Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

Karlovy Vary dne 30.09.2020

Č.j.: KHSKV 11571/2020/RED-S10

Sp. značka: S-KHSKV 11571/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 4/2020

ze dne 30.09.2020

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále i jen „KHS KK") jako správní orgán místně příslušný podle §82 odst. 1 a přílohy č. 2 bodu 5. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví"), a věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) a §69 odst. 1 písm. b) a i) ve spojení s §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, vydává postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví za účelem zamezení dalšího šíření infekčního onemocnění COVID-19 toto nařízení:

Čl. I

Nařízení

s účinností ode dne 05.10.2020 od 00:00 hod. do 18.10.2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Karlovarského kraje spočívající v:

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

- individuální návštěvy knihoven a studoven;

- individuální konzultace;

- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

- klinickou a praktickou výuku a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách podle školského zákona, s výjimkou

- povinné školní docházky;

- praktického vyučování a praktické přípravy;

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

- praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

7. Dříve vydané Nařízení KHS KK ze dne 22.09.2020 pod č. 3/2020 (č. j. KHSKV 11278/2020/SPR-S10) omezující výuku na vysokých školách v okrese Cheb se ruší k datu účinnosti tohoto nařízení.

Čl. II

Odůvodnění

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni.

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 však dosud není k dispozici.

KHS KK eviduje v posledních týdnech rostoucí počet pozitivních případů výskytu nového koronaviru SARS-CoV-2 v Karlovarském kraji. Celková nemocnost (v roce 2020 k 30.09.2020) v Karlovarském kraji činí 499,16 případů/100 000 obyvatel (v okrese Cheb 848,81 případů/100 000 obyvatel, v okrese Karlovy Vary 395,60 případů/100 000 obyvatel a v okrese Sokolov 271,67 případů/100 000 obyvatel). Aktuální nemocnost v Karlovarském kraji činí 180,40 případů/100 000 obyvatel (v okrese Cheb 234,87 případů/100 000 obyvatel, v okrese Karlovy Vary 195,63 případů/100 000 obyvatel a v okrese Sokolov 104,14 případů/100 000 obyvatel). Významný je i podíl osob ve věku 15-24 let věku, celková nemocnost (v roce 2020 k 30.09.2020) v Karlovarském kraji činí v této věkové skupině 635,77 případů/100 000 obyvatel, což je významně vyšší nemocnost oproti věkové skupině 5-14 let věku, kde je celková nemocnost 331,79 případů/100 000 obyvatel. Cílem tohoto mimořádného opatření je dočasným omezením sociálního kontaktu s osobami, které jsou hlediska šíření onemocnění COVID-19 rizikovou skupinou, zabránit dalšímu rozšíření onemocnění COVID-19.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace byl pro období od 05.10.2020 do 18.10.2020 nařízen zákaz osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dále byl nařízen zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy, škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, praktických škol jednoletých a dvouletých), zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce a zákaz přítomnosti žáků a studentů ve střediscích volného času a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Dále s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách bylo přistoupeno k omezujícímu opatření ve formě vyloučení zpěvu a sportovních činností ze vzdělávání.

Zpěv a sportovní činnosti jsou školními aktivitami, při nichž (s odvoláním na vědecké poznatky) dochází k vyšší produkci kapének a aerosolů. Vyřazení těchto aktivit ze vzdělávání je efektivním opatřením vedoucím v důsledku ke snížení dynamiky šíření infekčního agens v populaci.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji.

KHS KK proto rozhodla, jak výše uvedeno.

Cílem mimořádného opatření je provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených Karlovarském kraji mohl nadále stoupat.

Došlo ke zrušení dříve vydaného Nařízení KHS KK ze dne 22.09.2020 pod č. 3/2020 (KHSKV 11278/2020/SPR-S10) omezujícího výuku na vysokých školách v okrese Cheb, neboť upravuje stejné omezení, jako toto nařízení.

Čl. III

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS KK.

Čl. IV

Poučení

Podle ust. §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou obce s rozšířenou působností Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov, Kraslice, Aš, Cheb a Mariánské Lázně povinny vyvěsit toto nařízení na svých úředních deskách.

Ing. Lenka Petráková v. r.

ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech