Animace načítání

Stránka se připravuje...


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

Karlovy Vary dne 18.09.2020

Č.j.: KHSKV 11117/2020/SPR-S10

Sp. značka: S-KHSKV 11117/2020

Nařízení

Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 2/2020

ze dne 18.09.2020

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako správní orgán místně příslušný podle §82 odst. 1 a přílohy č. 2 bodu 5. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví"), a věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) a §69 odst. 1 písm. i) ve spojení s §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, vydává postupem podle §85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví za účelem zamezení dalšího šíření infekčního onemocnění COVID-19 toto nařízení:

Čl. I.

Nařízení

s účinností ode dne 21.09.2020 do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území okresu Cheb:

1) zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech.

2) Tento zákaz se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Čl. II.

Odůvodnění

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni.

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 však dosud není k dispozici.

Z 984 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění COVID-19 na území Karlovarského kraje (k 17.09.2020) bylo celkem 575 případů, tj, 58,43 %, zachyceno v rámci okresu Cheb. Nemocnost v Karlovarském kraji činí 333,68 případů/100 000 obyvatel a v okrese Cheb 628,14/100 000 obyvatel. U celkem 124 případů onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji byla nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, z toho v okrese Cheb v 61 případech, tj. v 49,19 %. Nákaza se nevyhnula ani zdravotnickým pracovníkům, kdy bylo pozitivně testováno v okrese Cheb 75 (tj. 38,66 %) zdravotnických pracovníků ze 194 pozitivně testovaných v Karlovarském kraji. V souvislosti s nákazou v Karlovarském kraji zemřelo 41 pacientů, z nichž 38 (tj. 92,68 %) v okrese Cheb. V zařízeních sociálních služeb bylo pozitivně testováno v Karlovarském kraji 14 osob, z toho 8 v okrese Cheb, tj. 57,14 %.

V souvislosti s pobytem občanů České republiky v ubytovacích/lázeňských zařízeních v okrese Cheb je celkem evidováno 269 pozitivních osob. Aktuálně byly zachyceny případy COVID-19 i ve 22 školách v Karlovarském kraji, z toho v 10 v okrese Cheb. V posledních týdnech je zaznamenáván významný nárůst počtu případů COVID-19 v Karlovarském kraji, kdy k 03.09.2020 bylo během týdne nahlášeno 50 případů (z toho 26 v okrese Cheb), k 10.09.2020 bylo během týdne nahlášeno 117 případů (z toho 68 v okrese Cheb) a k 17.09.2020 bylo během týdne nahlášeno 273 případů (z toho 142 v okrese Cheb). Z uvedeného vyplývá, že populace v okrese Cheb je v rámci Karlovarského kraje nejvíce ohrožena, a proto je nutné přijmout toto mimořádné opatření, jehož cílem je zvýšit ochranu veřejného zdraví.

U hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech, sehrává roli kromě samotného faktu shromáždění velkého počtu osob na jednom místě a tím pádem možného rozsáhlejšího přenosu, také předpoklad, že návštěvníci mohou být z různých regionů, popřípadě i ze zahraničí, a zvyšuje se tak pravděpodobnost přenosu a dalšího šíření nákazy daleko za hranice místa konání akce.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech proto rozhodla, jak výše uvedeno.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV- 2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v okrese Cheb mohl nadále stoupat.

Čl. III

Platnost

Na základě §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech.

Čl. IV

Poučení

Podle ust. §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou obce s rozšířenou působností Aš, Cheb a Mariánské Lázně okresu Cheb povinny vyvěsit toto nařízení na svých úředních deskách.

v z. MUDr. Hana Bártová v.r.

Ing. Lenka Petráková

ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech