Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM Y ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V Českých Budějovicích dne 1. října 2020

Č. j.: KHSJC 28666/2020/USC

Sp. značka: S-KHSJC 28666/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 3/2020

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje

1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

2. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Čl. I

Odůvodnění

Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nej důležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého jedince chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 však není k dispozici.

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a dezinfekčních prostředků).

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky. Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením konání hromadných akcí, omezením provozování epidemiologicky závažných činností, používáním přiměřených osobních ochranných prostředků a zvýšenou dezinfekcí.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Cílem mimořádného opatření je omezit vybrané činnosti, kdy je toto omezení důležité zejména v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění, jako je právě COVID-19. Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru.

KHS Jihočeského kraje eviduje ke dni vydání tohoto rozhodnutí nárůst počtu osob, u nichž došlo k prokázání onemocnění COVID-19.

V současně řešené epidemiologicky závažné situaci dochází k šíření onemocnění respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvem, dýchání, kašlání a kýchání.

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.

Nástupem dětí a studentů do školských zařízení došlo ke zvýšenému výskytu onemocnění COVID-19 u žáků, studentů i pedagogického sboru. V průběhu měsíce září se onemocnění dotklo celkem devadesáti školských zařízení v Jihočeském kraji, čtyři školy jsou v současné době uzavřené. V posledních dnech bylo zaznamenáno onemocnění u tří desítek osob spojených s razným typem škol, šíří se především mezi středoškoláky a žáky základních škol, ale i mezi pedagogickými pracovníky.

Při zpěvu a tělesné výchově dochází k vyšší zátěži dýchacího systému a snazšímu proniknutí viru do dýchacích cest, při hodinách tělesné výchovy není možno dodržovat rozestupy v šatnách a zabránit tak kontaktu mezi jednotlivými žáky a studenty.

Aby nedocházelo k dalšímu omezování služeb, shlukování a zábavy, je nutno důkladně dodržovat jiná, méně omezující opatření.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními (platnými na úrovni celé České republiky) zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňujících i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Výše uvedená opatření byla současně projednána Ministerstvem zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Opatření jsou zaměřena tak, aby došlo k účinnému přerušení výše popsaného epidemiologického procesu, zároveň je však zohledněna nezbytnost zachovám procesu vzdělávání. Poskytování základního vzdělání je omezeno jen minimálně na nezbytně nutnou úroveň, kdy jeho součástí není zpěv a sportovní činnosti (ty s výjimkou prvního stupně základního vzdělávám v základní škole). Jedná se o činnosti, při nichž může docházet k masivnímu šíření kapének.

ČI. II

Platnost a účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích a účinnosti nabývá dne 5. října 2020 od 0:00 hodin.

ČI. III

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Jihočeského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na své úřední desce a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D.

ředitelka

Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích