Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

V Jihlavě dne 30. září 2020

Č.j.: KHSV/21758/2020/JI/Ř/Říha

Sp. značka: S-KHSV/21758/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 11/2020

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Kraje Vysočina spočívající v:

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

- individuální návštěvy knihoven a studoven;

- individuální konzultace;

- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

- klinické a praktické výuce a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

- povinné školní docházky;

- praktického vyučování a praktické přípravy;

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;

- praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce, 

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Čl. I

Odůvodnění

Podle §69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu.

Podle §69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle §85 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem krajské hygienické stanice.

Podle §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak.

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, vyšetřeni.

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 však dosud není k dispozici.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) eviduje do dne 30.9.2020 včetně na území Kraje Vysočina celkem 2604 osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19. Průměrná nemocnost v Kraji Vysočina tak činí 511 osob na 100 000 obyvatel. Nárůst těchto osob za posledních 14 dní činí 1 456 osob, což je průměrně 285,7 osob na 100 000 obyvatel. Pokud se podíváme na nárůst za posledních 7 dní, jedná se o číslo 867 osob, což v průměru činí 170,2 osob na 100 000 obyvatel. Kraj Vysočina tak patří k nejpostiženějším regionům v rámci České republiky.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo na území Kraje Vysočina pro období od 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Dále bylo přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. KHS kraje Vysočina přistoupila také k zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce, k omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání, k omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv, k omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Pro upřesnění KHS kraje Vysočina dodává, že u zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání na školách je stanovena výjimka mimo jiné pro povinnou školní docházku, kdy touto výjimkou se rozumí nižší stupeň víceletých gymnázií. KHS kraje Vysočina k výše uvedeným opatřením přistoupila na základě aktuální epidemiologické situace, kdy u výše uvedených skupin dochází v rámci Kraje Vysočina ke značnému nárůstu onemocnění COVID-19. V této souvislosti lze sice konstatovat, že ve většině těchto případů má dané onemocnění průběh bez závažných následků, nicméně se šířením onemocnění v těchto skupinách značně roste riziko šíření uvedeného onemocnění i do rizikových skupin obyvatelstva (zejména osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci). Výše uvedená opatření byla současně projednána Ministerstvem zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Opatření jsou zaměřena tak, aby došlo k účinnému přerušení výše popsaného epidemiologického procesu, zároveň je však zohledněna nezbytnost zachování procesu vzdělávání. Z tohoto důvodu jsou nařízená opatření zaměřena především na vzdělávání na vysokých, středních, vyšších odborných, základních uměleckých a jazykových školách a konzervatořích. U těchto typů škol se jedná o následné vzdělávání, které lze v řadě případů nahradit, byť ne zcela plnohodnotně, výukou distančním způsobem. Poskytování základního vzdělání je omezeno jen minimálně na nezbytně nutnou úroveň, kdy jeho součástí není zpěv a sportovní činnosti (ty s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole). Jedná se o činnosti, při nichž může docházet k masivnímu šíření kapének obsahujících infekční agens. Výše uvedená opatření jsou nařízena do 18. října 2020 do 23:59 hod. Pokud však bude pokračovat současný trend vývoje epidemiologické situace, předpokládá KHS kraje Vysočina trvání výše uvedených opatření do 31.10.2020. Nařízená mimořádná opatření jsou společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřena tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Na základě výše uvedeného KHS kraje Vysočina rozhodla tak, jak výše uvedeno. KHS kraje Vysočina připomíná, že virus se na území Kraje Vysočina stále vyskytuje. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad. Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Kraji Vysočina mohl nadále stoupat.

Čl. II

Platnost a účinnost

V souladu s §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS kraje Vysočina. Účinnosti nařízení nabývá dne 5. října 2020 od 0:00 hod.

Čl. III

Poučení

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce s rozšířenou působností na území Kraje Vysočina povinny zveřejnit toto nařízení na své úřední desce a dále zajistit provedení a uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro který vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Jan Říha

ředitel KHS kraje Vysočina