Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

V Olomouci dne 1. října 2020

Čj.: KHSOC/36995/2020/RED

Sp. značka: KHSOC/36995/2020

Nařízení mimořádného opatření

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 1/2020

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) jako správní orgán věcně a místně příslušný podle §82 odst. 1 a 2 písm. m) a §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod do 18. října 2020 do 23:59 hod nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Olomouckého kraje spočívající v:

1. omezení provozu škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen „školský zákon“), s výjimkou mateřských škol, a omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých škol a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon o vysokých školách“), a to tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

2. omezení provozu škol a školských zařízení podle zákona o školách, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, a omezení provozu vysokých škol podle zákona o vysokých školách, a to tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.

Odůvodnění:

Podle §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. náleží KHS nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. je jedním z druhů mimořádných opatření i zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. mimořádná opatření podle §69 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek a osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podrobit.

Podle §85 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. lze mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho části právním předpisem krajské hygienické stanice. Podle §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. se právní předpisy krajských hygienických stanic označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice se provede tak, že se vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů.

Koronavirus SARS-CoV-2 (dále jen “COVID-19“) je zcela novým virem, který má velký potenciál exponencionálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření nemocného agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti, a vnímavý jedinec, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejich bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemiologického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, avšak k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 dosud není k dispozici.

Ke dni 29. září 2020 byl ze strany KHS evidován v rámci Olomouckého kraje nárůst počtu osob, u kterých je prokázána nákaza COVID-19. Čtrnáctidenní incidence v Olomouckém kraji byla k 29. září 2020 236,9 případů na 100 000 obyvatel. Výskyty nákazy COVID-19, u nichž je prokázán zdroj onemocnění, jsou primárně vázány na školní prostředí, rodinu a pracoviště.

V rámci čtrnáctidenního nárůstu prokázaných nákaz COVID-19 je evidován vyšší nárůst zejména u populace obyvatelstva, která navštěvuje vzdělávací instituce v rámci Olomouckého kraje, a to v rozsahu od druhého stupně základního vzdělávání výše, tedy včetně vysokých škol.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a s tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologicky významných kontaktů v posledních dnech a zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 5. října 2020 00:00 hod do 18. října 2020 23:59 hod přistoupeno k omezení provozu škol a školských zařízení podle školského zákona a zákona o vysokých školách, tj. vyloučení zpěvu a sportovních činností ze vzdělávání. Současně byly definovány výjimky, kdy omezení zpěvu se nedotýká mateřských škol a omezení sportovních činností se nedotýká mateřských škol a vzdělávání na prvním stupni základních škol. K těmto omezením bylo přistoupeno z důvodu, kdy u výše uvedených činností vzniká vysoká koncentrace aerosolu v daném prostředí, čímž se zvyšuje riziko pravděpodobného přenosu infekčních onemocnění respiračního charakteru. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví České republiky zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci COVID-19 napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou COVID-19. Riziko hospitalizace je nejvyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic v rámci Olomouckého kraje. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Platnost a účinnost:

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS. Účinnosti nabývá dne 5. října 2020 v 00.00 hod.

Poučení:

Podle §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou všechny obce s rozšířenou působností na území Olomouckého kraje povinny zveřejnit toto nařízení na svých úředních deskách a dále zajistit zveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.

ředitelka