Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

V Ústí nad Labem dne 1.10.2020

Č.j.: KHSUL 58658/2020

Sp. značka: S-KHSUL 39562/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 3/2020

Krajská hygienická stanice kraje Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., k ochraně zdraví při epidemii a k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území kraje Ústeckého kraje spočívající v:

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

- individuální návštěvy knihoven a studoven;

- individuální konzultace;

- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

- klinické a praktické výuce a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

- povinné školní docházky;

- praktického vyučování a praktické přípravy;

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;

- praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. se ruší Nařízení mimořádného opatření č. 2/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č.j.: KHSUL 55717/2020 sp. značka: S-KHSUL 39562/2020 ze dne 25.9.2020.

Čl. I

Odůvodnění

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal, ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, vyšetřeni. Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.

V Ústeckém kraji je pozorován zvýšený výskyt počtu případů onemocnění COVID19, aktuální 14-denní incidence dosahuje počtu 199,6 případů na 100 tisíc obyvatel. Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje okolo 10 % z celkového počtu. V okresech Ústí nad Labem, Litoměřice a Děčín dochází k nárůstu výskytu počtu případů bez známého zdroje nákazy, což ukazuje na riziko komunitního šíření onemocnění, avšak stále na hranici kontrolovatelnosti. Zvýšený výskyt případů se projevil i v počtu nově hospitalizovaných osob, z celkového pohledu se však nejedná o výrazný zásah a tlak na zdravotnický systém. Výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy, jsou primárně navázány na rodinu či pracoviště, a také na školy, nejedná se tedy o situaci odlišnou v tomto pohledu od zbytku ČR. Na základě analýzy příslušných parametrů pro zařazení do jednotlivých stupňů pohotovosti, včetně epidemiologických kritérií bylo rozhodnuto, že Ústecký kraj, vzhledem k trvajícímu negativnímu trendu ve výskytu onemocnění COVID19, bude zařazen do stupně pohotovosti II, tzv. oranžové zóny.

Od 1.3.2020 do 30.9.2020 bylo na území Ústeckého kraje hlášeno 2 902 případů, aktuálně nemocných je 1 596 osob. Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost od začátku srpna stoupla 7,9 krát (257 hlášených onemocnění v srpnu 2020 a 2044 v září 2020).

V posledních 7 dnech bylo hlášeno 728 onemocnění. V nemocnicích Ústeckého kraje je aktuálně hospitalizováno s covidem 62 osob, z toho na jednotkách intenzivní péče 17 osob, umělou plicní ventilaci aktuálně potřebuje 8 osob.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin přistoupeno k omezení provozu škol a školských zařízení v rozsahu ve výroku tohoto nařízení blíže specifikovaném. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci COVID-19 napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARSCoV-2. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Ústeckém kraji mohl nadále stoupat.

Čl. II

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Účinnosti nařízení nabývá dne 5. října 2020 od 0:00 hod.

Čl. III

Poučení

Podle §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou všechny obce na území Ústeckého kraje povinny uveřejnit toto nařízení na svých úředních deskách.

MUDr. Lenka Šimůnková

ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem