Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 23. listopadu 2020

Č. j.: MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb

a) lůžkové péče akutní (dále jen „poskytovatel akutní lůžkové péče") se s účinností od 24. listopadu 2020 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných a přiměřených personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě II.

b) lůžkové péče následné a dlouhodobé, včetně následné intenzivní péče (dále jen „poskytovatel následné lůžkové péče“) se s účinností od 24. listopadu 2020 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných a přiměřených personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě III.

II.

Opatření nařizovaná poskytovatelům akutní lůžkové péče

a) v případě poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří se dosud podíleli na zajištění lůžkové péče pacientům s onemocněním COVID-19, udržování nezbytné kapacity volných lůžek akutní péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí COVID-19, a to dle aktuální epidemiologické situace a dle predikcí potřeby hospitalizační péče,

b) koordinovat svoji činnost s Krajským koordinátorem intenzivní péče.

III.

Opatření nařizovaná poskytovatelům následné lůžkové péče

a) udržování nezbytné kapacity volných lůžek následné péče za účelem přijímání pacientů překládaných z akutní lůžkové péče,

b) poskytování maximální součinnosti poskytovatelům akutní lůžkové péče při zajištění překladů pacientů za účelem uvolnění kapacit akutní lůžkové péče,

c) koordinovat svoji činnost s Krajským koordinátorem intenzivní péče.

IV.

S účinností ode dne 24. listopadu 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. října 2020, č. j. MZDR 46953/2020-1/MlN/KAN.

V.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem implementace opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, na území České republiky.

S ohledem na klesající trend počtu hospitalizovaných pacientů s nemocí COVID-19, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní lůžkové péče, včetně péče intenzivní, je nutné udržovat nezbytné kapacity akutní lůžkové péče, včetně péče intenzivní, pro osoby s nemocí COVID-19, a to v souladu s aktuální epidemiologickou situací, dle predikcí potřeby hospitalizační péče a v koordinaci s Krajským koordinátorem intenzivní péče.

Ruší se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. října 2020, kterým bylo nařízeno okamžité zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče.

Poskytovatelům následné lůžkové péče se nařizuje poskytovat součinnosti poskytovatelům akutní péče při překladech pacientů tak, aby bylo umožněno uvolnění kapacit pro poskytování akutní péče všem pacientům, kteří budou tuto péči z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu potřebovat.

Tímto opatřením není dotčena kapacita zdravotnického systému určená pro poskytování neodkladné péče, u které by jejím neposkytnutím hrozilo bezprostřední ohrožení života, náhlá smrt, vážné ohrožení zdraví nebo vážné zhoršení zdravotního stavu.

Tímto opatřením není dotčeno poskytování neodkladné péče pacientům s jinými zdravotními problémy, než je nemoc COVID-19 v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno její poskytování pacientům, kteří tento druh péče potřebují.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví