Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Datum: 18. září 2020

Č.j.: KHSSC 48076/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona:

1. s účinností ode dne 21.9.2020 do odvolání nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Tento zákaz se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

2. s účinností ode dne 19.9.2020 ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 4/2020 vyhlášené dne 11. září 2020 pod č.j. KHSSC 46879/2020, kterým byla s účinností ode dne 14.9.2020 pro území všech okresů Středočeského kraje nařízena mimořádná opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.

Čl. I

Důvod stanovení mimořádných opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid-19. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti - a vnímavého jedince, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 a vládou ČR, resp. Ministerstvem zdravotnictví dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je působit na jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus SARS-CoV-2, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází i u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

V současné době tak jediným účinným způsobem, jak zabránit přenosu onemocnění, zůstává přerušení cesty přenosu omezením sociálního kontaktu a tam, kde to s ohledem na okolnosti není možné, používáním ochranných prostředků dýchacích cest. Povinnost nosit roušky apod. ochranné prostředky dýchacích cest již v recentní minulosti prokazatelně přispělo k výraznému snížení výskytu onemocnění a ve svém důsledku (spolu s dalšími opatřeními) tak ochránilo vnímavé jedince. Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Ke dni 17.9.2020 bylo na území Středočeského kraje evidováno 2081 aktivních případů onemocnění, tzn. průměrnou nemocnost cca 150 osob na 100 000 obyvatel. V absolutních počtech je Středočeský kraj v současné době jedním z nejpostiženějších regionů ČR, zejména některé okresy poslední dobou výrazně kopírují neutěšenou situaci v hl. m. Praze, s níž jsou významně demograficky propojeny. Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

Celostátním mimořádným opatřením MZČR byla naposledy omezena možnost přenosu nákazy při pobytu a pohybu osob ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště. Předmětné mimořádné opatření vyhlášené dne 17. září 2020 pod čj. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN nabylo účinnosti dne 18.9.2020. Početní limity účastníků a další organizační omezení pro pořádání hromadných akcí vyplývají z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN ze dne 16.9.2020, které nabylo účinnosti dne 18.9.2020.

Vzhledem k pokračujícímu značně nepříznivému trendu ve vývoji počtu nakažených na území většiny okresů Středočeského kraje, z nichž většina (s výjimkou okr. Rakovník, Kutná Hora a Benešov) již dosahuje hodnot, při kterých se z epidemiologického pohledu významně zvyšuje riziko nekontrolovaného komunitního šíření nákazy, je dle názoru KHS nutno předmětná opatření ještě dále zpřísnit, aby se podařilo zamezit rapidnímu nárůstu počtu onemocnění Covid-19 a zabránit tak riziku jeho exponenciálního šíření, které bez přijetí adekvátních opatření reálně hrozí. K tomuto účelu by mohl jako vhodný doplněk již platných celostátních mimořádných opatření na území kraje významně zasaženém pandemií onemocnění Covid-19 účinně posloužit právě zákaz pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech. U hromadných venkovních akcí typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, s hojnou návštěvnickou účastí (přesahující ve stejný čas 100 osob) sehrává významnou rizikovou roli kromě samotného faktu shromáždění velkého počtu sobě vzájemně cizích osob na jednom místě, a tím pádem možného rozsáhlejšího přenosu přímo mezi účastníky akce, také oprávněný předpoklad, že přítomní návštěvníci mohou pocházet nejen přímo z obce, na jejímž území se akce koná, ale zpravidla i ze vzdálenějších lokalit, popřípadě i ze zahraničí, a zvyšuje se tak pravděpodobnost přenosu a dalšího šíření nákazy daleko za hranice místa konání akce.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci Covid-19 napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Důvodem ke zrušení mimořádného opatření při epidemii spočívajícího v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod. stanoveného nařízením KHS č. 4/2020 ze dne 11.9.2020 (čj. KHSSC 46879/2020), je snaha zabránit nežádoucímu souběhu právních účinků této regionální právní regulace s mimořádným opatřením MZČR čj. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN ze dne 17.9.2020 s celostátní působností v době po 19.9.2020, kdy nabude účinnosti citované mimořádné opatření MZČR stanovící v čl. I pod bodem j) obdobně formulovanou povinnost. Cílem je usnadnit orientaci především provozovatelům provozoven stravovacích služeb, na jejichž činnost opatření největší měrou dopadá, jakož i orgánům kontrolujícím jeho dodržování a aplikujícím jej následně v přestupkovém řízení. KHS tak preventivně brání vzniku výkladových problémů ohledně otázky, které z obou mimořádných opatření požívá aplikační přednosti, čímž zajistí dotčeným subjektům potřebnou míru právní jistoty.

Čl. II

Platnost a účinnost

Podle ustanovení §85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a účinnosti dne 21.9.2020 (v 00:00 hod.).

Čl. III

Poučení

Podle ustanovení §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Středočeského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

Mgr. Tomáš Vodný

zástupce ředitele KHS Stč. kraje