Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ

JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 55359/2020/BM/PRAV

Spisová značka: S-KHSJM 54018/2020

V Brně dne 1. října 2020

Nařízeni mimořádného opatřeni

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako správní orgán věcně a místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.

I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje, spočívající v:

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

- individuální návštěvy knihoven a studoven;

- individuální konzultace;

- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

- klinickou a praktickou výuku a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

- povinné školní docházky;

- praktického vyučování a praktické přípravy; 

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;

- praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

II. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin ruší nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020 vyhlášené dne 22. září 2020 pod č. j. KHSJM 54058/2020/BM/PRAV

Čl. I

Důvod nařízení mimořádného opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu, v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti, a vnímavý jedinec, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni.

Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

Ke dni 30. září 2020, 18:00 hod. je aktuální počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 na území Jihomoravského kraje 2226 (dosud nevyléčených). Nemocnost v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje je v intervalu uplynulých 14 dnů následující: okres Brno-město 254,1/100 000 obyvatel, okres Brno-venkov 211,9/100 000 obyvatel, okres Blansko 244,7/100 000 obyvatel, okres Břeclav 141,0/100 000 obyvatel, okres Hodonín 352,7/100 000 obyvatel, okres Vyškov 134,4/100 000 obyvatel, okres Znojmo 122,4/100 000 obyvatel.

Celková nemocnost v Jihomoravském kraji ke dni 30. září 2020 činí 225,1/100 000 obyvatel.

Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění. Ve srovnání s měsícem srpnem došlo v Jihomoravském kraji v měsíci září k nárůstu počtu nově diagnostikovaných osob o 430 % (v měsíci srpnu bylo zjištěno celkem 709 pozitivně testovaných případů, v měsíci září bylo zjištěno 3768 pozitivně testovaných případů - stav k 30. září 2020, 18:00 hod.).

V nemocnicích je ke dni 30. září 2020, 18:00 hod. hospitalizováno 81 osob, stav 12 z nich je hodnocen jako těžký.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologicky významných kontaktů v posledních dnech a jejich testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin přistoupeno k omezení provozu vysokých škol, k omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, k omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a k omezení provozu středisek volného času.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci COVID-19 napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Čl. II

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Účinnosti nařízení nabývá dne 5. října 2020 od 00:00 hodin.

Čl. III

Poučení

Podle §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Jihomoravského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Ing. David Křivánek

ředitel

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně