Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 12. října 2020

Č. j.: MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče (dále jen „poskytovatel") se s účinností od 14. října 2020 nařizuje postupovat podle příkazu místně příslušné krajské hygienické stanice, kterým podle §82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb. usměrňuje jejich činnost, a to pokud jde o:

a) vyčlenění a zajištění kapacit lůžkové péče,

b) příjem pacientů do zdravotnického zařízení poskytovatele,

c) přesun pacientů za účelem zajištění rovnoměrného zatížení zařízení poskytovatelů do zdravotnického zařízení jiného poskytovatele: pacienta nelze přesunout bez jeho souhlasu.

II.

Příkaz podle bodu I obsahuje následující náležitosti

a) označení místně příslušné krajské hygienické stanice, která příkaz vydala,

b) označení poskytovatele, případně adresu jeho zdravotnického zařízení, kterého se příkaz týká,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození pacienta, pokud v rámci příkazu je nařízen jeho

1. přesun do jiného zdravotnického zařízení poskytovatele nebo k jinému poskytovateli zdravotních služeb,

2. příjem do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb.

III.

Příkaz podle bodu I se doručuje poskytovateli, vůči němuž je činěn, a to zpravidla prostřednictvím datové schránky.

IV.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem implementace opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, na území České republiky.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, která je provázena narůstající obsazeností lůžek akutní péče v nemocnicích, mohlo by v případě zhoršujícího se vývoje šíření nákazy nastat plné obsazení lůžkových oddělení přinejmenším v některých nemocnicích pro pacienty s COVID-19. Z toho důvodu je třeba aktivovat nástroj pro usměrnění obsazenosti lůžkových kapacit v jednotlivých nemocnicích. Jelikož byl zřízen Národní dispečink intenzivní péče, do kterého nemocnice každodenně hlásí obsazenost lůžek, má Ministerstvo zdravotnictví a místně příslušné krajské hygienické stanice velmi dobrou informovanost o situaci v nemocnicích, a to v reálném čase. V rámci každé krajské hygienické stanice byl ustanoven krajský koordinátor intenzivní péče. Činnost krajských koordinátorů intenzivní péče je pak usměrňována národním koordinátorem intenzivní péče, který byl ustanoven v Ministerstvu zdravotnictví. Krajský koordinátor intenzivní péče na základě jemu dostupných informací usměrňuje činnost poskytovatelů lůžkové zdravotní péče a spolupracuje s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby. Jeho role dosud byla a měla by být primárně i do budoucna metodická a koordinační a měl by usilovat o konsensuální řešení případných problémů. V případě neshody s poskytovateli však musí být schopen vynutit vytvoření dostatečných kapacit lůžkové péče a distribuci pacientů mezi poskytovateli. Za tím účelem je na základě ust. §82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb. stanoven mechanismus k naplnění pravomoci krajské hygienické stanice usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji, a to za pomocí písemného příkazu.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

ministr zdravotnictví