Animace načítání

Stránka se připravuje...


Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Skrétova 15, 303 22 Plzeň 3

V Plzni dne 17.9.2020

Č.j.: KHSPL 24832/23/2020

Sp.zn.: S-KHSPL24832/23/2020

16. základní škola a mateřská škola Plzeň

Americká třída 30

301 00 Plzeň

Rozhodnutí

o mimořádném opatření

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále i jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle §82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) a §69 odst. 2 věty třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), postupem podle §69 odst. 1 písm. b) a e) a §94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

nařizuje

právnické osobě 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace, Americká třída 30, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 68784597:

1) s účinností ode dne 21.9.2020, 00:00 hodin, až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření uzavření základní školy na adrese Americká 2404/30, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň a dále

2) zajištění provedení ohniskové dezinfekce všech prostor základní školy na adrese Americká 2404/30, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.

Odůvodnění:

Podle §82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. KHS má podle přílohy č. 2 téhož zákona správní obvod stanoven pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. Podle §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. KHS náleží nařizovat mimořádná opatření při epidemii. Podle §69 odst. 2 věty třetí zákona č. 258/2000 Sb. místní příslušnost KHS se při nařízení mimořádných opatření řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Podle §69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. mezi mimořádná opatření při epidemii náleží uzavření škol či školských zařízení a příkaz k provedení ohniskové dezinfekce. Podle §69 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb. mimořádným opatřením při epidemii je rovněž příkaz k provedení ohniskové dezinfekce. Podle §65 zákona č. 258/2000 Sb. ohniskovou ochrannou dezinfekcí je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění. Podle §94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. prvním úkonem v řízení podle §82 odst. 2 písm. m) je vydání rozhodnutí. Podle §69 odst. 2 věty poslední zákona č. 258/2000 Sb. osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec. V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejich bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu přenosu přerušit a vnímavého jedince chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 však není k dispozici. Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci. Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a dezinfekčních prostředků).

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky. Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením konání hromadných akcí, omezením provozování epidemiologicky závažných činností, používáním přiměřených osobních ochranných prostředků a zvýšenou dezinfekcí. Rozhodnutí o uzavření školy bylo vydáno v souladu s Metodickým návodem Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním CVID-19 ze dne 4.9.2020. Pozitivní testy k dnešnímu dni potvrdily onemocnění COVID-19 u tří pedagogických pracovníků a 3 žáků z různých tříd. Karanténa byla nařízena 40 % pedagogických pracovníků, průměrná nemocnost žáků přesáhla 42 % z celkového počtu. Cílem tohoto mimořádného opatření je, vzhledem k počtu pozitivně testovaných osob a osob, jimž byla nařízena karanténa ve výše uvedeném školském zařízení, přerušit proces šíření infekčního onemocnění a zajistit ochrannou dezinfekci prostor školy tak, aby po ukončení tohoto mimořádného opatření mohla základní škola opět zahájit vzdělávací proces.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), odvolat do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Podle §86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. se odvolání podává u Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Podle §69 odst. 2 věty předposlední zákona č. 258/2000 Sb. odvolání nemá odkladný účinek.

MUDr. Přemysl Tomašuk

ředitel

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni