Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ

Ve Zlíně, dne 1. října 2020

Č.j.: KHSZL 25207/2020

Spisová značka: S-KHSZL/25207/2020/1.6.1/EPID/ZL/HOŠ-01

Vyřizuje:

MUDr. Jana E. Hoškové, tel. 577 006 741, e-mail: jana.hoskova@khszlin.cz

JUDr. Martin Hába, tel. 577 006 748, e-mail: martin.haba@khszlin.cz

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako správní orgán věcně a místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Zlínského kraje spočívající v:

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách"), spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

- individuální návštěvy knihoven a studoven;

- individuální konzultace;

- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

- klinickou a praktickou výuku a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon"), spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

- povinné školní docházky;

- praktického vyučování a praktické přípravy;

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;

- praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti děti, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

II. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin ruší nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 8/2020 vyhlášené dne 22. září 2020 pod č.j. KHSZL 24516/2020.

ČI. I

Důvod nařízení mimořádného opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu, v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti, a vnímavý jedinec, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni.

Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

Ke dni 1.10.2020 k 09:00 hod. byl aktuální počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 na území Zlínského kraje 1682 (dosud nevyléčených).

Nemocnost v jednotlivých okresech Zlínského kraje je ke dni 1.10.2020 následující: okres Zlín 879 nemocných, okres Uherské Hradiště 1312 nemocných, okres Kroměříž 592 nemocných a okres Vsetín 250 nemocných.

Celková nemocnost ve Zlínském kraji ke dni 1.10.2020 činí 572,22/100 000 obyvatel.

Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění. Při srovnání období od 1.9.2020 do 1.10.2020 došlo ve Zlínském kraji k nárůstu počtu nově diagnostikovaných osob o 377% (1.9.2020 byl kumulativní počet potvrzených případů onemocnění COVID-19 803, 1.10.2020 byl kumulativní počet potvrzených případů onemocnění COVID-19 3028)

V nemocnicích Zlínského kraje je ke dni 1.10.2020 aktuálně hospitalizováno 72 osob, z toho 10 nemocných je umístěno na jednotkách intenzivní péče.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologicky významných kontaktů v posledních dnech a jejich testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin přistoupeno k omezení provozu vysokých škol, k omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, k omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a k omezení provozu středisek volného času.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci COVID-19 napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

ČI. II

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Účinnosti nařízení nabývá dne 5. října 2020 od 00:00 hodin.

ČI. III

Poučení

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce v okresech Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín a Kroměříž, jakožto i samotná města Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín a Kroměříž povinny zveřejnit toto nařízení na svých úředních deskách.

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně