Animace načítání

Stránka se připravuje...


Mimořádné opatření č. 24/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon č. 258/2000 Sb.") ve smyslu §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s §69 odst. 1 písm. i) a §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

spočívající s účinností ode dne 23.září 2020 od 00:00 hod. do 31. října 2020 do 23:59 hodin na území obce Ostrava a všech obcí, pro které vykonává rozšířenou působnost

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

- individuální návštěvy knihoven a studoven;

- individuální konzultace;

- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

- klinické a praktické výuce a praxi.

ČI. I

Důvod vydání mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje ke 21. září 2020 mírný nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza COVID-19 na území celého Moravskoslezského kraje, a to zejména na území okresu Ostrava-město.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje evidovala v období od 7.9.2020 do 20.9.2020 evidovala 13 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu, z toho 8 nových lokálních ohnisek nákazy v okrese Ostrava-město.

V rámci evidence počtu osob, které onemocněly nákazou Covid-19 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje za období od 7.9. do 20.9.2020 celkem 960 nových případů nákazy, přičemž na území okresu Ostrava-město je evidováno 346 nových případů nákazy za uvedené období.

V Ostravě-město byl hodnoceném období tj. v období od 7.9.2020 do 20.9.2020 pozorován dlouhodobější výrazně zvýšený výskyt onemocnění COVID19, který přesahuje při 7denní incidence hranici 80 případů na 100 tisíc obyvatel 14denní incidence je pak 145 případů 100 tisíc obyvatel, Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje okolo 10 % z celkového počtu.

Nárůst počtu případů vedl v hodnoceném k období také ke výraznějším počtu hospitalizovaných osob, došlo i k mírnému nárůstu počtu hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, avšak stále se jedná o počet minimální, tj. v jednotkách případů.

Výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy jsou primárně navázány na rodinu či pracoviště, a také na školská zařízení, nejedná se tedy o situaci odlišnou v tomto pohledu od zbytku ČR. Mimo to byly hlášeny také výskyty v rámci ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytovatelů sociální služeb, nejednalo se však o výrazné záchyty.

Na základě analýzy příslušných parametrů pro zařazení do jednotlivých stupňů pohotovosti, včetně epidemiologických kritérií bylo rozhodnuto, že okres Ostrava-město bude vzhledem k významnému nárůstu počtu případů a zvýšenému počtu hospitalizací řazen nově do stupně pohotovosti II, tedy tzv. oranžové zóny.

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období 23. září 2020 od 0:00 hodin do 31. října 2020 přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených na daném území mohl nadále stoupat.

ČI. III

Účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dne 23.září 2020 od 00:00 hodin.

ČI. IV

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je obec Ostrava a obce pro, pro které vykonává rozšířenou působnosti, toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,

ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě