Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 2. října 2020

Č. j.: MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám, vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zřízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, chráněného bydlení a azylových domů, u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího odlehčovací služby v pobytové formě sociálních služeb a u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího pečovatelské služby, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení (dále jen „poskytovatel sociálních služeb")

a) zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zdravotnický pracovník"),

b) základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „pracovník sociálních služeb"),

se nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, (dále jen „rizikový kontakt"), aby o tom bezodkladně informovaly svého zaměstnavatele - poskytovatele sociálních služeb.

2. Všem poskytovatelům sociálních služeb podle bodu 1 se nařizuje

a) v případě, že zjistí, že zdravotnický pracovník nebo pracovník sociálních služeb, který v rámci pracovněprávního vztahu s daným poskytovatelem poskytuje zdravotní služby nebo základní činnosti při poskytování sociálních služeb, měl rizikový kontakt, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem,

b) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb, který měl rizikový kontakt, není nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem nebo má tento pracovník klinické příznaky onemocnění COVID-19, informovat o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

c) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb, který měl rizikový kontakt a nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních nebo sociálních služeb tímto poskytovatelem, zajistit podmínky výkonu práce takovým pracovníkem v souladu s pravidly podle bodu 4. Poskytovatel sociálních služeb neprodleně informuje o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy se nařizuje

a) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b), karanténní opatření v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovícím postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 (dále jen „opatření k izolaci a karanténě"),

b) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c), karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto karanténní opatření umožňuje výkon práce zdravotnického pracovníka nebo pracovníka sociálních služeb podle bodu 4,

c) v případě, že zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb bylo nařízeno karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena poskytovatelem sociálních služeb skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce zdravotnického pracovníka nebo pracovníka sociálních služeb podle bodu 4.

4. Všem zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt, ale poskytovatel rozhodl, že výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb je nezbytný pro zajištění poskytování služeb tímto poskytovatelem, se nařizuje dodržovat tato pravidla

- pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu nejméně 10 dnů,

- pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin,

- pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení poskytovatele sociálních služeb místnost bez přítomnosti jiné osoby,

- pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky a osobami, jimž neposkytuje zdravotní služby nebo u nichž nevykonává základní činnosti při poskytování sociálních služeb, pracovník omezí pohyb v zařízení poskytovatele sociálních služeb na nezbytně nutnou míru,

- pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli,

- pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření metodou RT-PCR na SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4-5 dnů od rizikového kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu,

- v případě negativního výsledku obou RT-PCR vyšetření pracovník může vykonávat práci bez výše uvedených omezení a karanténní opatření se ukončí,

- v případě pozitivního výsledku RT-PCR vyšetření se postupuje podle opatření k izolaci a karanténě.

5. V případě zdravotnických pracovníků nebo pracovníků sociálních služeb, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k poskytovateli sociálních služeb, např. jsou-li sami poskytovateli sociálních služeb nebo poskytovateli zdravotních služeb, použijí se uvedená pravidla obdobně.

II.

Tímto mimořádným opatřením se zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN ze dne 1. září 2020.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti 5. října 2020 00:00 hod.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s trendem vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Toto mimořádné opatření stanovuje organizaci karanténních opatření u poskytovatelů sociálních služeb ve vztahu ke zdravotnickým pracovníků a pracovníkům vykonávajícím základní činnosti při poskytování sociálních služeb, kteří byli v úzkém, a tedy epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID-19. Je speciálním opatřením ve vztahu k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN upravujícímu postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19, a stanoví zvláštní podmínky ve vztahu k uvedeným pracovníkům.

Úzkým kontaktem se rozumí kontakt, u kterého byly epidemiologickým šetřením zjištěny skutečnosti, které nasvědčují, že se jedná o epidemiologicky významný kontakt, v jehož důsledku by mohlo dojít k přenosu původce onemocnění.

Cílem opatření je v mimořádné epidemiologické situaci zachovat dostupnost sociálních služeb v maximální možné míře a minimalizovat dopady na fungování jejich poskytovatelů při absenci většího množství klíčových pracovníků z důvodu nařízených karanténních opatření.

Nelze vyloučit případy, kdy se zdravotnický pracovník nebo pracovník sociálních služeb bez přiměřených osobních ochranných prostředků dostane do přímého kontaktu s osobou, u které bylo následně potvrzeno onemocnění COVID-19.

V současné době jsou stále častější rizikové kontakty pracovníků sociálních služeb, na základě rizikového kontaktu pak dochází k uložení karanténních opatření, které výrazně oslabují personální zabezpečení služeb. Oproti mimořádnému opatření č.j. MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN se rozšiřuje okruh služeb i o chráněné bydlení, azylové domy, pečovatelské služby, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení. Tyto druhy služeb zajišťují neodkladné služby stovkám osob, na jejichž poskytování jsou osoby v nepříznivé sociální situaci závislé a jejich poskytování nelze přerušit a lze je obtížně nahradit jinou formou péče. V případě, že dojde k výraznému omezení poskytovaných těchto služeb v souvislosti s uloženými karanténními opatřeními, může dojít k ohrožení bezpečí, života a zdraví těchto osob. Proto by bylo vhodné postupovat obdobně jako v případě pobytových služeb sociální péče. Navržená opatření by tak snížili riziko možných krizových situací spojených s nezabezpečením odpovídajících služeb pro obyvatele kraje.

Realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 5. října 2020 0:00 hod.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

ministr zdravotnictví