Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI

V Liberci dne 1.10. 2020

Č.j.: KHSLB 19729/2020

Sp. značka: S-KHSLB 19729/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 2/2020

ze dne 1.10. 2020

kterým se nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Libereckého kraje

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „Krajská hygienická stanice Libereckého kraje") jako správní orgán místně příslušný podle §82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví"), a věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) a §69 odst. 1 písm. b) a i) ve spojení s §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví vydává za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19 postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto nařízení:

ČI. I

Nařízení

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod do 18. října 2020 do 23:59 hod se na území Libereckého kraje nařizuje:

1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

2. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

ČI. II

Odůvodnění

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání, kýchání, zpívání a sportovních aktivitách, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, vyšetřeni.

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období 5. října 2020 od 0:00 hod do 18. října 2020 do 23:59 přistoupeno k omezení některých aktivit ve všech druzích škol.

Podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření proti epidemii a nebezpečí jejího vzniku nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, jehož místní příslušnost se řídí místem vzniku onemocnění.

Jedním z mimořádných opatření je podle §69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu. Ve smyslu §69 odst. 1 písm. i) je pak mimořádným opatřením i zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie.

Ze shora uvedených důvodů bylo třeba nařídit opatření a s cílem zabránit dalšímu šíření onemocnění stanoveným způsobem omezit provoz škol a školských zařízení. Striktním dodržováním stanovených opatření je možné snížit riziko přenosu nákazy na další osoby na minimum.

ČI. III

Účinnost

Na základě §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a účinnosti dne 5.října 2020 od 0:00 hod.

ČI. IV

Poučení

Na základě §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou povinny všechny obce s rozšířenou působností na území Libereckého kraje toto nařízení uveřejnit na svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Vladimír Valenta; Ph.D,

ředitel Krajské hygienické stanice

Libereckého kraje se sídlem v Liberci