Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ

Ve Zlíně, dne 7. října 2020

Č.j.: KHSZL 25503/2020

Spisová značka: S-KHSZL/25503/2020/1.6.1/EPID/ZL/HOŠ-01

Vyřizuje:

MUDr. Jana E. Hošková, tel. 577 006 741, e-mail: jana.hoskova@khszlin.cz

JUDr. Martin Hába, tel. 577 006 748, e-mail: martin.haba@khszlin.cz

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 10/2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako správní orgán věcně a místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

s účinností ode dne 9.10. 2020 od 00:00 hod. do odvolání, se na území celého okresu Uherské Hradiště, zakazuje:

všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle §49, §50 a §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), návštěvy osob, s výjimkou:

a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,

b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

c) uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

ČI. I

Důvod nařízení mimořádného opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu, v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti, a vnímavý jedinec, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni.

Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

Ke dni 6.10.2020 byl aktuální počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 na území okresu Uherské Hradiště 1252 (dosud nevyléčených).

Nemocnost v okresu Uherské Hradiště činí k 6.10.2020 380,38 osob s pozitivní nákazou COVID-19 na 100.000 obyvatel.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologicky významných kontaktů v posledních dnech a jejich testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace byly pro období ode dne 9.10.2020 od 00:00 hod. do odvolání na území celého okresu Uherské Hradiště zakázány v zařízeních sociálních služeb (podle §34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v pobytové formě a ve všech odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě, návštěvy osob, s výše uvedenými výjimkami.

Účelem tohoto mimořádného opatření je zamezení vzniku a dalšího šíření onemocnění COVID-19 mezi nejvíce ohroženými skupinami obyvatel. Pobytová zařízení sociálních služeb jsou zajišťována pro osoby vyššího věku, ale i pro pacienty s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocné, lidi po úrazech, pacienty v konečném stadiu onemocnění, kteří nemohou být ve svém sociálním prostředí. Většina těchto pacientů splňuje kritéria rizikových osob závažnějšího průběhu onemocnění COVID-19. Osoby navštěvující tato pobytová zařízení sociálních služeb, přichází z běžného sociálního prostředí, kde se mohou nakazit a onemocnět nemocí COVID-19.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci COVID-19 napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

ČI. II

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Účinnosti nařízení nabývá dne 9. října 2020 od 00:00 hodin.

ČI. III

Poučení

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce v okresu Uherské Hradiště povinny zveřejnit toto nařízení na svých úředních deskách, tato povinnost se týká i samotného města Uherské Hradiště.

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně