Animace načítání

Stránka se připravuje...


Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

se sídlem v Plzni

Skrétova 15, 303 22 Plzeň 3

č.j.: KHSPL 25989/28/2020

V Plzni dne 30.9.2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 6/2020

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Tachov, spočívající v:

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách"), spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven;
  • individuální konzultace;
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
  • klinické a praktické výuce a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

  • povinné školní docházky;
  • praktického vyučování a praktické přípravy;
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
  • praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

II. Podle §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. toto nařízení vyvěsí na své úřední desce všechny obce okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Tachov.

III. Zrušuje se mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 5/2020 čj. KHSPL 25161/28/2020, ze dne 21.9.2020, kterým byl vydán pro území okresu Plzeň-město s účinností od dne 23. září 2020 od 00:00 hod. do 23. října 2020 do 23:59 hod. zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké školy s výjimkami tam uvedenými.

Odůvodnění:

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa.

Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání.

Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec. V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého jedince chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 však není k dispozici.

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění COVID-19 hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.

Ke dni 30.9.2020 na území Plzeňského kraje od začátku epidemie došlo k velkému nárůstu pozitivních případů ve školách a školských zařízeních a z toho vyplývajících opatření, které se týkají jak žáků, studentů, pedagogů tak i ostatních pracovníků všech typů škol. Nejvyšší nárůst na území Plzeňského kraje Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje zaznamenala na středních školách, kde omezení zasáhlo 33% zařízení s celkového počtu nákaz koronavirus SARS-CoV-2. Poslední významná událost byla ve školském zařízení (kolej Západočeské univerzity) v okrese Plzeň-město - 19 potvrzených případů infekce. Zajistit homogenní strukturu studentů při výuce je velmi obtížné a někdy prakticky nemožné. Studenti středních škol mají dále i řadu volnočasových aktivit jak v rámci školy, tak i mimo školu, které také mohou významně podporovat šíření nákazy. K šíření nákazy u této věkové skupiny dále přispívá i skutečnost, že se často jedná o bezpříznakové případy onemocnění COVID-19, což má za následek nekontrolovatelný přenos této vysoce infekční nákazy v prostorách škol a napomáhá taktéž komunitnímu šíření v rámci populace.

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění COVID-19 hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovanému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci.

Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu nákazy k vnímavému jedinci. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocností v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo proto pro období od 5. října 2020 do 18. října 2020 přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání s výjimkami, jak jsou uvedeny shora, a dále k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkami uvedenými shora, k zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce a k zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Cílem mimořádného opatření je provést kroky směřující ke zpomalení šíření nemoci COVID-19.

Bodem II. tohoto nařízení jsou ve smyslu §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. stanoveny obce, které toto nařízení vyvěsí na své úřední desce.

Pod bodem III. tohoto nařízení se zrušuje mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 5/2020, kterým byl vydán pro území okresu Plzeň-město s účinností od dne 23. září 2020 od 00:00 hod. do 23. října 2020 do 23:59 hod. zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké školy podle zákona o vysokých školách s výjimkami tam uvedenými.

V souladu s §85 odst. 3 větou poslední zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto opatření účinnosti dnem, který je stanoven v bodu I. tohoto nařízení

MUDr. Přemysl Tomašuk

ředitel

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni