Animace načítání

Stránka se připravuje...


Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

se sídlem v Plzni

Skrétova 15, 303 22 Plzeň 3

V Plzni dne 21. září 2020

Č.j.: KHSPL 25161/28/2020

Mimořádné opatření

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 5/2020

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako správní úřad věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) a místně příslušný podle §69 odst. 2 věty třetí zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a §94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně zdraví při epidemii a k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

toto mimořádné opatření:

s účinností ode dne 23. září 2020 od 00:00 hod. do 23. října 2020 do 23:59 hod. se na území okresu Plzeň-město

zakazuje

osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákaz se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven,
  • individuální konzultace,
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
  • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Odůvodnění:

Podle §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. krajské hygienické stanici náleží nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. mimořádná opatření nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle §94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. opatření orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění podle §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., která se týkají obecně vymezeného okruhu adresátů, vydá příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jako opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa.

Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec. V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého jedince chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 však není k dispozici.

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění COVID-19 hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a dezinfekčních prostředků). Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu nákazy SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek patří k finančně méně nákladným intervencím a může zabránit zvýšení úmrtnosti v populaci a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Ke dni 20.9.2020 na území okresu Plzeň-město celkový počet potvrzených infekcí COVID-19 od začátku epidemie činí 610; aktuálně pozitivních je 305 osob. Bylo tak dosaženo v rámci tzv. sedmidenní incidence hranice 150 případů na 100 000 obyvatel; 14tidenní incidence je v rozmezí 260 - 315 případů na 100 000 obyvatel. Nárůst počtu případů vedl v hodnoceném období také k výraznějšímu počtu hospitalizovaných osob. Na základě analýzy byl okres Pizeň-město zařazen do stupně pohotovosti II., tzv. oranžové zóny.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 24. září 2020 do 31. října 2020 přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké školy podle zákona o vysokých školách s výjimkami, jak jsou uvedeny shora. Cílem mimořádného opatření je provést kroky směřující ke zpomalení šíření nemoci COVID-19. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními na úrovni celé České republiky zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Účinnost:

V souladu s §94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto opatření účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce KHS Plzeňského kraje.

MUDr. Přemysl Tomašuk

ředitel

stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni