Animace načítání

Stránka se připravuje...


Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

se sídlem v Plzni

Skrétova 15, 303 22 Plzeň 3

č.j.: KHSPL 26675/28/2020

V Plzni dne 9.10.2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

I. s účinností ode dne 11. října 2020 od 23:59 hod. ukončuje mimořádné opatření při epidemii na území okresu Rokycany č. 8/2020, vydané pod čj. 26222/28/2020, ze dne 5.10.2020, kterým byl omezen provoz středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a středisek volného času a stanovena související opatření spočívající v omezení vzdělávání pokud jde o zpěv a sportovní činnosti.

II. Podle §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. toto nařízení vyvěsí na své úřední desce všechny obce okresu Rokycany.

Odůvodnění:

Vláda usnesením č. 997, ze dne 8.10.2020, s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. omezila provoz shora uvedených a dalších škol. Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 8/2020 tak Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ukončuje.

Pokud jde o bod II. tohoto nařízení, nařízení č. 8/2020 bylo vyvěšeno na úředních deskách všech obcí okresu Rokycany. Je tak třeba stejným postupem zveřejnit i ukončení tohoto nařízení.

V souladu s §85 odst. 3 větou poslední zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení účinnosti dnem, který je stanoven v bodu I. tohoto nařízení, tj. dnem 11. října 2020 od 23:59 hod.

MUDr. Přemysl Tomašuk

ředitel

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni