Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 26. října 2020

Č. j.: MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb

a) lůžkové péče (dále jen „poskytovatel akutní lůžkové péče“) se s účinností od 28. října 2020 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě II.

b) lůžkové péče následné a dlouhodobé, včetně následné intenzivní péče (dále jen „poskytovatel následné lůžkové péče") se s účinností od 28. října 2020 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě III.

II.

Opatření nařizovaná poskytovatelům akutní lůžkové péče

a) okamžité zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče dle §5 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách“);

b) průběžné navyšování kapacit akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí COVID-19, a to dle aktuální epidemiologické situace a dle predikcí potřeby hospitalizační péče,

c) průběžné uvolňování lůžek akutní lůžkové péče překladem pacientů do následné nebo dlouhodobé péče, nebo propuštěním pacientů do domácího ošetřování, a to ve všech případech, ve kterých je překlad či propuštění pacienta možné, aniž by tím bylo ohroženo zdraví pacienta,

d) koordinovat svoji činnost s Krajským koordinátorem intenzivní péče.

III.

Opatření nařizovaná poskytovatelům následné lůžkové péče

a) průběžné uvolňování lůžek následné péče za účelem přijímání pacientů překládaných z akutní lůžkové péče,

b) poskytování maximální součinnosti poskytovatelům akutní lůžkové péče při zajištění překladů pacientů za účelem uvolnění kapacit akutní lůžkové péče,

c) koordinovat svoji činnost s Krajským koordinátorem intenzivní péče.

IV.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem implementace opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, na území České republiky.

S ohledem na rostoucí počet hospitalizovaných pacientů s nemocí COVID-19, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní lůžkové péče, včetně péče intenzivní, je nutné zajistit zvýšení kapacit akutní lůžkové péče, včetně péče intenzivní, pro osoby s nemocí COVID-19.

Za tímto účelem se nařizuje poskytovatelům akutní lůžkové péče omezení všech druhů péče, které je možné bez výrazného vlivu na zdravotní stav pacientů omezit. Odložení plánované péče umožní mobilizovat kapacity pro poskytování zdravotní péče pacientům s nemocí COVID-19, kteří budou v nejbližších týdnech vzhledem k současné epidemiologické situaci tuto péči potřebovat. Pokud by nebyly omezení odkladné péče mobilizovány dostatečné kapacity pro poskytování péče pacientům s nemocí COVID-19, hrozilo by přímé riziko poškození zdraví těchto pacientů, včetně rizika úmrtí z důvodu nedostatečných kapacit. S ohledem na výše uvedené je žádoucí, aby byla dočasně zajištěna uvolněna kapacita pro poskytování péče pacientům s nemocí COVID-19.

Poskytovatelům následné lůžkové péče se nařizuje poskytovat součinnosti poskytovatelům akutní péče při překladech pacientů tak, aby bylo umožněno uvolnění kapacit pro poskytování akutní péče všem pacientům, kteří budou tuto péči z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu potřebovat.

Tímto opatřením není dotčena kapacita zdravotnického systému určená pro poskytování neodkladné péče, u které by jejím neposkytnutím hrozilo bezprostřední ohrožení života, náhlá smrt, vážné ohrožení zdraví nebo vážné zhoršení zdravotního stavu.

Tímto opatřením není dotčeno poskytování neodkladné péče pacientům s jinými zdravotními problémy, než je nemoc COVID-19 v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno její poskytování pacientům, kteří tento druh péče potřebují.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

ministr zdravotnictví