Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ

Ve Zlíně, dne 18. září 2020

Č.j.: KHSZL 24401/2020

Spisová značka: S-KHSZL/24401/2020/1.6.1/EPID/ZL/HOŠ-01

Vyřizuje:

MUDr. Jana E. Hošková, tel. 577 006 741, e-mail: jana.hoskova@khszlin.cz

Mgr. Václav Kočí, tel. 577 006 713, e-mail: vaclav.koci@khszlin.cz

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 7/2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako správní orgán věcně příslušný podle §82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví") a místně příslušný podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

s účinností ode dne 21. září 2020 od 00:00 hodin do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž, spočívající v:

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech, tento zákaz se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

ČI. I

Odůvodnění

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni.

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).

Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV- 2 však dosud není k dispozici.

K 17.9.2020 byly celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v jednotlivých okresech Zlínského kraje tyto: okres Kroměříž 170/100 000 obyvatel, okres Uherské Hradiště 156/100 000 obyvatel, okres Zlín 91/100 000 obyvatel. Aktuálně se tak jedná vedle Prahy a Středočeského kraje o jeden z nejpostiženějších regionů v ČR.

U hromadných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech, sehrává roli kromě samotného faktu shromáždění velkého počtu osob na jednom místě a tím pádem možného rozsáhlejšího přenosu, také předpoklad, že návštěvníci mohou být z různých regionů, popřípadě i ze zahraničí, a zvyšuje se tak pravděpodobnost přenosu a dalšího šíření nákazy daleko za hranice místa konání akce.

KHS ZK proto rozhodla, jak je výše uvedeno.

Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19.

Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených ve Zlínském kraji mohl nadále stoupat.

ČI. II

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Účinnosti nařízení nabývá dne 21.9.2020 od 00:00 hodin.

ČI. III

Poučení

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce v okresech Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž, jakožto i samotná města Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž povinny zveřejnit toto nařízení na své úřední desce.

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně