Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový věstník MF ČR, částka 17/2020

Obec Doubravčice

Zastupitelstvo obce Doubravčice

Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 7/2019,

kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Doubravčice

Zastupitelstvo obce Doubravčice se na svém zasedání dne 17.12.2019 usnesením číslo 123/19 usneslo vydat na základě §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Zrušuje se:

1. obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se vydává II. cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice ze dne 29.12.2014

2. obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace ze dne 29.12.2014

3. obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace ze dne 21.12.2015.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

Jaroslav Prkno, v. r.

starosta

Mgr. Kristýna Holubová, v. r.

místostarostka