Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

Karlovy Vary dne 22.09.2020

Č.j.: KHSKV 11278/2020/SPR-S10

Sp. značka: S-KHSKV 11278/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 3/2020

ze dne 22.09.2020

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako správní orgán místně příslušný podle §82 odst. 1 a přílohy č. 2 bodu 5. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví"), a věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) a §69 odst. 1 písm. i) ve spojení s §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, vydává postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví za účelem zamezení dalšího šíření infekčního onemocnění COVID-19 toto nařízení:

Čl. I

Nařízení

s účinností ode dne 23.09.2020 od 00:00 hodin do 31.10.2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území okresu Cheb:

1) zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

2) Tento zákaz se nevztahuje na:

a) individuální návštěvy knihoven a studoven,

b) individuální konzultace,

c) zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,

d) výkon praxe.

Čl. II

Odůvodnění

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni.

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 však dosud není k dispozici.

Z 1139 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění COVID-19 na území Karlovarského kraje (k 21.09.2020) bylo celkem 641 případů, tj, 56,28 %, zachyceno v rámci okresu Cheb. Nemocnost v Karlovarském kraji činí 386,24 případů/100 000 obyvatel a v okrese Cheb 700,24/100 000 obyvatel. U celkem 130 případů onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji byla nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, z toho v okrese Cheb v 64 případech, tj. v 49,23 %. V posledních týdnech je zaznamenáván významný nárůst počtu případů COVID-19 v Karlovarském kraji, kdy k 03.09.2020 bylo během týdne nahlášeno 50 případů (z toho 26 v okrese Cheb), k 10.09.2020 bylo během týdne nahlášeno 117 případů (z toho 68 v okrese Cheb) a k 17.09.2020 bylo během týdne nahlášeno 273 případů (z toho 142 v okrese Cheb). Z uvedeného vyplývá, že populace v okrese Cheb je v rámci Karlovarského kraje nejvíce ohrožena, a proto je nutné přijmout toto mimořádné opatření, jehož cílem je zvýšit ochranu veřejného zdraví.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace byl pro období od 24.09.2020 do 31.10.2020 nařízen zákaz osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji, resp. na území okresu Cheb.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech proto rozhodla, jak výše uvedeno.

Cílem mimořádného opatření je provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v okrese Cheb mohl nadále stoupat.

Čl. III

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech.

Čl. IV

Poučení

Podle ust. §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou obce s rozšířenou působností Aš, Cheb a Mariánské Lázně okresu Cheb povinny vyvěsit toto nařízení na svých úředních deskách.

Ing. Lenka Petráková v. r.

ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech