Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 20. listopadu 2020

Č. j.: MZDR 51822/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám, vykonávajícím u provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, osobní péči o děti svěřené do péče tohoto zařízení (dále jen „pečující pracovník"), se s účinností od 23. listopadu 2020 nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, (dále jen „rizikový kontakt"), aby o tom bezodkladně informovaly provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

2. Všem provozovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se s účinností od 23. listopadu 2020 nařizuje:

a) v případě, že zjistí, že pečující pracovník, který v rámci pracovněprávního vztahu nebo jiného než pracovněprávního vztahu s daným provozovatelem, včetně dobrovolníků, zajišťuje osobní péči o děti svěřené do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, měl rizikový kontakt, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce daným pečujícím pracovníkem nezbytný pro zajištění poskytování sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

b) pokud výkon práce pečujícím pracovníkem který měl rizikový kontakt, není nezbytný pro zajištění poskytování sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo má tento pracovník klinické příznaky onemocnění COVID-19, informovat o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

c) pokud výkon práce pečujícím pracovníkem, který měl rizikový kontakt a nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytný pro zajištění poskytování sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zajistit podmínky výkonu práce takovým pracovníkem v souladu s pravidly podle bodu 4. Provozovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc neprodleně informuje o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy se s účinností od 23. listopadu 2020 nařizuje

a) nařídit pečujícímu pracovníkovi, o němž byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b), karanténní opatření v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovícím postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 (dále jen „opatření k izolaci a karanténě“),

b) nařídit pečujícímu pracovníkovi, o němž byla provozovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c), karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto karanténní opatření umožňuje výkon práce pečujícího pracovníka podle bodu 4,

c) v případě, že pečujícímu pracovníkovi bylo nařízeno karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena provozovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce pečujícího pracovníka podle bodu 4.

4. Všem pečujícím pracovníkům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt, ale provozovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rozhodl, že výkon práce daným pečujícím pracovníkem je nezbytný pro zajištění poskytování sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, se s účinností od 23. listopadu 2020 nařizuje dodržovat tato pravidla:

- pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu nejméně 10 dnů,

- pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin,

- pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc místnost bez přítomnosti jiné osoby,

- pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky a dětmi, kterým nezajišťuje osobní péči,

- pracovník omezí pohyb v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na nezbytně nutnou míru,

- pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a oznámí tuto skutečnost provozovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

- pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření metodou RT-PCR na SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4-5 dnů od rizikového kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu,

- v případě negativního výsledku obou RT-PCR vyšetření pracovník může vykonávat práci bez výše uvedených omezení a karanténní opatření se ukončí,

- v případě pozitivního výsledku RT-PCR vyšetření se postupuje podle opatření k izolaci a karanténě.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s trendem vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Toto mimořádné opatření stanovuje organizaci karanténních opatření u provozovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve vztahu k pracovníkům zajišťujícím přímou osobní péči o děti svěřené do péče tohoto zařízení, kteří byli v úzkém, a tedy epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19. Je speciálním opatřením ve vztahu k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN upravujícímu postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19, a stanoví zvláštní podmínky ve vztahu k uvedeným pracovníkům.

Úzkým kontaktem se rozumí kontakt, u kterého byly epidemiologickým šetřením zjištěny skutečnosti, které nasvědčují, že se jedná o epidemiologicky významný kontakt, v jehož důsledku by mohlo dojít k přenosu původce onemocnění.

Cílem opatření je v mimořádné epidemiologické situaci zachovat dostupnost služeb v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc v maximální možné míře a minimalizovat dopady na jejich fungování při absenci většího množství klíčových pracovníků z důvodu nařízených karanténních opatření. Nelze vyloučit případy, kdy se pečující pracovník bez přiměřených osobních ochranných prostředků dostane do přímého kontaktu s osobou, u které bylo následně potvrzeno onemocnění COVID-19.

V současné době jsou stále častější rizikové kontakty pracovníků zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na základě rizikového kontaktu pak dochází k uložení karanténních opatření, které výrazně oslabují personální zabezpečení provozu těchto zařízení. Tato zařízení zajišťují neodkladnou krizovou pomoc stovkám dětí, na jejich provozu jsou děti nacházející se v obtížné životní a rodinné situaci závislé, a proto jejich poskytování nelze přerušit a lze je obtížně nahradit jinou formou péče. V případě, že dojde k výraznému omezení poskytovaných služeb v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc v souvislosti s uloženými karanténními opatřeními, může dojít k ohrožení bezpečí, života a zdraví těchto dětí.

Realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 23. listopadu 2020.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví