Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Datum: 1. října 2020

Č.j.: KHSSC 49876/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona:

I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a. individuální návštěvy knihoven a studoven;

b. individuální konzultace;

c. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

d. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

e. klinickou a praktickou výuku a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

a. povinné školní docházky;

b. praktického vyučování a praktické přípravy;

c. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

d. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;

e. praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol podle školského zákona, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.

II. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 6/2020 vyhlášené dne 22. září 2020 pod č.j. KHSSC 48359/2020, kterým bylo s účinností ode dne 23.9.2020 pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), na dobu do 31.10.2020.

Čl. I

Důvod stanovení mimořádných opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid-19. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. nakaženého jedince, cesta přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti - a vnímavého jedince, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 a vládou ČR, resp. Ministerstvem zdravotnictví dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je působit na jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus SARS-CoV-2, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází i u osob nevykazujících zjevné klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

V současné době tak jediným účinným způsobem, jak zabránit přenosu onemocnění, zůstává přerušení cesty přenosu omezením sociálního kontaktu a tam, kde to s ohledem na okolnosti není možné, používáním ochranných prostředků dýchacích cest. Povinnost nosit roušky apod. ochranné prostředky dýchacích cest již v recentní minulosti prokazatelně přispělo k výraznému snížení výskytu onemocnění a ve svém důsledku (spolu s dalšími opatřeními) tak ochránilo vnímavé jedince. Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Ke dni 1.10.2020 bylo na území Středočeského kraje evidováno 3755 aktivních případů onemocnění, tzn. průměrnou nemocnost cca 270 osob na 100 000 obyvatel. V absolutních počtech je Středočeský kraj dlouhodobě jedním z nejpostiženějších regionů ČR, zejména některé okresy poslední dobou výrazně kopírují neutěšenou situaci v hl. m. Praze, s níž jsou významně demograficky propojeny. Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

Vzhledem k pokračujícímu značně nepříznivému trendu ve vývoji počtu nakažených na území jednotlivých okresů Středočeského kraje, z nichž drtivá většina již dosahuje hodnot, které značí akutní riziko nekontrolovatelného komunitního šíření nákazy, je dle názoru KHS nutno předmětná opatření ještě dále zpřísnit, aby se podařilo zbrzdit rapidní nárůst počtu onemocnění Covid-19 a zabránit tak jeho exponenciálnímu šíření, které bez přijetí adekvátních opatření reálně hrozí.

K tomuto účelu by mohl jako vhodný doplněk již platných celostátních i regionálních mimořádných opatření na území kraje významně zasaženém pandemií onemocnění Covid-19 účinně posloužit právě plošný zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na výuce při studiu na středních, vyšších odborných, vysokých školách a konzervatořích, s výše uvedenými výjimkami. Tam, kde zůstává osobní přítomnost žáků a studentů při výuce a vzdělávání nadále zachována, je však nad rámec dosud již vyhlášených mimořádných opatření třeba stanovit některá další omezení (v podobě zákazu z hlediska možného šíření onemocnění zvlášť rizikových aktivit, při kterých nemůže být z povahy věci zajištěno používání ochrany dýchacích cest a/nebo dostatečný odstup mezi jednotlivci, jako jsou sportovní aktivity všeho druhu či zpěv), aby zde bylo riziko přenosu omezeno na nejmenší možnou míru. Stejně tak je v zájmu zbrzdění exponenciálního šíření nákazy stanovit přechodné omezení všech dalších vzdělávacích aktivit, při nichž dochází k úzkému kontaktu více jedinců ve vnitřních prostorách a při nichž není z povahy věci možno zajistit dostatečný odstup či účinné používání ochrany dýchacích cest, tzn. při výuce a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách či při zájmovém vzdělávání ve střediscích volného času (DDM, kluby, kroužky apod.).

Účelem výše stanovených mimořádných opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci Covid-19 napříč populací, k němuž právě kohorta dospívajících a mladých dospělých podle výsledků epidemiologických šetření v současné době svými sociálními aktivitami velmi intenzivně přispívá. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v nadcházejících měsících, stále je tudíž třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

ČI. II

Platnost a účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a účinnosti dne 5.10.2020 (v 00:00 hod.).

Čl. III

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Středočeského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Mgr. Tomáš Vodný

zástupce ředitele KHS Stč. kraje