Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 20. listopadu 2020

Č. j.: MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se s účinností ode dne 21. listopadu 2020 nařizuje s frekvencí jedenkrát za 5 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů sociálních služeb. Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, u osob, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem, u osob mladších 18 let a u osob v terminálním stadiu onemocnění.

II.

Všem pacientům nebo uživatelům sociálních služeb poskytovatelů uvedených v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 21. listopadu 2020 podrobit se vyšetření podle bodu I.

III.

Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 21. listopadu 2020 postupovat následovně. V případě, že výsledek preventivního vyšetření POC antigenním testem provedeného podle bodu I je

a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické příznaky onemocnění COVID-19, je považována za osobu s probíhajícím onemocněním COVID 19, poskytovatel postupuje podle bodu IV a tuto osobu izoluje,

b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, poskytovatel postupuje podle bodu V a do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR osobu izoluje,

c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické příznaky onemocnění COVID-19, poskytovatel postupuje podle bodu V a do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR osobu izoluje.

IV.

Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 21. listopadu 2020 neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho pacient nebo uživatel sociálních služeb s klinickými příznaky onemocnění COVID-19 byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se ukládá nařídit této osobě izolaci; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nařizování izolace při pozitivním výsledku RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a ukončování izolace použije obdobně.

V.

Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode 21. listopadu 2020 neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho pacient nebo uživatel sociálních služeb bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo byl tímto testem negativně testován na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ale má klinické příznaky onemocnění COVID-19, a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se ukládá nařídit tomuto pacientovi nebo uživateli sociálních služeb absolvovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. V případě pozitivního výsledku testu metodou RT-PCR se ukládá místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nařídit této osobě izolaci podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

VI.

Všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů podle bodu I, se nařizuje s účinností ode dne 21. listopadu 2020 bez zbytečného odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u pacienta nebo uživatele sociální služby podle bodu I do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

VII.

Zrušuje se mimořádné opatření ze dne 2. listopadu 2020, č.j. MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN.

VlIl.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem 4. prosince 2020.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 u uvedených poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Poskytovatelé zdravotních a pobytových sociálních služeb by měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření, včetně používání přiměřených ochranných pomůcek dýchacích cest. Toto opatření je zaměřeno na včasné odhalení COVID-19 pozitivních osob mezi nejzranitelnější skupinou osob, kterým jsou dlouhodobě poskytovány zdravotní nebo sociální služby nastavením pravidelného preventivního vyšetření pomocí POC antigenních testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Toto opatření vychází z následujících údajů: sociální zařízení patří mezi jedny z nejčastějších clusterů epidemie onemocnění COVID-19, osoby starší 65 let tvoří cca 90 % všech dosud zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19, osoby starší 65 let tvoří nejvyšší podíl napočtu hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19, pohybující se mezi 65-75 %, podíl seniorů nad 65 let (cca 14%) na prevalenci COVID v celé populaci a vyšší riziko úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zdravotnická zařízení patří mezi tři nejčastější ohniska-clustery onemocnění COVID-19 v současné epidemii, virová nálož mezi zdravotnickými pracovníky je vysoká, denně se nyní nakazí přibližně 1000 zdravotníků, zdravotníkům hrozí riziko nákazy z běžného osobního života, ale také od nakažených pacientů, kteří nemusí v průběhu poskytování zdravotním péče jevit příznaky nemoci a mohou být zdrojem nákazy pro zdravotníky, v lůžkových zdravotnických zařízeních může dojít k úzkému a dlouhodobému kontaktu pacientů navzájem, proto zde hrozí riziko snadného šíření onemocnění COVID-19 a neodhalený SARS-CoV-2 pozitivní pacient v lůžkovém zdravotnickém zařízení může být rizikem pro ostatní hospitalizované pacienty a pro ošetřující zdravotnický personál.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví