Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ

JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 54058/2020/BM/PRAV

Spisová značka: S-KHSJM 54018/2020

V Brně dne 22. září 2020

Nařízeni mimořádného opatřeni

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako správní orgán věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a místně příslušný podle §82 odst. 1 a §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.

s účinností ode dne 23. září 2020 od 00:00 hodin do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území okresů Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, spočívající v:

zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákaz se nevztahuje na:

a) individuální návštěvy knihoven a studoven;

b) individuální konzultace;

c) zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

d) laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

e) klinickou a praktickou výuku a praxi.

Čl. I

Důvod nařízení mimořádného opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti, a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

Ke dni 21.09.2020 byly ve výše uvedených okresech Jihomoravského kraje tyto celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19: okres Brno-město 117/100 000 obyvatel, okres Brno-venkov 70/100 000 obyvatel, okres Hodonín 170/100 000 obyvatel. Čtrnáctidenní incidence v hodnocených okresech je v rozmezí 145 - 235 případů na 100 000 obyvatel. Ve srovnání s měsícem srpnem došlo k 49% nárůstu počtu nově diagnostikovaných osob (v srpnu bylo zjištěno celkem 709 pozitivních případů, v měsíci září bylo ke dni 21.09.2020 zjištěno 1386 pozitivních případů). Na základě hodnocení epidemiologických atributů byly tyto okresy Jihomoravského kraje zařazeny mezi území s počínajícím komunitním přenosem.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 23.09.2020 do odvolání přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci COVID-19 napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARSCoV-2. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Čl. II

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Účinnosti nařízení nabývá dne 23.09.2020 od 00:00 hodin.

Čl. III

Poučení

Podle §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Jihomoravského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Ing. David Křivánek

ředitel

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně