opravárenství s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,5 t za rok nebo větší a nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 tun za rok (kód 9.10. přílohy č. 2)

X

5.4.4.

Nanášení práškových plastů (kód 9.11. přílohy č. 2)

X

5.4.5.

Nátěry kůže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.12. přílohy č. 2)

X

5.4.6.

Nátěry pásů a svitků (kód 9.13. přílohy č. 2)

X

5.4.7.

Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 15 t za rok nebo větší (kód 9.14. přílohy č. 2)

X

5.5.

Navalování navíjených drátů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.15. přílohy č. 2)

X

5.6.

Nanášení adhezivních materiálů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.16. přílohy č. 2)

X

5.7.

Impregnace dřeva s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.17. přílohy č. 2)

X

5.8.

Laminování dřeva a plastů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.18. přílohy č. 2)

X

5.9.

Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.19. přílohy č. 2)

X

5.10.

Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t za rok nebo větší (kód 9.20. přílohy č. 2)

X

5.11.

Výroba obuvi s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší (kód 9.21. přílohy č. 2)

X

5.12.

Výroba farmaceutických směsí (kód 9.22. přílohy č. 2)

X

5.13.

Zpracování kaučuku, výroba pryže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok nebo větší (kód 9.23. přílohy č. 2)

X

5.14.

Extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků (kód 9.24. přílohy č. 2)

X

6.1.1.

Terminály na skladování benzinu (automobilového) (kód 10.1. přílohy č. 2)

X

6.1.2.

Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (automobilového) (kód 10.2. přílohy č. 2)

X

*) v souladu s ustanovením uvedeným ve vysvětlivkách k vyplnění údajů souhrnné provozní evidence jiných stacionárních zdrojů (bod 1.3. přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.) lze u zdrojů označených „X" náležejících pod stejný kód uplatnit souhrnné vyplnění údajů

1) pokyny pro ohlášení za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech, zveřejňuje provozovatel ISPOP na internetových stránkách www.ispop.cz

Druh výrobku (k položce č. 12 tabulky 1.3.) *}

KÓD

TEXT

Zpracování paliv

101

Koks

Průmyslová výroba a zpracování kovů

201

Aglomerát

202

Surové železo

203

Ocel

204

Litina

205

Ocelolitina

206

Feroslitiny

207

Jiné slitiny

Výroba neželezných kovů

211

Olovo ze sekundární výroby

212

Zinek ze sekundární výroby

213

Měď ze sekundární výroby

214

Hliník ze sekundární výroby

215

Hořčík ze sekundární výroby

216

Nikl ze sekundární výroby

217

Jiné neželezné kovy

218

Slitiny neželezných kovů

Výroba nekovových minerálních produktů

301

Cementářský slínek

302

Vápno

303

Obalované živičné směsi

304

Asfaltové izolační materiály

305

Kámen a kamenivo - pro zdroje zařazené pod kód 5.11. přílohy č. 2 k zákonu

306

Stavební hmoty a beton - pro zdroje zařazené pod kód 5.11. přílohy č. 2 k zákonu

307

Rudy a nerudné suroviny (např. písky) - pro zdroje zařazené pod kód 5.11. přílohy č. 2 k zákonu

308

Uhlí a jiná paliva - pro zdroje zařazené pod kód 5.11. přílohy č. 2 k zákonu

309

Recyklované stavební směsi - pro zdroje zařazené pod kód 5.11. přílohy č. 2 k zákonu

Výroba skla, vláken a dalších nekovových minerálních výrobků

311

Sklo (s výjimkou olovnatého skla)

312

Olovnaté sklo

313

Skleněná a minerální vlákna

314

Krytinové tašky, cihly, žáruvzd. tvárnice, obkladačky, kamenina, porcelán, aj.

Chemický průmysl

401

Amoniak

402

Kyselina dusičná

403

Kyselina adipová

404

Karbidy

405

Kyselina sírová

406

Soda

407

Oxid titaničitý

408

Jiné chemické výrobky

409

Chlor

Ostatní

501

Kompost (vyskladněné množství)

502

Dřevěné uhlí

503

Počet žehů

*) podrobnosti k ohlašovaným údajům zveřejňuje provozovatel ISPOP na internetových stránkách www.ispop.cz

Časový režim vypouštění emisí (k položce č. 9 tabulky 1.4.)

časové období

denní režim (hod)

týdenní režim

roční režim

časový úsek

6 - 16

4 - 24

20 - 8

pracovní dny

sobota

neděle

15.12. - 15.4.

15.3. - 15.7.

15.6. - 15.10.

15.9. - 15.1.

Kódy pro vyplnění jednotlivých pozic:

0 - v daném časovém období nebyly v označených časových úsecích emise vypouštěny vůbec, nebo byly emise v časových úsecích označeném kódem "0" vypuštěny v množství nepřesahující pro:

roční režim … 10 % ročních emisí

týdenní režim … 5 % týdenních emisí pro každý den v týdnu

denní režim … 10 % denních emisí

1 - v ostatních případech

Druh technologie ke snižování emisí (k položce č. 11 tabulky 1.4.)

KÓD

TEXT

FILTRY

11

F - s vláknitou vrstvou s automatickým oklepem

12

F - s vláknitou vrstvou

13

F - ze slinutých porézních vrstev

14

F - se zrnitou vrstvou

ELEKTRICKÉ ODLUČOVAČE

21

E - suchý

22

E - mokrý

SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

31

S - vírový jednočlánkový (cyklon)

32

S - multicyklon

33

S - žaluziový

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

41

M - rozprašovací

42

M - pěnový

43

M - vírový

44

M - hladinový

45

M - proudový

46

M - rotační

47

M - kondenzační

ODSIŘOVÁNÍ

51

mokré metody

52

polosuché metody

53

adsorpční metody

54

katalytické metody

59

jiné odsiřovací metody

DENITRIFIKACE

61

SCR - selektivní katalytická redukce

62

SNCR - selektivní nekatalytická redukce

69

jiné denitrifikační metody

JINÉ PROCESY K OMEZOVÁNÍ EMISÍ

71

absorpce plynů

72

absorpce plynů nízkoteplotní

73

absorpce plynů s chemickou reakcí

74

adsorpce plynů

75

nízkoteplotní kondenzace

76

spalování plynů v plameni (termické)

77

spalování plynů katalytické

78

biologická degradace - biofiltry, biopračky

79

zpětný odvod par

80

vícestupňové čištění (např. 4D filtr)

81

zakrytování zařízení a dopravních cest

82

mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení

83

termické dopalovací zařízení

Jednotky emisního limitu

KÓD

TEXT

1

mg/m3

2

kg/m3

3

g/h

4

g/kg

5

g/t

6

kg/t

7

g/m2

8

% (podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel, příloha č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb.)

9

% (sloučeniny síry vyjádřené jako elementární síra, příloha č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., výroba síry 5.2.3.)

10

stupeň odsíření v %

11

ng TEQ PCDD-F/m3

12

ng TEQ PCB/m3

13

ng/m3

14

mg/ks výrobku (vč. párových výrobků)

15

mg/GJ tepla v palivu

16

% obj.

17

% hm.

18

µg/t produkce

19

g/km produkce

20

µg/t paliva

99

jiná jednotka

Jednotky koncentrace BAT

KÓD

TEXT

1

mg/m3

2

kg/m3

3

g/h

4

g/kg

5

g/t

6

kg/t

7

g/m2

8

% - podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních org. rozpouštědel, příloha č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

9

% - sloučeniny síry vyjádřené jako elementární síra, příloha č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., výroba síry 5.2.3.

10

ng/m3

99

jiná jednotka

Jednotky hmotnostní koncentrace

KÓD

TEXT

1

mg/m3

2

µg/m3

3

ng/m3

Jednotky měrné výrobní emise

KÓD

TEXT

1

mg/kg paliva (g/t paliva)

2

g/kg paliva (kg/t paliva)

3

kg/kg paliva

4

mg/tis.m3 plynného paliva (g/mil. m3 plynného paliva)

5

g/tis. m3 plynného paliva (kg/mil. m3 plynného paliva)

6

kg/tis. m3 plynného paliva

7

mg/GJ paliva

8

g/GJ paliva

9

kg/GJ paliva

10

mg/kg produkce (g/t produkce)

11

g/kg produkce (kg/t produkce)

12

kg/kg produkce

13

ng/kg suroviny nebo odpadu

14

mg/kg suroviny nebo odpadu (g/t suroviny nebo odpadu)

15

g/kg suroviny nebo odpadu (kg/t suroviny nebo odpadu)

16

kg/kg suroviny nebo odpadu

17

g/kg použitých rozpouštědel

18

mg/m2 plochy

19

g/m2 plochy

22

µg/t paliva

23

µg/mil. m3 paliva

24

µg/GJ paliva

25

ng/t suroviny nebo odpadu

26

g/ks výrobku (vč. párových výrobků)

27

g VOC/m3 pohonných hmot

28

g TZL/t zpracovaného kameniva

30

g/GJ vyrobeného tepla

31

µg/GJ vyrobeného tepla

32

g/kWh vyrobené elektrické energie

33

mg/m3 produkce

34

g/m3 produkce

35

g/km

36

µg/t produkce

37

mg/l

99

jiná jednotka

Bc. Kurt Dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší