Animace načítání

Stránka se připravuje...


Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

se sídlem v Plzni

Skrétova 15, 303 22 Plzeň 3

č.j.: KHSPL 25990/28/2020

V Plzni dne 30.9.2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 7/2020

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území okresu Rokycany spočívající v:

1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), věznění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon"), tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

2. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

II. Podle §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. toto nařízení vyvěsí na své úřední desce všechny obce okresu Rokycany.

Odůvodnění:

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa.

Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec. V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého jedince chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 však není k dispozici.

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění COVID-19 hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a dezinfekčních prostředků). Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu nákazy SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek patří k finančně méně nákladným intervencím a může zabránit zvýšení úmrtnosti v populaci a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Ke dni 30.9.2020 na území okresu Rokycany došlo k významné mimořádné události v základní škole, kde v rámci externí výuky bylo v kontaktu více než sto osob s jednou pozitivní osobou u které byla potvrzena infekce. Těmto osobám byla stanovena protiepidemická opatření, jejichž cílem je zamezit šíření onemocnění COVID-19. Okres Rokycany je ale stále v rámci stupňů pohotovosti zařazen jako zelený okres s tím, že celokrajská incidence za posledních 14 dnů je 265 nemocných/100 000 obyvatel; 114/100 000 s malým denním nárůstem (např. 30.9.2020 4 osoby). V souladu s uvedeným aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 5. října 2020 do 18. října 2020 pod bodem I. tohoto nařízení přistoupeno k omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení tak, že součástí vzdělávání není zpěv a dále k omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Cílem mimořádného opatření je provést kroky směřující ke zpomalení šíření nemoci COVID-19.

Bodem II. tohoto nařízení jsou ve smyslu §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. stanoveny obce, které toto nařízení vyvěsí na své úřední desce.

V souladu s §85 odst. 3 větou poslední zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto opatření účinnosti dnem, který je stanoven v bodu I. tohoto nařízení

MUDr. Přemysl Tomašuk

ředitel

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni