Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ

Ve Zlíně, dne 18. září 2020

Č.j.: KHSZL 24152/2020

Spisová značka: S-KHSZL/24152/2020/1.6.1 /EPID/ZL/HOŠ-01

Vyřizuje:

MUDr. Jana E. Hošková, tel. 577 006 741, e-mail: jana.hoskova@khszlin.cz

JUDr. Martin Hába, tel. 577 006 748, e-mail: martin.haba@khszlin.cz

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 6/2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) jako správní orgán věcně příslušný podle §82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, nařizuje podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto mimořádné opatření při epidemii k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:

S účinností ode dne 21.9.2020 od 00:00 hod. do odvolání, se na území celého Zlínského kraje, nařizuje:

Poskytovatelům pobytových zařízení sociálních služeb, a to:

a) domovy pro seniory,

b) domovy se zvláštním režimem,

c) domovy pro osoby se zdravotním postižením,

d) zařízení odlehčovacích služeb v pobytové formě,

přijímat osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních, tj. tzv. nové klienty (včetně přeložení klientů od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb), pouze na základě negativního RT-PCR testu na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 těchto klientů.

Odůvodnění:

Podle §69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle §85 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem krajské hygienické stanice.

Podle §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak.

Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec.

V souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého jedince chránit například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií COVID-19 však není k dispozici.

Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.

Účelem tohoto mimořádného opatření je zamezení vzniku a dalšího šíření onemocnění COVID-19 mezi nejvíce ohroženými skupinami obyvatel. V pobytových zařízeních sociálních služeb, na které se toto nařízení vztahuje, poskytují péči osobám vyššího věku, ale i pacientům s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocným, lidem po úrazech či pacientům v konečném stadiu onemocnění, kteří nemohou být ve svém sociálním prostředí. Většina těchto pacientů splňuje kritéria rizikových osob závažnějšího průběhu onemocnění COVID-19. Noví klienti těchto pobytových zařízení sociálních služeb přichází z běžného sociálního prostředí, kde se mohou nakazit a onemocnět nemocí COVID-19.

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (např. používání ochranných prostředků).

KHS ZK eviduje ke dni vydání tohoto mimořádného opatření v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 nárůst počtu osob, u nichž došlo k prokázání onemocnění COVID-19, vedoucí ke zhoršování epidemiologické situace ve Zlínském kraji.

V návaznosti na tuto zhoršenou epidemiologickou situaci vydává KHS ZK, v souladu s výše uvedenými ustanoveními a poznatky, toto nařízení, kterým je vydáno mimořádné opatření při epidemii pro území celého Zlínského kraje.

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky. Toho lze dosáhnout používáním přiměřených osobních ochranných prostředků, které brání šíření kapének.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními (platnými na úrovni celé České republiky) zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením COVID-19.

Platnost a účinnost:

V souladu s §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS ZK. Účinnosti nařízení nabývá dne 21.9.2020 od 00:00 hodin.

Poučení:

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce Zlínského kraje povinny zveřejnit toto nařízení na své úřední desce.

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně