Animace načítání

Stránka se připravuje...


Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

se sídlem v Pardubicích

Č.j.: KHSPA 20110/2020/OS-Pce

V Pardubicích dne 22. září 2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako správní úřad místně a věcně příslušný podle §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), vydává postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto nařízení:

S účinností ode dne 23. září 2020 od 00:00 hodin do 31. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy, spočívající:

1. v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“);

2. zákaz osobní přítomnosti studentů podle bodu 1. se nevztahuje na:

- individuální návštěvy knihoven a studoven;

- individuální konzultace;

- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

- klinickou a praktickou výuku a praxi.

Čl. I

Důvod stanovení mimořádného opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii se označuje zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. Z 1793 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění na území Pardubického kraje byly lehké příznaky onemocnění zaznamenány u téměř 58 % a téměř 34,2 % nemělo žádné příznaky onemocnění, pouze necelých 7,8 % mělo středně těžké až těžké příznaky onemocnění, pro které byly hospitalizovány.

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.

K 21.09.2020 bylo na území Pardubického kraje hlášeno 1793 případů, aktuálně nemocných je 1027 osob, tj. nemocnost 197/100000. Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost od začátku srpna stoupla 3,26 krát (315 hlášených onemocnění v měsíci srpnu a 1020 od začátku září), z toho v posledních 7 dnech bylo hlášeno 449 nemocných, tj. vzestup o 24,4 % oproti předchozímu období. Stoupá také nemocnost u osob nad 65 let věku. V nemocnicích Pardubického kraje je aktuálně hospitalizováno 39 osob, z toho na jednotkách intenzivní péče 5 nemocných, na ARO 4 nemocní, umělou plicní ventilaci potřebují 4 osoby.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období 23. září 2020 do 31. října 2020 přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV- 2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Pardubickém kraji mohl nadále stoupat.

ČI. II

Platnost

Podle §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích a účinnosti 23. září 2020 od 00:00 hodin.

Čl. III

Poučení

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy povinny uveřejnit toto nařízení na svých úředních deskách.

MUDr. Antonín Vykydal

ředitel

Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích