Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Datum: 9. října 2020

Č.j.: KHSSC 51250/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona:

I. s účinností ode dne vyhlášení ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 5/2020 vyhlášené dne 18. září 2020 pod č.j. KHSSC 48076/2020, kterým bylo s účinností ode dne 21.9.2020 na dobu do odvolání pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob;

II. s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 7/2020 vyhlášené dne 1. října 2020 pod č.j. KHSSC 49876/2020, kterým bylo s účinností ode dne 5.10.2020 na dobu do 18. října 2020 pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole, středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, základních uměleckých školách a jazykových školách a dalších tam stanovených omezeních.

Čl. I

Důvod zrušení mimořádných opatření

Vláda České republiky vydala dne 8. října 2020 usnesení vlády č. 995 o přijetí krizového opatření, které s účinnosti ode dne 9. října 2020 od 00:00 hodin do dne 11. října 2020 do 23:59 hodin stanoví podmínky pro konání hromadných akcí, a dále Vláda České republiky vydala dne 8. října usnesení vlády č. 996 o přijetí krizového opatření, které s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin stanoví podmínky pro konání hromadných akcí. Z uvedeného důvodu se ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 5/2020 vyhlášené dne 18. září 2020 pod čj. KHSSC 48076/2020, které tuto problematiku upravovalo pro územní obvod Středočeského kraje do té doby, a to způsobem poplatným epidemiologické situaci panující v době jeho vyhlášení.

Důvodem ke zrušení mimořádných opatření při epidemii stanovených nařízením KHS č. 7/2020 vyhlášeným dne 1. října 2020 pod č.j. KHSSC 49876/2020 je skutečnost, že Vláda České republiky vydala dne 8. října 2020 usnesení vlády č. 999 o přijetí krizového opatření, které s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin stanoví pro celou ČR omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, středisek volného času a školních klubů. Aby nedocházelo k nežádoucímu souběhu právních účinků této celostátní právní regulace s předmětným dříve vydaným nařízením KHS upravujícím tutéž problematiku, bylo ke dni, kdy nabude tato pozdější právní úprava účinnosti, orgánem k tomu příslušným zrušeno.

ČI. II

Platnost a účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a účinnosti jednak vyhlášením (bod I.) a jednak dne 12.10.2020 (bod II.).

Čl. III

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Středočeského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Mgr. Tomáš Vodný

zástupce ředitele KHS Stč. kraje