Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ

JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 54018/2020/BM/PRAV

Spisová značka: S-KHSJM 54018/2020

V Brně dne 22. září 2020

Nařízeni mimořádného opatřeni

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 1/2020

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako správní orgán věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a místně příslušný podle §82 odst. 1 a §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.

s účinností ode dne 23. září 2020 od 00:00 hodin do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území okresů Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, spočívající v:

zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích a shromážděných, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Tento zákaz se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Čl. I

Důvod nařízení mimořádného opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti, a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

V současné době tak jediným účinným způsobem, jak zabránit přenosu onemocnění, zůstává přerušení cesty přenosu omezením sociálního kontaktu a tam, kde to s ohledem na okolnosti není možné, používáním ochranných prostředků dýchacích cest. Povinnost nosit roušky apod. ochranné prostředky dýchacích cest již v recentní minulosti prokazatelně přispělo k výraznému snížení výskytu onemocnění a ve svém důsledku (spolu s dalšími opatřeními) tak ochránilo vnímavé jedince. Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Ke dni 21.09.2020 byly ve výše uvedených okresech Jihomoravského kraje tyto celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19: okres Brno-město 117/100 000 obyvatel, okres Brno-venkov 70/100 000 obyvatel, okres Hodonín 170/100 000 obyvatel. Čtrnáctidenní incidence v hodnocených okresech je v rozmezí 145 - 235 případů na 100 000 obyvatel. Ve srovnání s měsícem srpnem došlo k 49% nárůstu počtu nově diagnostikovaných osob (v srpnu bylo zjištěno celkem 709 pozitivních případů, v měsíci září bylo ke dni 21.09.2020 zjištěno 1386 pozitivních případů). Na základě hodnocení epidemiologických atributů byly tyto okresy Jihomoravského kraje zařazeny mezi území s počínajícím komunitním přenosem.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologicky významných kontaktů v posledních dnech, a tím zvýšenému testování, se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

Celostátním mimořádným opatřením MZČR byla naposledy omezena možnost přenosu nákazy při pobytu a pohybu osob ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště. Předmětné mimořádné opatření vyhlášené dne 17.09.2020 pod č.j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN nabylo účinnosti dne 18.09.2020 v 0:00 hodin. Početní limity účastníků a další organizační omezení pro pořádání hromadných akcí vyplývají z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN ze dne 16.09.2020, které nabylo účinnosti dne 18.09.2020 v 18:00 hodin.

Vzhledem k pokračujícímu nepříznivému trendu ve vývoji počtu nakažených na území Jihomoravského kraje, kdy se z epidemiologického pohledu významně zvyšuje riziko nekontrolovaného komunitního šíření nákazy, je dle názoru KHS JmK nutno předmětná opatření ještě dále zpřísnit, aby se podařilo zamezit rapidnímu nárůstu počtu onemocnění COVID-19 a zabránit tak riziku jeho exponenciálního šíření, které bez přijetí adekvátních opatření reálně hrozí. K tomuto účelu by mohl jako vhodný doplněk již platných celostátních mimořádných opatření na území okresů Brno-město, Brno-venkov a Hodonín významně zasažených pandemií onemocnění COVID-19 účinně posloužit právě zákaz pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích a shromáždění s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech.

U hromadných venkovních akcí a shromáždění s hojnou návštěvnickou účastí (přesahující ve stejný čas 100 osob) sehrává významnou rizikovou roli kromě samotného faktu shromáždění velkého počtu sobě vzájemně cizích osob na jednom místě, a tím pádem možného rozsáhlejšího přenosu přímo mezi účastníky akce a shromáždění, také oprávněný předpoklad, že přítomní návštěvníci mohou pocházet nejen přímo z obce, na jejímž území se akce koná, ale zpravidla i ze vzdálenějších lokalit, popřípadě i ze zahraničí, a zvyšuje se tak pravděpodobnost přenosu a dalšího šíření nákazy daleko za hranice místa konání akce.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci COVID-19 napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARSCoV-2. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Čl. II

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Účinnosti nařízení nabývá dne 23.09.2020 od 00:00 hodin.

Čl. III

Poučení

Podle §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Jihomoravského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Ing. David Křivánek

ředitel

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně