Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 5/2020

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2020

ze dne 29. září 2020,

kterým se stanovují cena za činnost povinné vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, §17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“), vydává cenové rozhodnutí o ceně za činnost povinně vykupujícího a cenách spojených se zárukami původu.

1) Všeobecná ustanovení

(1.1) Ceny uvedené v bodu (2) jsou ceny pevné1), neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů2) a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty3).

(1.2) Cena za činnost povinně vykupujícího a cena za vydání záruky původu uvedené v bodu (2) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 1, 2, 3 a 4 k tomuto cenovému rozhodnutí.

2) Cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu

(2.1) Cena za činnost povinně vykupujícího je

Povinně vykupující

Cena za činnost povinně vykupujícího v Kč/MWh

ČEZ Prodej, a.s.

203,53

E.ON Energie, a.s.

192,19

Pražská energetika, a.s.

832,60

Tuto cenu účtuje povinně vykupující operátorovi trhu za každou vykoupenou MWh elektřiny v režimu výkupních cen vyrobenou z obnovitelných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

(2.2) Cena za vydání záruky původu je

1,25 Kč/MWh.

Cena je účtována operátorem trhu výrobci elektřiny, který požádá o vydání záruky původu a na jehož účet je záruka původu vydána.

(2.3) Cena za převod záruky původu v rámci České republiky je

0,25 Kč/MWh.

Cena je účtována operátorem trhu držiteli účtu převodce i držiteli účtu příjemce záruky původu podle zákona o podporovaných zdrojích energie za převod záruky původu.

(2.4) Cena za převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu je

0,25 Kč/MWh.

Cena je účtována operátorem trhu držiteli účtu příjemce záruky původu podle zákona o podporovaných zdrojích energie za převod záruky původu vydané v jiném členském státě.

(2.5) Cena za vedení účtu v evidenci záruk původu je

100 Kč/měsíc.

Cena je účtována operátorem trhu držiteli účtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie za měsíc, ve kterém byla držiteli účtu vydána záruka původu nebo byl držitel účtu účastníkem převodu záruky původu, ať už na straně převodce nebo příjemce.

3) Zrušovací ustanovení

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu, se zrušuje.

4) Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1

k cenovému rozhodnutí č. 5/2020

Postup stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího

Cena za činnost povinně vykupujícího cpvi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVpvi [Kč] jsou upravené povolené výnosy za činnost povinně vykupujícího, stanovené vztahem

UPVpvi = NApvi + Opvpli + NODCHpvi + NFpvi + KFpvi + Fpvi’

kde

NApvi [Kč] jsou plánované administrativní náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené Úřadem,

Opvpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku povinně vykupujícího sloužícího k zajištění činností povinně vykupujícího stanovená Úřadem pro regulovaný rok i,

NODCHpvi [Kč] jsou plánované vícenáklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v regulovaném roce i, stanovené Úřadem na základě skutečných vícenákladů na odchylky v posledním účetně ukončeném kalendářním roce předcházejícím regulovanému roku přepočtených na základě plánovaného vývoje instalovaného výkonu jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů s podporou formou výkupních cen a plánovaného vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupeného povinně vykupujícím,

NFpvi [Kč] jsou plánované náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené Úřadem jako součin průměrného skutečného finančního nákladu na 1 MWh vykoupené elektřiny povinně vykupujícím za rok i-2 a plánovaného vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupeného povinně vykupujícím v regulovaném roce i,

KFpvi [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený postupem podle přílohy č. 2 tohoto cenového rozhodnutí,

Fpvi [Kč] je faktor trhu za činnost povinně vykupujícího, stanovený Úřadem,

PMEpvi [MWh] je plánované množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupené povinně vykupujícím v regulovaném roce i, stanovené Úřadem.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení:

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na 3 desetinná místa.

Konečná cena za činnost povinně vykupujícího v Kč/MWh je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 2

k cenovému rozhodnutí č. 5/2020

Stanovení korekčního faktoru za činnost povinně vykupujícího

Korekční faktor za činnost povinně vykupujícího KFpvi v Kč je stanoven vztahem

kde

Npvski-2 [Kč] jsou skutečné náklady za činnost povinně vykupujícího v roce i-2, stanovené vztahem

Npvski-2 = NApvski-2 + Opvski-2 + NODCHpvi-2 + NFpvski-2 + NOSTpvski-2 + KFpvi-2 + Fpvi-2 ,

kde

NApvski-2 [Kč] jsou skutečné administrativní náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s podporou elektřiny podle §11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie, posouzené a stanovené Úřadem,

Opvski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku povinně vykupujícího sloužícího k zajištění činností povinně vykupujícího pro regulovaný rok i-2,

NODCHpvi-2 [Kč] jsou vícenáklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s výkupem elektřiny podle §11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie v roce i-2, stanovené vztahem

NODCHpvi-2 = NODCHpvski-2 + PSpvi-2 ,

kde

NODCHpvski-2 [Kč] jsou skutečné vícenáklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s výkupem elektřiny podle §11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie v roce i-2,

PSpvi-2 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu vícenákladů povinně vykupujícího, která je stanovena vztahem

kde

s [-] jsou skupiny obnovitelných zdrojů, pro které je stanoven limit jednotkového vícenákladu na odchylky pro V. regulační období; jedná se o fotovoltaické zdroje a o ostatní obnovitelné zdroje kromě větrných elektráren,

NODCHpvsksi-2 [Kč] je hodnota skutečných vícenákladů povinně vykupujícího na odchylky s-té skupiny obnovitelných zdrojů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s výkupem elektřiny podle §11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie v roce i-2,

NODCHpvlimsi-2 [Kč] je limit skutečných vícenákladů povinně vykupujícího na odchylky s-té skupiny obnovitelných zdrojů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s výkupem elektřiny podle §11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie v roce i-2, který je vypočítán na základě průměru dvou nejnižších hodnot jednotkových vícenákladů s-té skupiny obnovitelných zdrojů za období let 2013 až 2018 vynásobeného skutečným množstvím elektřiny z s-té skupiny obnovitelných zdrojů vykoupeným povinně vykupujícím formou výkupních cen v roce i-2,

kpvsi-2 [-] je koeficient změny jednotkového vícenákladu odchylky celého systému, tedy suma násobků hodnoty systémové odchylky a rozdílu ceny odchylky a ceny denního trhu dělena sumou absolutních hodnot systémové odchylky v roce i-2 oproti aritmetickému průměru jednotkových vícenákladů odchylek celého systému z let 2017 a 2018; pro vícenáklady z fotovoltaických elektráren platí, že pokud je vypočítaná hodnota koeficientu změny větší nebo rovna 0,9 a menší nebo rovna 1,1, je uplatněná hodnota koeficientu změny rovna 1, v ostatních případech je uplatněna vypočítaná hodnota; pro vícenáklady z ostatních obnovitelných zdrojů kromě větrných elektráren, u kterých se systém profit/loss sharing neuplatňuje, nabývá tento koeficient hodnoty 1,

kpvpsi-2 [- ] je koeficient profit/loss sharingu ve výši 0,5,

NFpvski-2 [Kč] jsou skutečné finanční náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s podporou elektřiny podle §11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie v roce i-2, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu skutečných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s podporou elektřiny podle §11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 p. b. V případě, že skutečná výše úrokových sazeb na úvěry doložená povinně vykupujícím přesáhne v příslušných měsících průměrnou měsíční hodnotu sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 p. b., posoudí Úřad skutečnou výši úrokových sazeb na úvěry a může rozhodnout o akceptaci skutečných výší úrokových sazeb. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny skutečně dosaženou sazbou z vkladu doloženou povinně vykupujícím,

NOSTpvski-2 [Kč] jsou skutečně dosažené náklady povinně vykupujícího v roce i-2 podle §11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie, vyplývající z úhrady rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem výrobci elektřiny s podporou formou zelených bonusů, který vyrobenou elektřinu nabídl povinně vykupujícímu, ponížené o související výnosy za vykoupenou elektřinu,

KFpvi-2 [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený za rok i-4 a započítaný do ceny za činnost povinně vykupujícího pro rok i-2,

Fpvi-2 [Kč] je faktor trhu za činnost povinně vykupujícího stanovený pro rok i-2,

Vpvski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za činnost povinně vykupujícího v roce i-2, stanovené vztahem

kde

cpvi-2 [Kč/MWh] je cena za činnost povinně vykupujícího pro rok i-2,

PMEpvski-2 [MWh] je skutečné množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupené povinně vykupujícím formou výkupních cen v roce i-2,

cpvj [Kč/MWh] je cena za činnost povinně vykupujícího pro rok j,

PMEpvskj [MWh] je úprava skutečného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupeného povinně vykupujícím formou výkupních cen v roce j,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

Korekční faktory za poslední dva roky regulačního období počínajícího dnem 1. ledna 2016 a končícího dnem 31. prosince 2020 jsou stanoveny podle přílohy cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu pro příslušný regulovaný rok, za který jsou korekční faktory stanoveny. Korekčními faktory podle předchozí věty jsou myšleny i korekce hodnot, které nejsou označeny jako korekční faktory, ale svojí povahou korekčním faktorům odpovídají.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení:

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa.

Korekční faktor za činnost povinně vykupujícího je zaokrouhlen na celé koruny.

Příloha č. 3

k cenovému rozhodnutí č. 5/2020

Postup stanovení ceny za vydání záruky původu

Cena za vydání záruky původu cotzpi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

kde

UPVotzpi [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů operátora trhu spojených s vydáváním záruk původu pro regulovaný rok stanovená vztahem

UPVotzpi = PVotzpi + Potzpi + KFotzpi - Votzppli ,

kde

PVotzpi [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu spojené s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje v elektroenergetice pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PVotzpi = PNotzpi + Ootzpi ,

kde

PNotzpi [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu související s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje v elektroenergetice pro regulovaný rok i stanovené vztahem

kde

Notzpzi-1 [Kč] je základna povolených nákladů operátora trhu souvisejících s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje v elektroenergetice stanovená vztahem

kde

Notzpski [Kč] jsou skutečné ekonomicky oprávněné náklady operátora trhu související s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje v elektroenergetice,

Xotzp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnosti související s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje v elektroenergetice stanovená Úřadem,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku t, hodnota eskalačního faktoru (s podmínkou, že suma vah je rovna jedné) je stanovena vztahem

It = pIIT x IITt + pIPS x IPSt + pIM x IMt ,

kde

pIIT [-] je váha indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

pIPS [-] je váha indexu cen podnikatelských služeb,

pIM [-] je váha mzdového indexu,

IITt [%] je index růstu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství (položka 62 Programování a poradenství) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen tržních služeb za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců vykázaný ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce CEN06B2 „Indexy cen v tržních službách - podíl klouzavých průměrů bazických indexů“, kód J62, za měsíc duben roku t-1,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako aritmetický průměr indexů cen vykázaných ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce CEN06B2 „Indexy cen v tržních službách - podíl klouzavých průměrů bazických indexů“, kód J63, K64, M69, M74, N78 a N82 za měsíc duben roku t-1,

IMt [%] je mzdový index, stanoven jako průměr čtvrtletních hodnot průměrné měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) vykázaných ve Veřejné databázi Českého statistického úřadu v tabulce „Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví CZ-NACE (kód: MZD02-A) pod bodem D „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“, počínaje druhým čtvrtletím roku t-2 a konče prvním čtvrtletím roku t-1, zveřejněných v termínu 30. června roku i-1,

Notzpplsi-1 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu nákladů držitele licence pro činnosti související s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje v elektroenergetice stanovená vztahem

kde

kde

kotzpplsi [-] je poměr rozdělení rozdílu nákladů mezi držitele licence a zákazníka, který je pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky V. regulačního období roven 0,5; pro porovnání povolených a skutečných nákladů za roky IV. regulačního období roven nule,

Ootzpi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností souvisejících s vydáváním záruk původu pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

Ootzpi = Ootzppli + KFotzpoi .

kde

Ootzppli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností souvisejících s vydáváním záruk původu stanovená Úřadem pro regulovaný rok i,

KFotzpoi [Kč] je korekční faktor odpisů související s vydáváním záruk původu stanovený podle přílohy č. 4 k tomuto cenovému rozhodnutí,

Potzpi [Kč] je parametr zohledňující ceny záruk původu ostatních členských států EU, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v souvislosti s jejich vydáváním, stanovený Úřadem pro regulovaný rok i,

KFotzpi [Kč] je korekční faktor související s vydáváním záruk původu stanovený podle přílohy č. 4 k tomuto cenovému rozhodnutí,

Votzppli [Kč] jsou plánované výnosy z převodů záruk původu a vedení účtů v evidenci záruk původu pro regulovaný rok i,

PZPpli [MWh] je plánované množství vydaných záruk původu pro regulovaný rok i stanovené Úřadem.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení:

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na 3 desetinná místa,

c) procenta na 3 desetinná místa

Konečná cena za vydání záruky původu v Kč/MWh je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 4

k cenovému rozhodnutí č. 5/2020

Stanovení korekčních faktorů za vydávání záruk původu

(1) Korekční faktor odpisů operátora trhu za činnosti spojené s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje KFotzpoi v Kč je stanovený vztahem

pro i ≥ 3,

kde

Ootzpski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností spojených s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje pro regulovaný rok i-2,

Ootzppli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností spojených s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje pro regulovaný rok i-2,

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2,

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor operátora trhu za činnosti spojené s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje KFotzpi v Kč je stanoven vztahem

pro i ≥ 3,

kde

PVotzpi-2 [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti související s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje pro regulovaný rok i-2, stanovené vztahem

PVotzpi-2 = PNotzpi-2 + Ootzpi-2 ,

kde

PNotzpi-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu spojené s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje pro regulovaný rok i-2,

Ootzpi-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činností spojených s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje pro regulovaný rok i-2,

KFotzpi-2 [Kč] je korekční faktor operátora trhu za činnosti spojené s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje stanovený za rok i-4 a započítaný do ceny za vydání záruky původu pro rok i-2,

Votzpski-2 [Kč] jsou celkové skutečně dosažené výnosy za činnosti operátora trhu související s vydáváním záruk původu z podporovaných zdrojů za regulovaný rok i-2, včetně výnosů z převodů záruk původu a výnosů z vedení účtů evidence záruk původu. Do skutečně dosažených výnosů bude zahrnuto 60 % z hodnoty kladného rozdílu mezi tržbami z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku a materiálu v případě, že budou realizovány výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu doposud sloužícího k licencované činnosti.

Korekční faktory za poslední dva roky regulačního období počínajícího dnem 1. ledna 2016 a končícího dnem 31. prosince 2020 jsou stanoveny podle přílohy cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu pro příslušný regulovaný rok, za který jsou korekční faktory stanoveny. Korekčními faktory podle předchozí věty jsou myšleny i korekce hodnot, které nejsou označeny jako korekční faktory, ale svojí povahou korekčním faktorům odpovídají.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení:

a) Kč na celé koruny,

b) procenta na 3 desetinná místa.

Korekční faktory jsou zaokrouhleny na celé koruny.

1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2) Část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.