Animace načítání

Stránka se připravuje...


HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

č.j.: HSHMP 61515/2020

V Praze dne 25.9.2020

Nařízení

Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 14/2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

I. s účinností ode dne 25. září 2020 od 15:00 hod ruší nařízení mimořádného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 11/2020 vyhlášené dne 18.9.2020 pod č. j. HSHM 59979/2020

II. s účinností ode dne 25. září 2020 od 15:00 hodin do 18. října 2020 nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy:

1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,

- návštěv nezletilých pacientů,

- návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

- návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

3. Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle §49, §50 a §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) se nařizuje zákaz návštěv uživatelů s výjimkou:

- nezletilých uživatelů sociálních služeb,

- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

- uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

- uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Pokud se používá termín „pacient", myslí se tím také „uživatel sociálních služeb".

ČI. I

Odůvodnění:

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. Z 9789 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění na území hl. města 28 % nemělo žádné příznaky onemocnění, hospitalizovány byly 3 % z celkového počtu nemocných.

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.

K 22.9.2020 bylo na území hl. m. Prahy hlášeno 9729 případů, aktuálně nemocných je 4003 osob, tj. nemocnost 302/100000. V absolutních číslech je Praha nejpostiženější oblastí ČR. Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost od začátku srpna stoupla 2,3krát (1970 hlášených onemocnění v měsíci srpnu a 4619 od začátku září), z toho v posledních 7 dnech bylo hlášeno 1998 nemocných, vzestup o 26,8 % oproti předchozímu období. Stoupá také nemocnost u osob nad 65 let věku, nárůst je za 7 posledních dní o 271 nemocných, tj. 22,8 % oproti předchozímu období. V nemocnicích je hospitalizováno 60 osob, z toho na jednotkách intenzivní péče 22 nemocných, umělou plicní ventilaci potřebuje 18 osob.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Do rámce potřebných opatření spadá i toto mimořádné opatření, jehož cílem je zamezení šíření onemocnění COVID-19 v prostředí zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Za tím účelem se zakazují návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Toto mimořádné opatření je obzvláště potřebné k ochraně zranitelných skupin obyvatel.

Hygienická stanice hl. města Prahy proto rozhodla, jak výše uvedeno. Připomínám, že virus se na území hl. města stále vyskytuje. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Praze mohl nadále stoupat.

ČI. II

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Čl. III

Poučení

Podle ust. §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno hlavní město Praha toto nařízení uveřejnit na úředních deskách ve všech jejích městských částech.

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka

Hygienické stanice hlavního města Prahy