Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK, částka 3/2020

3

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne 15. září 2020,

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro vydávání Věstníku České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle §44 odst. 4 písm. b) a §53 odst. 1 písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Čl. I

Změna usnesení č. 1/2001 Věstníku

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro vydávání Věstníku České advokátní komory, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/2004 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 11/2006 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2019 Věstníku, se mění takto:

1. Čl. 1 odstavec 2 zní:

„(2) Záhlaví částky obsahuje text: „Věstník České advokátní komory“, pořadové číslo částky a označení dne, kdy byla zpřístupněna.“.

2. V čl. 1 se odstavec 3 zrušuje.

3. V čl. 3 písm. b) se body 7 a 8 zrušují.

Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 7.

4. V čl. 5a odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Texty platných stavovských předpisů a jejich překlady do anglického jazyka se uveřejňují v elektronické podobě na webových stránkách Komory, a to nejpozději v den nabytí účinnosti příslušného stavovského předpisu.

(3) Představenstvo může rozhodnout, že překlad textu platného stavovského předpisu, do anglického jazyka bude uveřejněn též v oznamovací části Věstníku.“.

5. V čl. 5a se odstavec 4 zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

předseda

České advokátní komory