Animace načítání

Stránka se připravuje...


Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Č. j. KHSHK 30403/2020/SPR.HK/Bě

V Hradci Králové dne 1. října 2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Královéhradeckého kraje spočívající v:

1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

2. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Čl. I

Důvod nařízení mimořádného opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid-19. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti - a vnímavého jedince, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 a vládou ČR, resp. Ministerstvem zdravotnictví dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je působit na jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus SARS-CoV-2, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází i u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

Vzhledem k pokračujícímu nepříznivému trendu ve vývoji počtu nakažených na území Královéhradeckého kraje je nutno celostátní opatření ještě dále zpřísnit, aby se podařilo zbrzdit rapidní nárůst počtu onemocnění Covid-19 a zabránit tak riziku jeho exponenciálního šíření, které bez přijetí adekvátních opatření reálně hrozí. K tomuto účelu by mohlo jako vhodný doplněk již platných celostátních mimořádných opatření účinně posloužit omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv. Zpěv je z hlediska šíření aerosolu z horních cest dýchacích do okolí dané osoby vysoce rizikovou aktivitou. Ukazuje se, že právě zpěv tak může významně přispívat k šíření onemocnění Covid-19.

Dalším doplňkem je omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Sportovní činnost zvyšuje ventilaci a tím obecně opět významně zvyšuje šíření aerosolu z horních cest dýchacích do okolí dané osoby, zejména v interiéru. V souvislosti se sportovní činností dochází k úzkému kontaktu osob v šatnách, případně sprchách. Tím riziko šíření onemocnění Covid-19 opět výrazně vzrůstá.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci Covid-19 napříč populací, k němuž výše uvedené aktivity přispívají. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad. Na základě výše uvedeného tak KHS přistoupila k vydání předmětného nařízení.

ČI. II

Účinnost

V souladu s §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Účinnosti nařízení nabývá dne 5. října 2020 od 00:00 hod. a jeho účinnost končí dne 18. října 2020 ve 23:59 hod.

ČI. III

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Královéhradeckého kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Ivan Kučera, PhD.

ředitel Krajské hygienické stanice

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové