Animace načítání

Stránka se připravuje...


Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

se sídlem v Pardubicích

Č.j.: KHSPA 20114/2020/OS-Pce

V Pardubicích dne 22. září 2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako správní úřad místně a věcně příslušný podle §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), vydává postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto nařízení:

S účinností ode dne 23. září 2020 od 00:00 hodin do 31. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy, spočívající:

1. v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech.

2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Čl. I

Důvod stanovení mimořádného opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii se označuje zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. Z 1793 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění na území Pardubického kraje byly lehké příznaky onemocnění zaznamenány u téměř 58 % a téměř 34,2 % nemělo žádné příznaky onemocnění, pouze necelých 7,8 % mělo středně těžké až těžké příznaky onemocnění, pro které byly hospitalizovány.

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.

K 21.09.2020 bylo na území Pardubického kraje hlášeno 1793 případů, aktuálně nemocných je 1027 osob, tj. nemocnost 197/100000. Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost od začátku srpna stoupla 3,26 krát (315 hlášených onemocnění v měsíci srpnu a 1020 od začátku září), z toho v posledních 7 dnech bylo hlášeno 449 nemocných, tj. vzestup o 24,4 % oproti předchozímu období. Stoupá také nemocnost u osob nad 65 let věku. V nemocnicích Pardubického kraje je aktuálně hospitalizováno 39 osob, z toho na jednotkách intenzivní péče 5 nemocných, na ARO 4 nemocní, umělou plicní ventilaci potřebují 4 osoby.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci.

U hromadných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100, konaných ve venkovních prostorech, sehrává roli kromě samotného faktu shromáždění velkého počtu osob na jednom místě a tím pádem možného rozsáhlejšího přenosu, také předpoklad, že návštěvníci mohou být z různých regionů, popřípadě i ze zahraničí, a zvyšuje se tak pravděpodobnost přenosu a dalšího šíření nákazy daleko za hranice místa konání akce.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV- 2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Pardubickém kraji mohl nadále stoupat.

Čl. II

Platnost

Podle §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích a účinnosti 23. září 2020 od 00:00 hodin.

Čl. III

Poučení

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy povinny uveřejnit toto nařízení na svých úředních deskách.

MUDr. Antonín Vykydal

ředitel

Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích