Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 2. listopadu 2020

Č. j.: MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů sociálních služeb. Vyšetření se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace, která byla nařízena z důvodu onemocnění COVID-19, neuplynulo více než 90 dnů, u osob, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a u osob v terminálním stadiu onemocnění.

II.

Všem pacientům nebo uživatelům sociálních služeb poskytovatelů uvedených v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 podrobit se vyšetření podle bodu I.

III.

Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 postupovat následovně. V případě, že výsledek preventivního vyšetření POC antigenním testem provedeného podle bodu I je

a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické příznaky onemocnění COVID-19, je považována za osobu s probíhajícím onemocněním COVID 19, poskytovatel postupuje podle bodu IV a tuto osobu izoluje,

b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, poskytovatel postupuje podle bodu V a do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR osobu izoluje,

c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické příznaky onemocnění COVID-19, poskytovatel postupuje podle bodu V a do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR osobu izoluje.

IV.

Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho pacient nebo uživatel sociálních služeb s klinickými příznaky onemocnění COVID-19 byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se ukládá nařídit této osobě izolaci; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nařizování izolace při pozitivním výsledku RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a ukončování izolace použije obdobně.

V.

Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho pacient nebo uživatel sociálních služeb bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo byl tímto testem negativně testován na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ale má klinické příznaky onemocnění COVID-19, a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se ukládá nařídit tomuto pacientovi nebo uživateli sociálních služeb absolvovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. V případě pozitivního výsledku testu metodou RT-PCR se ukládá místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nařídit této osobě izolaci podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

VI.

Poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 bez zbytečného odkladu hlásit informaci o každém pozitivním výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u svého pacienta nebo uživatele sociální služby podle bodu I registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, který je povinen tyto informace bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Nemá-li osoba registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo není-li poskytovateli znám, hlásí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který je povinen tyto informace bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

VII.

Zrušuje se mimořádné opatření ze dne 30. října 2020, č.j. MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN.

VlIl.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem skončení nouzového stavu.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARSCoV-2 v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 u uvedených poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Poskytovatelé zdravotních a pobytových sociálních služeb by měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření, včetně používání přiměřených ochranných pomůcek dýchacích cest. Toto opatření je zaměřeno na včasné odhalení COVID-19 pozitivních osob mezi nejzranitelnější skupinou osob, kterým jsou dlouhodobě poskytovány zdravotní nebo sociální služby nastavením pravidelného preventivního vyšetření pomocí POC antigenních testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Toto opatření vychází z následujících údajů: sociální zařízení patří mezi jedny z nejčastějších clusterů epidemie onemocnění COVID-19, osoby starší 65 let tvoří cca 90 % všech dosud zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19, osoby starší 65 let tvoří nejvyšší podíl napočtu hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19, pohybující se mezi 65-75 %, podíl seniorů nad 65 let (cca 14%) na prevalenci COVID v celé populaci a vyšší riziko úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zdravotnická zařízení patří mezi tři nejčastější ohniska-clusteiy onemocnění COVID-19 v současné epidemii, virová nálož mezi zdravotnickými pracovníky je vysoká, denně se nyní nakazí přibližně 1000 zdravotníků, zdravotníkům hrozí riziko nákazy z běžného osobního života, ale také od nakažených pacientů, kteří nemusí v průběhu poskytování zdravotním péče jevit příznaky nemoci a mohou být zdrojem nákazy pro zdravotníky, v lůžkových zdravotnických zařízeních může dojít k úzkému a dlouhodobému kontaktu pacientů navzájem, proto zde hrozí riziko snadného šíření onemocnění COVID-19 a neodhalený SARS-CoV-2 pozitivní pacient v lůžkovém zdravotnickém zařízení může být rizikem pro ostatní hospitalizované pacienty a pro ošetřující zdravotnický personál.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví